Obstaranie sorpčných prostriedkov

  Zadávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
131.644,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.10.2020
  Dátum zverejnenia:
13.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IČO: 00151866
Pribinova 2 , 81272 Bratislava - Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Mária Kačincová
Telefón: +421 250944469
Fax: +421 250944008
Email: maria.kacincova@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239
Hlavná adresa(URL): http://www.minv.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Verejný poriadok a bezpečnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obstaranie sorpčných prostriedkov
Referenčné číslo: SE-VO2-2020/003506
II.1.2) Hlavný kód CPV
24950000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je obstaranie sorpčných prostriedkov
-hydrofóbny sypký sorbent,
-univerzálny sypký sorbent,
-univerzálny sorpčný koberec,
-hydrofóbny sorpčný koberec perforovaný,
-hydrofóbny sorpčný had,
-chemický sorpčný koberec,
ktoré sú určené na likvidáciu úniku ropných produktov a ekologických udalostí v železničnej, cestnej, lodnej a v leteckej doprave. Taktiež pri odstraňovaní mimoriadnych udalostí v chemickom a biologickom priemysle, poľnohospodárstve, ťažkom spracovateľskom priemysle, atď.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
131 644,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je obstaranie sorpčných prostriedkov
-hydrofóbny sypký sorbent,
-univerzálny sypký sorbent,
-univerzálny sorpčný koberec,
-hydrofóbny sorpčný koberec perforovaný,
-hydrofóbny sorpčný had,
-chemický sorpčný koberec,
ktoré sú určené na likvidáciu úniku ropných produktov a ekologických udalostí v železničnej, cestnej, lodnej a v leteckej doprave. Taktiež pri odstraňovaní mimoriadnych udalostí v chemickom a biologickom priemysle, poľnohospodárstve, ťažkom spracovateľskom priemysle, atď.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
131 644,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia, ako aj spôsob ich preukazovania sú uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 5. Podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ako aj spôsob ich preukazovania sú uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 5. Podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie týkajúce sa priebehu elektronickej aukcie, informácie o
použitých elektronických zariadeniach, podmienkach a špecifikácií technického pripojenia, prvkov, ktorých hodnoty budú predmetom elektronickej aukcie, sú uvedené v prílohe č. 4. súťažných podkladov
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.10.2020 10:00
Miesto: Neverejné otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 1 zákona a vzhľadom na ustanovenie § 54 ods.3
zákona vo vzťahu k elektronickej aukcii na adrese uvedenej podľa bodu I.1). tohoto oznámenia,v zasadacej miestnosti
č. 420
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
2.Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1666 Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1666
3.Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, VO bezodkladne oznámi najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci EKS predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.
4.Náklady spojené s účasťou v tejto verejnej súťaži znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.
5.Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto podlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 Zákona o verejnom obstarávaní.
6.Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.
7.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
8.Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
9. Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti tvorí prílohu č.8 súťažných podkladov.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.10.2020