Poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí

  Zadávateľ:
Slovenská pošta, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
4.320.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
07.10.2020
  Dátum zverejnenia:
13.10.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská pošta, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36631124
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lýdia Šebová
Telefón: +421 484339549
Email: sebova.lydia@slposta.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9015
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.posta.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Poštové služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí
Referenčné číslo: 005/VS/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
79710000-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby podľa § 3, písm. d) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, pri preprave peňažných hotovostí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 320 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79713000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: objekty obstarávateľa v rámci celého územia Slovenskej republiky
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je:
1. Výkon strážnej služby podľa písm. d) § 3 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, ochranou majetku a osoby pri preprave, pričom uchádzač bude vykonávať najmä prepravu bankoviek a mincí medzi organizačnými jednotkami obstarávateľa (najmä zbernými poverenými poštami (ZPP) a poverenými poštami) a miestami spracovania bankoviek a mincí, pričom týmito miestami môžu byť pobočky alebo spracovateľské centrá (ďalej aj SC) VÚB, a. s.
2. Výkon strážnej služby podľa písm. d) § 3 zákona č. 473/2005 Z. z., ochranou majetku a osoby pri preprave, pričom uchádzač bude vykonávať najmä prepravu bankoviek a mincí nad rámec dohodnutý v zmluvách a popísaný v bode č. 1 tohto opisu predmetu zákazky, ako aj vzájomnú prepravu bankoviek a mincí medzi organizačnými jednotkami obstarávateľa, v prípade krízových situácií, pri dopravných nehodách, poruchách alebo iných mimoriadnych udalostiach motorových vozidiel obstarávateľa.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 320 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia, uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uvedených v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nasledovnými dokladmi:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, uchádzač predloží aj výpis z registra trestov právnických osôb nie starší ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač okrem výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského registra predloží aj platnú licenciu na prevádzkovanie strážnej služby podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti.
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Ak uchádzač nepredloží doklad podľa vyššie uvedeného bodu 1.2. písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, poskytnúť obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Nakoľko však obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), uchádzač je povinný predložiť všetky vyššie požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.
1.3.Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.2. alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.4.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.5.Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
1.6.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 zákona o verejnom obstarávaní, za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže predložením scanov nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
2.1.podľa § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), ktorej je uchádzač klientom, o schopnosti plniť finančné záväzky, nie starším ako tri mesiace odo dňa predloženia ponuky. Vyjadrenie banky/bánk musí obsahovať údaje o tom, že:
2.1.1.uchádzač v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár,
2.1.2.uchádzač nie je v nepovolenom debete
2.1.3.jeho bežný účet nebol ku dňu vystavenia tohto vyjadrenia predmetom exekúcie.
Okrem vyjadrenia banky predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako v tých, ku ktorým predkladá vyjadrenie nemá záväzky. Čestné vyhlásenie bude podpísane osobou oprávnenou konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky.
2.2.podľa § 33 ods. 1 písm. d) prehľadom o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky v celkovej súhrnnej hodnote 3 000 000,- EUR. Ekvivalent v inej mene musí byť uchádzačom prepočítaný podľa kurzu Európskej centrálnej banky (ďalej len ECB) z inej meny na EUR, ktorý bol zverejnený ECB ako posledný v príslušnom roku. Ak má uchádzač účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejnené v Registri účtovných závierok, uvedie v ponuke len internetovú adresu, na ktorej sú výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch verejne prístupné. V prípade, že výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch uchádzača sú uložené v neverejnej časti Registra účtovných závierok, je potrebné predložiť ich scan originálu alebo ich úradne osvedčených kópií s osvedčovacou doložkou DataCentra prevádzkovateľa Registra účtovných závierok. V prípade, že ide o uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, takýto uchádzač predkladá predmetné výkazy podľa platných právnych predpisov v krajine svojho sídla.
2.3.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, uvedených vo zverejnenom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch, za všetkých členov skupiny spoločne.
2.4.Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Pozn.: V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2016, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní táto osoba preukazuje aj výpisom z registra trestov právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Z dôvodu obmedzeného rozsahu buniek je kompletné znenie podmienok účasti uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nasledovných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
3.1.podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
Zoznam zmlúv musí obsahovať minimálne tieto údaje:
obchodné meno a sídlo dodávateľa,
obchodné meno a sídlo objednávateľa,
predmet poskytovaných služieb (z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek obstarávateľa),
celkovú zmluvnú cenu,
lehotu poskytovania služieb (obdobie, počas ktorého boli služby poskytované),
meno a priezvisko, kontakt - tel. č. a emailový kontakt kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu, u ktorej si možno overiť údaje uvedené v zozname.
