IKT a SW pre odborné učebne

  Zadávateľ:
Mesto Žilina
  Predpokladaná hodnota:
309.218,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
12.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.10.2020
  Dátum zverejnenia:
13.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hujová
Telefón: +421 415665268
Email: hujova@eurodotacie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8155
Hlavná adresa(URL): http://www.zilina.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Euro Dotácie, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36438766
Na Šefranici 1280/8 , 01001 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Hujová
Telefón: +421 415665268
Email: hujova@eurodotacie.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8155
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zilina.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
IKT a SW pre odborné učebne
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je IKT a SW pre odborné učebne

Predmet zákazky je rozdelený do dvoch častí / logických celkov (LC), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo obe častí predmetu zákazky.

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
309 218,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
IKT
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30200000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je IKT: Počítače/notebooky pre žiakov a učiteľov, interaktívny projektor s príslušenstvom, digitálne jazykové laboratórium, interaktívna tabuľa s príslušenstvom, IKT do školskej knižnice.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
280 578,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP 302021J323, 302021J333, 302021K120, 302021J468, 302021J495, 302021K121, 302021K122
NFP302021J465, NFP302021J374,302021J482,NFP302021J378, NFP302021J171
II.2.14) Doplňujúce informácie:
"Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline,
"Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline
"Modernizácia odbornych učební ZŠ a MŠ Gaštanová, Žilina
"Modernizácia odbornych učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline
"Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline
"Obnova odbornych učební ZŠ Limbová, Žilina
"Modernizácia odbornych učební a školskej knižnice ZŠ Slovenskych dobrovoľníkov, Žilina
"Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina
"Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline
"Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda 1 v Žiline
"Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline
"Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline
Časť: 2
II.2.1) Názov
SW k IKT
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je softvér k IKT: Softvérovy balík k PC/notebookom do IKT učebne (OS, kancelársky balík, ďalší e-learningovy program).
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
28 640,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 302021J323,302021J333,302021K120,302021J468,302021K121,302021K122,302021J495,302020J465,302020J374.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline

Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline

Modernizácia odborných učební ZŠ a MŠ Gaštanová, Žilina

Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline

Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina"

Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenskych dobrovoľníkov

Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ, Námestie mladosti 1 v Žiline

Zriadenie odborných učební a školskej knižnice, Karpatská, Žilina

Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Podmienky účasti osobného postavenia sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy.
V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.
Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO v jednej z nasledujúcich foriem:
-vo forme naskenovaného dokumentu obsahujúceho podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, resp. ním poverenej osoby na základe splnomocnenia,
-vo forme súboru obsahujúceho potvrdenie o zaručenej elektronickej konverzii
-vo forme súboru bez potvrdenia o zaručenej elektronickej konverzii
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 12.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SL
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.11.2020 10:30
Miesto: Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejny obstarávateľ
neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti tykajúce sa spôsobu dorozumievania sú
uvedené v súťažnych podkladoch.
2) Komunikácia medzi verejnym obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom IS EVO, ktory zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažnych podkladoch uvedené inak.
3) Plynutie zákonnych lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač
prečítal.
4) Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažnych podkladov a príručiek dostupnych na www.uvo.gov.sk
5) Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o
verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi
uchádzači v súlade s § 39 od. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote 5 pracovnych dní odo dňa doručenia písomnej
vyzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak verejny obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
6) Verejny obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodnych informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s inym hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
07.10.2020