Zvýšenie konkurencieschopnosti a podpora rozvoja spoločnosti SUBSIDIA s. r. o. - technológia betonárne

  Zadávateľ:
SUBSIDIA s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
199.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.11.2020 13:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.10.2020
  Dátum zverejnenia:
13.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
SUBSIDIA s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50153790
Skladová 7, 97101 Prievidza
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Romana Ješíková
Telefón: +421 915350751
Email: jesikovaromana@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20356
Hlavná adresa(URL): https://subsidiabetonarka.webnode.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa §8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
stavebná výroba
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zvýšenie konkurencieschopnosti a podpora rozvoja spoločnosti SUBSIDIA s. r. o. - technológia betonárne
Referenčné číslo: 2020/2
II.1.2) Hlavný kód CPV
43400000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Dodanie a montáž strojnotechnologických zariadení pre spoločnosť SUBSIDIA s. r. o.- technológia betonárne.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
199 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Prievidza, Skladová 7
II.2.4) Opis obstarávania:
Technológia betonárne. Rozsah zákazky:
1. Miešačka betónu
2. Zásobník na kamenivo
3. Napĺňanie kamenivom
4. Základná jednotka
5. Cementová časť
6. Ovládací systém a elektronické vybavenie
7. Dodávka a montáž
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
199 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-23,
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os: 11 Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita: 3c Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb, Špecifický cieľ :11.3 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja, Schéma pomoci de minimis, Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejné obstarávanie je vyhlásené pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP), preto zmluva s úspešným uchádzačom bude podpísaná v zmysle pokynov riadiaceho orgánu.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2., resp. ods. 4. a ods. 5. zákona o verejnom obstarávaní, § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uvádza, že záujemca alebo uchádzač, nemusí predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o uchádzača, ktorého údaje sú dostupné v informačnom systéme verejnej správy podľa osobitného právneho predpisu. Tento doklad verejný obstarávateľ získa z informačného systému verejnej správy /§ 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)/. Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného čl. štátu EÚ v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Uchádzač môže v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED). Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: https://www.uvo.gov.sk /jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Postup vyplnenia JED prostredníctvom bezplatnej služby Európskej komisie poskytujúcej elektronickú verziu JED je popísaný v Príručke k elektronickej službe na vyplnenie a opätovné použitie Jednotného európskeho dokumentu, ktorá je dostupná na webovom sídle úradu na adrese: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Verejný obstarávateľ stanovuje, že uchádzač môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. Postačuje, keď uchádzač uvedie nasledovné: - " Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".

V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov alebo naskenované kópie úradne overených fotokópií originálnych dokladov (napr. vo formáte .pdf). Ak nejde o vyhľadanie dokladov verejným obstarávateľom z informačného systému verejnej správy, doklady musia byť z ich originálu alebo z ich úradne overenej fotokópie naskenované a vložené prostredníctvom elektronického portálu https://obstaravanie.eranet.sk/. V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, môže uchádzač vložiť do systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu). Uchádzač je oprávnený použiť aj doklady transformované zaručenou konverziou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Govermente) v platnom znení. V prípade pochybností o pravosti "naskenovaných" dokladov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požadovať predloženie dokladov vo forme zaručenej konverzie. Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup k nasledovným dokladom /podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní/: doklad podľa § 32 ods.2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Nepožaduje sa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.11.2020 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.11.2020 14:00
Miesto: Otváranie ponúk bude elektronicky prostredníctvom online otvárania ponúk v systéme ERANET na stránke https://obstaravanie.eranet.sk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Predmetné verejné obstarávanie nie je ani zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, anii zamerané na sociálne aspekty.
2. V súlade s §66 ods. 7 sa bude vyhodnocovať splnenie podmienok účasti podľa §40 po vyhodnotení ponúk podľa § 53 na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.10.2020