Oprava MK a chodníkov na Ul. Tribečská, ČSA, Krušovská a oprava MK a chodníkov na Ul. J. Jesenského (v úseku cyklotrasy)

  Zadávateľ:
Mesto Topoľčany
  Predpokladaná hodnota:
289.619,63 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.11.2020 13:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
12.10.2020
  Dátum zverejnenia:
13.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Topoľčany
IČO: 00311162
Nám. M.R. Štefánika 1, 95501 Topoľčany
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Radoslav Bazala
Telefón: +421 910963191
Fax: +421 385324090
Email: radoslav.bazala@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.topolcany.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Oprava MK a chodníkov na Ul. Tribečská, ČSA, Krušovská a oprava MK a chodníkov na Ul. J. Jesenského (v úseku cyklotrasy)
Referenčné číslo: Oprava MK a chodníkov TO
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233120-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky je riešený v projektových dokumentáciách Oprava MK a chodníkov na Ul. Tribečská, ČSA, Krušovská a oprava MK a chodníkov na Ul. J. Jesenského (v úseku cyklotrasy), ktoré vypracoval Ing. Martin Streďanský, Topoľčany 09/2020.
Predmetom zákazky je oprava časti miestnych komunikácií Ul. Tribečská, Jesenského a chodníkov na Ul. Tribečská, Jesenského, ČSA, Krušovská v intraviláne mesta Topoľčany. V súvislosti so stavbou sa neuvažuje s prekládkou podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Pred zahájením stavebných prác investor musí zabezpečiť u správcov sietí ich vytýčenie a vyznačenie ochranných pásiem. Zámerom investora je oprava a vylepšenie stavebnotechnického stavu miestnych komunikácií s chodníkmi na Ul. Tribečská, Jesenského, ČSA, Krušovská a oprava časti miestnych komunikácií Ul. Jesenského, Tribečská a chodníkov na Ul. Tribečská, Jesenského v intraviláne mesta Topoľčany. V súvislosti so stavbou sa neuvažuje s prekládkou podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Pred zahájením stavebných prác investor musí zabezpečiť u správcov sietí ich vytýčenie a vyznačenie ochranných pásiem.
Zámerom investora je oprava a vylepšenie stavebnotechnického stavu miestnych komunikácií s chodníkmi na Ul. Jesenského, Tribečská.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
289 619,63 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ul. Tribečská, ČSA, Krušovská,Ul. J. Jesenského
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky je riešený v projektových dokumentáciách Oprava MK a chodníkov na Ul. Tribečská, ČSA, Krušovská a oprava MK a chodníkov na Ul. J. Jesenského (v úseku cyklotrasy), ktoré vypracoval Ing. Martin Streďanský, Topoľčany 09/2020.
Predmetom zákazky je oprava časti miestnych komunikácií Ul. Tribečská, Jesenského a chodníkov na Ul. Tribečská, Jesenského, ČSA, Krušovská v intraviláne mesta Topoľčany. V súvislosti so stavbou sa neuvažuje s prekládkou podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Pred zahájením stavebných prác investor musí zabezpečiť u správcov sietí ich vytýčenie a vyznačenie ochranných pásiem. Zámerom investora je oprava a vylepšenie stavebnotechnického stavu miestnych komunikácií s chodníkmi na Ul. Tribečská, Jesenského, ČSA, Krušovská a oprava časti miestnych komunikácií Ul. Jesenského, Tribečská a chodníkov na Ul. Tribečská, Jesenského v intraviláne mesta Topoľčany. V súvislosti so stavbou sa neuvažuje s prekládkou podzemných a nadzemných inžinierskych sietí. Pred zahájením stavebných prác investor musí zabezpečiť u správcov sietí ich vytýčenie a vyznačenie ochranných pásiem.
Zámerom investora je oprava a vylepšenie stavebnotechnického stavu miestnych komunikácií s chodníkmi na Ul. Jesenského, Tribečská.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
289 619,63 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 písm. e), f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO,
ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho
predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy.
/§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/.
Uchádzač preukáže podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) spôsobom podľa § 32 ods. 2 písm. f) - t. j. čestným
vyhlásením.
Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa
ZVO.
V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie
úradne overených fotokópií originálnych dokladov.
Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy doklady musia byť z
ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené do systému ERANET. V prípade, že sú
doklady ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou
povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho
úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č.
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente) v platnom znení.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti uvedených v § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname prác predložiť min. 3 stavby obdobného charakteru za predchádzajúcich 5
rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, pričom minimálne jedna z nich musí zahŕňať realizáciu stavby, kde sú
realizované práce a dodávky obdobného charakteru ako v danom postupe zadávania zákazky s min. nákladmi 250 000,- eur bez DPH s potvrdením odberateľa v zmysle § 34 ods.1 písm. b) ZVO.
Za stavebné práce obdobného charakteru verejný obstarávateľ považuje výstavbu pozemných komunikácií (parkoviská,
miestne komunikácie, spevnené plochy, chodníky, námestia).
V prípade, že uchádzač má zverejnené referencie na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, uvedie ich v
zozname svojich referencií s poznámkou UVO. Ak z referencie UVO nevyplýva preukázanie minimálnej úrovne
spôsobilosti, verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v ponuke uviedol informácie preukazujúce požadovanú
úroveň spôsobilosti.
Uchádzač môže v zmysle § 39 ZVO dočasne nahradiť doklady vyplneným jednotným európskym dokumentom alebo
použiť čestné vyhlásenie. Uchádzač môže v JEDe prehlásiť splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej
spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaja (alfa) uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 02.11.2020 13:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.11.2020 14:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v deň uvedený vo výzve na predkladanie ponúk v mieste sídla
verejného obstarávateľa. Otváranie ponúk bude on- line cez systém ERANET .
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač (štatutárny zástupca uchádzača alebo ním splnomocnená
osoba), ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Fyzická osoba zastupujúca uchádzača sa
preukáže identifikačným dokladom a listinným oprávnením konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
2. Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom elektronického systému ERANET.
3. Proces verejného obstarávania je v podmienkach Slovenskej republiky regulovaný zákonom č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejne dostupný na internetovej stránke
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy. Tu sa záujemca a uchádzač
dozvie o všetkých možnostiach ako je možné preukázať splnenie podmienok účasti. Tento právny predpis takisto
upravuje procesný postup verejného obstarávateľa vo verejnom obstarávaní. V prípade otázok na výklad právneho
predpisu je možné obrátiť sa na Úrad pre verejné obstarávanie so žiadosťou o metodické usmernenie. Verejný
obstarávateľ postupuje vo verejnom obstarávaní podľa postupov, ktoré vyplývajú zo znenia zákona a snaží sa
zohľadňovať metodické pokyny Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré sú mu známe v čase realizácie postupu verejného
obstarávania.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.10.2020