Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca

  Zadávateľ:
Obec Bošáca
  Predpokladaná hodnota:
73.258,55 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.10.2020 11:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
09.10.2020
  Dátum zverejnenia:
12.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bošáca
IČO: 00311430
Bošáca 257, 91307 Bošáca
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Daniel Juráček
Telefón: +421 327781130
Fax: +421 327781225
Email: obec.bosaca@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.bosaca.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.bosaca.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca
Referenčné číslo: ZŠ - didaktické pomôcky 2
II.1.2) Hlavný kód CPV
39162200-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební.
Obstaranie didaktických pomôcok pre učebňu biológie a chémie zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre vyučovanie predmetov biológie a chémie.
Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú učebňu - zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú učebňu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
73 258,55 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
80100000-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK0
SK02
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Základná škola s materskou školou Ľ.V. Riznera Bošáca, adresa: Obec Bošáca 396, 913 07 Bošáca
II.2.4) Opis obstarávania
Špecifický rozsah predmetu zákazky je podrobne opísaný v prílohe č. 1 Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu ponukový list, do ktorého požadujeme vyčísliť cenovú ponuku.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
73 258,55 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Obstarávanie môže byť obnovené v prípade:
a) aktualizácie
b) že výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z obstarávania tovarov
c) pri zrušení verejného obstarávania
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: IROP
II.2.14) Doplňujúce informácie
IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc,
odborných učební rôzneho druhu v základných školách

NFP302020K555 - Zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: - § 32 ods. 1 písm. e) zákona je oprávnený dodávať tovat, uskutočnovať stavebné
práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením dokladu oprávňujúcim
dodávať tovar vo vzťahu k premetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z internetu na OR SR, resp ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti)

- § 40 ods. 6 písm. f) zákona konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami uchádzač
preukáže splnenie podmienky účasti predložením Čestneho vyhlásenia, že nie je v konflikte záujmov v predmetnom
verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: - § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením Čestneho vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.10.2020 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.10.2020 11:00
Miesto: Obec Bošáca, Bošáca 257, 913 07 Bošáca
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
d)
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
09.10.2020