Stredná odborná škola automobilová – brána do Tvojej profesijnej budúcnosti

  Zadávateľ:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
  Predpokladaná hodnota:
273.412,65 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.11.2020 12:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.10.2020
  Dátum zverejnenia:
12.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17078407
Moldavská cesta 2, 04199 Košice - mestská časť Juh
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Štark
Telefón: +421 918526739
Email: info@starkconsulting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2010
Hlavná adresa(URL): http://www.sosake.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stredná odborná škola automobilová – brána do Tvojej profesijnej budúcnosti
Referenčné číslo: 02/12/2019
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach v rámci projektu: Stredná odborná škola automobilová
brána do Tvojej profesijnej budúcnosti. Bližší opis a špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
273 412,65 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 16
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Učebné pomôcky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39162200-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1. Učebná pomôcka - panel- Systém riadenia motora Common Rail a turbodúchadlom VTG
2. Učebná pomôcka- elektromobilita
3. Simulátor pre autotronikov
4. Didaktická pomôcka pre elektrotechniku
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
119 764,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 2
II.2.1) Názov
Diagnostické a testovacie zariadenia
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38540000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1. Diagnostický systém s čitačkou chybových kódov a motortester
2. Diagnostika
3. Kombinovaná stanica emisnej kontroly
4. Kombinovaný tester na kontrolu čerpadiel a injektorov Common Rail
5. Tester palivovej sústavy s príslušenstvom
6. Hydraulický lis
7. Umývačka kolies
8. Sada na aretáciu rozvodov automobilov
9. Skúšobná sada na kontrolu tesnosti klimatizácie automobilu dusíkom
10. Motortester- softwér pre diagnostiku automobilu
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
78 997,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 3
II.2.1) Názov
Ultrazvuková čistička súčiastok
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31720000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1. Ultrazvuková čistička súčiastok
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 552,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 4
II.2.1) Názov
Plazmová rezačka
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31600000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1. Plazmová rezačka inventorová
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
763,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 5
II.2.1) Názov
Mobilný odsávač pri zváraní
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31600000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1. Mobilný odsávač pri zváraní
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 405,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 6
II.2.1) Názov
Centrálne odsávacie zariadenie do karosárskej dielne
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31600000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1.Centrálne odsávacie zariadenie do karosárskej dielne
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 050,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 7
II.2.1) Názov
Skener farieb a infraohrievač
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31600000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1.Skener farieb pre autolakovníkov
2.Infraohrievač karosérie automobilu
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 419,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 8
II.2.1) Názov
Stolová vŕtačka
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31000000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1.Stolová vŕtačka
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 307,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 9
II.2.1) Názov
Hardware a software
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30200000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1. PC učebňa - softvér
2. Monitor
3. Klávesnica a myš
4. Server
5. Switch
6. Reuter
7. Zero client
8. 3D tlačiareň
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
18 376,96 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 10
II.2.1) Názov
Zariadenie PC učebne
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39110000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1. Stolička žiacka
2.Učiteľský stôl
3.Učiteľská stolička
4.Žiacke pracovisko nábytok
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 170,99 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 11
II.2.1) Názov
Osciloskopy a multimetre
Časť č.: 11
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31710000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1.Merací prístroj s osciloskopom
2.Osciloskop
3.Multimeter
4.Lineárny laboratórny sieťový zdroj
5.Laboratórny transformátor
6.Digitálny multimeter
7.Laboratórny sieťový zdroj
8.Laboratórny osciloskop
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 857,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 12
II.2.1) Názov
Sada modelov motorov
Časť č.: 12
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31610000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1.Sada modelov motorov automobilu s príslušenstvom v reze
2.Sada modelov prevodových mechanizmov automobilu v reze
3.Sada podvozkových častí automobilu v reze
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 597,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 13
II.2.1) Názov
MULTISIM
Časť č.: 13
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48600000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1.Multisim
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
665,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 14
II.2.1) Názov
Univerzálny merací stôl pre elektrotechniku
Časť č.: 14
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31000000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1. Univerzálny merací stôl pre elektrotechniku
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 539,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 15
II.2.1) Názov
Dielenský nábytok
Časť č.: 15
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39150000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1.Dielenská skriňa na náradie
2.Kovová dielenská plechová skriňa
3.Pracovný stôl dielenský s dvoma kontajnermi
4.Pracovný stôl dielenský s jedným kontajnerom
5.Dielenská skriňa na náradie dvojdverová
6.Skriňový nástavec
7.Skriňa na náradie
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 019,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
Časť: 16
II.2.1) Názov
IR spájkovacia stanica
Časť č.: 16
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31000000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom je dodanie tovarov podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
1. IR spájkovacia stanica
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 927,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo projektu : 302021J613
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Integrovaný regionálny operačný program: kód výzvy IROP-PO-SC223-2016-14
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 resp. 4,5 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych
dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
1.1§ 32 ods. 1 písm. a)
1.2§ 32 ods. 1 písm. b)
1.3§ 32 ods. 1 písm. c)
1.4§ 32 ods. 1 písm. d)
1.5§ 32 ods. 1 písm. e)
1.6§ 32 ods. 1 písm. f)
1.7§ 32 ods. 1 písm. g)
1.8§ 32 ods. 1 písm. h)
Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady
požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V takom prípade bude
verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia postupovať v
zmysle § 152 ods. 4 a súvisiacich ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača alebo záujemcu dodatočne vyžiadať
doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c).
1.12Podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predložením nasledovných dokladov:
Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. m), ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,
- vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti:Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či
požadovaný tovar zodpovedá technickým parametrom a kvalite, zodpovedajúcej jeho potrebám.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z
písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží opis predmetu plnenia zákazky, teda predloží opis tovarov, ktoré má v záujme dodávať s uvedením konkrétneho výrobcu, označenie modelového typu výrobku a technické parametre jednotlivých tovarov . Opis tovarov uvedený v ponuke uchádzača musí spĺňať požadované technické parametre určené verejným obstarávateľom v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka bude financovaná z fondov EÚ - IROP-PO2-SC223-2016-14.
Uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním zákazky kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.11.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2020 13:00
Miesto: Miesto: Stredná odborná škola automobilová Košice, Moldavská cesta 2, Košice - zasadačka
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom.V prípade, že príde iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem ID dokladu aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ rozhodol, že splnenie podmienok účasti sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO a v tomto verejnom obstarávaní sa komunikácia a ponuky budú predkladať výhradne elektronicky.
Viac informácií je v súťažných pokladoch.
V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti IV. - globálny údaj. Doklady a dokumenty
dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET ;
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.10.2020