V prípade, že uchádzač poskytoval služby, resp. dodával tovar pre verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, zároveň predloží internetový odkaz na referencie verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov zverejnených na www.uvo.gov.sk preukazujúcich skutočnosti uvedené v predloženom zozname.
3.2.podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenia kvality, v nadväznosti na § 35 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač k splneniu podmienky účasti predloží platný certifikát systému riadenia kvality zodpovedajúceho EN ISO 9001 na poskytovanie služieb podľa zákona č. 473/2005 Z. z. Obstarávateľ uzná aj osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, resp. prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom o zabezpečení systému riadenia kvality, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu v súlade s § 35 zákona o verejnom obstarávaní.
3.3.podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenia kvality.
Uchádzač predloží doklad o držbe zbrojnej licencie s označením F v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z., o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.4.Podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
Uchádzač predloží čestné prehlásenie o využívaní alebo v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom verejnej súťaže, o zriadení pracoviska s nepretržitou službou, ktoré bude zabezpečovať príjem požiadaviek na mimoriadny výkon strážnej služby, pričom súčasťou tohto čestného prehlásenia bude popis takéhoto pracoviska so zameraním na technické vybavenie tohto pracoviska najmä vybavenie IT technikou a prístupom k sieti.
3.5.Podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby.
Uchádzač predloží doklady preukazujúce, že na plnenie predmetu zákazky bude používať motorové vozidlá v počte, ktorý je nutný k plneniu zákazky v rovnakom čase na mieste prepráv medzi pobočkami obstarávateľa a pobočkami alebo SC VÚB, a. s. (napr. technický preukaz vozidiel, nájomná zmluva, lízingová zmluva, zmluva o budúcej zmluve a pod.), pričom obstarávateľ požaduje predložiť doklady k minimálne 24 vozidlám.
Z dôvodu obmedzeného rozsahu buniek tohto formuláru je kompletné znenie podmienok účasti uvedené v časti A.2 Súťažných podkladov - Preukazovanie plnenia podmienok účasti uchádzačmi.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je pre predmet zákazky stanovená vo výške 86000,00 €. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov obstarávateľa viazaných na tento účel. Preddavok sa
nebude poskytovať.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
V prípade prijatia ponuky od skupiny dodávateľov obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 37 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, aby skupina pred podpisom Zmluvy vytvorila určitú právnu formu potrebnú z dôvodu riadneho plnenia
Zmluvy, napr. vytvorila združenie bez právnej subjektivity podľa § 829 Občianskeho zákonníka, niektorú z obchodných
spoločností podľa Obchodného zákonníka, alebo iný právny vzťah vhodný na riadne plnenie Zmluvy. Úspešný uchádzač preukazuje vyššie uvedené skutočnosti, napr. v prípade obchodných spoločností, podľa Obchodného zákonníka výpisom z Obchodného registra, v prípade konzorcia postačuje predložiť platnú a účinnú zmluvu o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. Úspešný uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá doklady podľa predpisov v tejto krajine.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Úspešný uchádzač je povinný najneskôr pred podpisom zmluvy doručiť obstarávateľovi:
29.3.1.poistnú zmluvu na poistenie poskytovania strážnej služby podľa § 3 písm. d) zákona č. 473/2005 Z.z., pri preprave cenností pre prípad odcudzenia, živelnej udalosti, havárie na sumu minimálne 10 000 000,- EUR na jednu a všetky poistné udalosti. Úspešný uchádzač sa zaväzuje každoročne predložiť na vyzvanie obstarávateľa vždy aktuálne potvrdenie o zaplatení poistného a z textu predmetu poistenia bude zrejmé, že v plnom rozsahu pokrýva oblasť prepravy a úschovy peňažných hotovostí prevzatých dodávateľom na prepravu jeho motorovými vozidlami alebo do úschovy v objektoch alebo priestoroch dodávateľa.
Z dôvodu obmedzeného rozsahu bunky tohto formuláru je kompletné znenie podmienok vykonania zákazky uvedené v
bode 29.3. súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie k vyhodnoteniu ponúk elektronickou aukciou sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.11.2020 10:30
Miesto: Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Z dôvodu konania elektronickej aukcie je otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné a uskutoční sa bez účasti uchádzačov. Zápisnica z otvárania ponúk, sa uchádzačom neposiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Súťažné podklady v elektronickej forme sú zverejnené na https://zadavaniezakaziek.posta.sk.
Všetky požadované doklady a dokumenty uchádzač predkladá ako scan originálov alebo úradne osvedčených kópií.
Obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom
obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EDO umiestneného na
https://zadavaniezakaziek.posta.sk. Uvedený spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi
obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.10.2020