Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu: Tvorba kreatívneho nábytku z dýhy“_nová

  Zadávateľ:
ALTA VIA, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
235.533,34 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
04.10.2020
  Dátum zverejnenia:
12.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
ALTA VIA, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47410256
Dubová 3966/47, 08501 Bardejov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Marián Kanský
Telefón: +421 905102988
Email: altavia.sro@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18936
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18936
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8 ods. 1
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
súkromný sektor
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka technológie na podporu netechnologických inovácií pre rozvoj kreatívneho talentu: Tvorba kreatívneho nábytku z dýhy“_nová
Referenčné číslo: 07/2020_Alta Via
II.1.2) Hlavný kód CPV
42611000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie technológie, rozdelená do dvoch logických celkov/ do dvoch častí:

Časť 1: Bezhriadeľová ( bezupínacia ) lúpacia linka na dýhu.

Časť 2: Lis na tvarovanie preglejky s VF generátorom

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
235 533,34 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1: Dodávka bezhriadeľovej ( bezupínaciej ) lúpacej linky na dýhu
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42611000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bard. Nová Ves 3095, 085 01 Bardejov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie technológie- špeciálny obrábací stroj: bezhriadeľová lúpacia linka na dýhu v súlade so špecifikáciou uvedenou v časti B. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
195 366,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
75
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program IROP ŠC: 3.1, kód projektu v ITMS2014+: 302031G367
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2: Dodávka lisu na tvarovanie preglejky s VF
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42611000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bard. Nová Ves 3095, 085 01 Bardejov
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie technológie- špeciálny obrábací stroj: lis na tvarovanie preglejky s VF v súlade so špecifikáciou uvedenou v časti B. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
40 166,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program IROP ŠC: 3.1, kód projektu v ITMS2014+: 302031G367
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo
1.1.2 podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo
1.1.3 podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
1.2 Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa zákona o verejnom obstarávaní účinného do 17. apríla 2016 (zákon č. 25/2006 Z. z.) je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
1.5 Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za každú inú osobu a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
1.6 Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcu/uchádzača, že formulár JED v editovateľnom formáte .rtf bude zverejnený na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/.
Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
V zmysle §32 ods. 3 ZVO obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy, takže uchádzač (ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením JED) predloží za účelom preukázania splnenia podmienok účasti osobného postavenia verejnému obstarávateľovi v ponuke všetky doklady požadované vo výzve na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: 2.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 33 ods. 1 písm. d) ZVO
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 33 ods. 1 písm. d) ZVO:
Prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Požadovaný celkový obrat za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, musí byť minimálne vo výške: v rámci predloženia ponuky pre Časť 1: 390 000,00 € bez DPH; pre Časť 2: 80 000,00 € bez DPH.

Uchádzač predloží:
2.1.1 Výkaz/výkazy ziskov a strát alebo výkaz/výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Požadovaná forma dokumentov:
a) v elektronickej podobe.
Alebo
b) uvedením informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok (http://www.registeruz.sk/) s presným odkazom na uverejnený dokument (celou URL adresou, t.j. celým reťazcom znakov, určujúcim presnú špecifikáciu umiestnenia dokumentu na Internete).
Obdobím 3 predchádzajúcich hospodárskych rokov (v zmysle definície hospodárskeho roku uvedenej v § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) sa rozumejú 3 ukončené hospodárske roky bezprostredne predchádzajúce vyhláseniu verejného obstarávania.
Vyhlásením verejného obstarávania sa rozumie deň uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Európskom vestníku.
2.2.2 Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ považuje za vhodný.
2.2.3 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 33 ZVO musí byť zrejmé splnenie vyššie identifikovanej/identifikovaných minimálnej/minimálnych úrovne/úrovní požadovanej/požadovaných verejným obstarávateľom.
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
2.3 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 33 ods. 2 ZVO.
2.4 Vyžaduje sa predloženie kópií všetkých dokladov vrátane úradných prekladov (naskenované originály alebo úradne osvedčené kópie), preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak.
2.5 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením JEDu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.11.2020 11:00
Miesto: Tarasa Ševčenka 7, 1. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zákazka sa zadáva s uplatnením § 66 ods. 7 zákona o VO, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
2. K SP je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup na adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9074/summary.
3.VO bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o
VO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi VO a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon.
4. VO upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú prístupné :
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9074/summary
Verejný obstarávateľ (VO)odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky VO, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7872/summary), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných emailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo ZAUJÍMA MA TO.
5. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o VO a vložená do
systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/9074/summary
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikácia nasledovnými spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektron. čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektron. podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektron. podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v Prehľade zákaziek vyberie predmetnú zákazku a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky.
6. Zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. Ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
7. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle VZP zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
8. Ak nebude VO doručené oznámenie o kladnom výsledku kontroly dokumentácie z verejného obstarávania poskytovateľom pomoci, VO si vyhradzuje právo neuzavrieť kúpnu zmluvu s úspešným uchádzačom a ver.obst. zruší.
9. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške: Časť 1 vo výške 9 700 EU; Časť 2 vo výške 2 000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch, Časť III, bod. 16.1.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
04.10.2020