Opravy a údržba čerpadiel HYDROSUB HS 150

  Zadávateľ:
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
213.900,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 08:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
12.10.2020
  Dátum zverejnenia:
13.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
IČO: 44855206
Sklabinská 20, 83106 Bratislava - mestská časť Rača
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Války
Telefón: +421 911748271
Email: obstaravanie@aomvsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.aomvsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.aomvsr.sk
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
§7 ods. 1, písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Opravy osobných, nákladných a špeciálnych automobilov.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Opravy a údržba čerpadiel HYDROSUB HS 150
Referenčné číslo: AOMVAS-2-56/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
50511000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vykonávanie opráv a dodanie náhradných dielov na opravy a odborné prehliadky vysokotlakých čerpadiel Hydrosuub HS 150
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
213 900,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50511100-1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava prevádzka Bratislava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov
II.2.4) Opis obstarávania
Predpokladaný počet kusov ...... 10
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá nákladov
Názov: Cena 1 normohodiny práce servisného technika v Euro bez DPH
Relatívna váha: 25
Názov: Cena ročnej údržby čerpadla Hydrosub HS 150 v Euro bez DPH
Relatívna váha: 25
Názov: Cena päť ročnej údržby čerpadla Hydrosub HS 150 v Euro bez DPH
Relatívna váha: 25
Názov: 5.4Výška zľavy v % na náhradné diely
Relatívna váha: 15
Názov: 5.5Cena dopravy 1 km v Euro bez DPH
Relatívna váha: 10
II.2.6) Predpokladaná hodnota
213 900,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Osobné postavenie
1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený poskytovať službu a dodávať tovary v predmete zákazky

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.


1.2 Verejný obstarávateľ podľa § 32 ods. 3 ZVO overuje údaje týkajúce sa podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO cez informačné systémy verejnej správy podľa osobitného predpisu - portál oversi.gov.sk. V súčasnosti má prístup k dokladu podľa § 32 ods. 1 písm. b); c); e) ZVO. Ostatné doklady záujemca/uchádzač predloží v ponuke.
1.3 Ak hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ďalej len "ZHS") podľa ZVO v znení účinnom do 1. 12. 2019 nebude v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) ZVO v konkrétnom procese verejného obstarávania začatom po uvedenom termíne mať vykonanú predmetnú aktualizáciu v zozname hospodárskych subjektov - verejný obstarávateľ v pozícii orgánu verejnej moci vykoná takéto overenie sám prostredníctvom príslušného informačného systému oversi.sk.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 2. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
2.1 Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
2.1.1 Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodaného tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
2.1.2 podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy
2.1.3 podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré ma uchádzač k dispozícii na poskytnutie služby

2.1.4 Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie poskytovať služby a dodávať tovar preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

3. Spoločné ustanovenia týkajúce sa stanovených podmienok účasti
3.1 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené verejným obstarávateľom podľa bodov 1 a 2 tohto oddielu súťažných podkladov možno predbežne nahradiť podľa §39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED) alebo podľa §114 zákona o verejnom obstarávaní aj čestným vyhlásením
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: AD 2.1.1:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie o dodaní tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za prechádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie referencií dodania tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v EUR alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene, celkom 100 000 Eur.
Referencie budú predložené ako originály alebo úradne overené kópie. Uchádzač uvedie, ktoré referencie zo zoznamu referencií predkladá k predmetu zákazky.
(Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiace dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia do vestníka úradu).
Na prepočet z inej meny na menu EUR sa použije kurz ECB zo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie do vestníkov (Publikačný vestník, Vestník VO). Uchádzač spôsob prepočtu zdokumentuje a predloží ho ako súčasť dokumentov, ku ktorým sa viaže za účelom preukázania splnenia požiadaviek a podmienok účasti.
AD 21.2:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť certifikát (doklad), že organizácia úspešne splnila požiadavky predajcu a v certifikáte menovaný servisný technik je oprávnený vykonávať servisné činnosti pre uvedenú organizáciu na čerpadlách HYDROSUB HS 150 predloží pre minimálne 3 osoby (servisných technikov).
AD 2.1.3:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť čestné vyhlásenie, že spoločnosť disponuje minimálne tromi plne vybavenými vozidlami na vykonávanie opráv a údržby čerpadiel Hydrosub HS 150.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 08:30
Miesto: Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s., Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť na otváraní ponúk zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže ešte aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 zákona, teda verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona.
2. Súťažné podklady (ďalej len "SP") k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie www.uvo.gov.sk.
3. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom počas celého trvania tejto verejnej súťaže priebežne sledovať.
4. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský alebo český jazyk.
5. Uchádzač predkladá ponuku a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
6. Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a Záujemcami/Uchádzačmi sa uskutočňuje výhradne elektronicky, prostredníctvom systému JOSEPHINE s využitím všetkých jeho funkcionalít.
7. V prípade skupiny dodávateľov musí byť prílohou ponuky aj osobitné písomné splnomocnenie pre jedného člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci ponuky. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu zákazky pre jednotlivé časti predmetu zákazky.
9. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú v ňom zapísaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.10.2020