Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Centrum I.

  Zadávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
27.228,65 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.10.2020 12:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
08.10.2020
  Dátum zverejnenia:
12.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Eva Granátová
Telefón: +421 424455745
Email: obstaravanie@dubnica.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.dubnica.eu
Hlavná adresa(URL): http://www.dubnica.eu
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/516
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Detské ihrisko pri ZŠ s MŠ Centrum I.
Referenčné číslo: 2777/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
37535200-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie detského ihriska pre materskú školu s oplotením. Vytvorený priestor detské ihrisko bude osadené hernými prvkami a mobiliárom.

Existujúce oplotenie bude v časti novovzniknutého detského ihriska rozobraté a na novooplotenej časti na parcele C 101/2 sa použijú plotové dielce z pôvodného oplotenia a zvyšná časť sa doplní novými dielcami s novou bránou. Plocha ihriska bude oplotená plotovými dielmi DIRICKX v dĺžke cca 57 bm s jednou bránkou dlhou 3,5 m. Vzdialenosť stĺpikov bude 2,5 m.
Herné prvky: Všetky dodané výrobky musia spĺňať požiadavky normy STN EN 1176 potrebné doložiť certifikátom a vyhlásením o zhode.
Konštrukcia nosných stĺpov hracích prvkov neplatí pre pružinové hracie prvky, bude z tlakovo a tepelne laminovaných drevených hranolov s vyfrézovanou stredovou drážkou, ktorá zabráni praskaniu dreva v ploche. Drevo tlakovo impregnované bez použitia bóru a povrchovo upravené ekologickou a zdraviu nezávadnou lazúrovacou farbou.
Drevo musí pochádzať zo zodpovedne obhospodarovaných lesov certifikácia FSC alebo PEFC - potrebné doložiť certifikátom a vyhlásením o zhode.
Farebnosť jednotlivých hracích prvkov bude zabezpečená proti UV žiareniu a oteru odolným vysokotlakovým HPL laminátom. Kovové časti budú vyrobené z nerezovej oceli a eloxovaného lakovaného hliníka. Pre prvky je povolená 5 % rozmerová odchýlka.

Na ploche detského ihriska budú rozmiestnené herné prvky:
1. Balančná rampa
2. Balančný most
3. Drevený domček na hranie
4. Drevená prevažovacia hojdačka
5. Lezecký lanový prvok pre väčšie deti
6. Lezecká zostava pre väčšie deti
7. Veľká hracia zostava pre menšie deti
8. Drevená informačná tabuľa
9. Parkové lavičky s operadlom
Predmetné prvky musia byť v zmysle STN EN 1176- Časť 1 až 7 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Pri prvkoch č. 5 a 6 riešiť dopadovú plochu v zmysle uvedenej normy a Zákona NR SRč. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska.
Súčasťou zákazky bude príprava podložia pre herné prvky, doprava a montáž herných prvkov na miesto určenia a realizácia dopadových plôch. Dopadová plocha pri prvkoch č. 5 a 6 bude vytvorená z vymývaného riečneho štrku hr. 300 mm, pri ostatných prvkoch bude dopadovou plochou trávnik.
Detské ihrisko bude odovzdané mestu Dubnica nad Váhom, keď prejde vstupnou kontrolou v zmysle § 8 Zákona NR SRč. 371/2019 Z. z.
Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu na hracie prvky v lehote 60 mesiacov.
Prílohou výzvy je situačná mapa, rozmiestnenie herných prvkov a popis herných prvkov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
27 228,65 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.10.2020 12:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.10.2020