Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna

  Zadávateľ:
Mesto Košice
  Predpokladaná hodnota:
2.428.640,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
08.10.2020
  Dátum zverejnenia:
09.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Košice
IČO: 00691135
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anna Tarhaničová
Telefón: +421 556419314
Email: anna.tarhanicova@kosice.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915
Hlavná adresa(URL): https://www.kosice.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Výstavba Centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna
Referenčné číslo: MK/A/2020/19647
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215200-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Výstavba budov podľa projektovej dokumentácie pre "Zariadenie pre seniorov", "Zariadenie opatrovateľskej služby", "Objekt s ďalšími službami a spoločnými činnosťami" a "Útulok pre rodiny s deťmi" a ďalšie súvisace stavebné práce.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 428 640,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45332200-5
45333000-0
45231400-9
45342000-6
45233123-7
45232400-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Košice - Krásna, katastrálne územie Krásna, parc. č. 5303, 5304, 5305, 5306.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavba pozostáva z objektov:
SO 01, 02, 04: Zariadenie pre seniorov, Zariadenie opatrovateľskej služby, Objekt s ďalšími službami a spoločnými činnosťami
SO 03: Útulok pre rodiny s deťmi
SO 05: Vodovodná prípojka
SO 06: Plynofikácia
SO 07: NN prípojka
SO 08: Oplotenie
SO 09: Sadové úpravy a drobná architektúra altánok, fontána
SO 10: Spevnené plochy a komunikácie
SO 11: Splašková kanalizácia
SO 12: Dažďová kanalizácia
SO 13: Vsakovacie bloky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 428 640,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený použiť, uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 cit. zákona V tomto prípade ide o doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) cit. zákona. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožadujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti sú stanovené podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Uchádzač môže pri preukazovaní podmienok účasti nahradiť predbežne doklady predložením čestného vyhlásenia podľa § 114 ods. 1 cit. zákona, alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu (JED) v súlade s § 39 cit. zákona, alebo preukázať podmienky účasti inou osobou podľa § 34 ods. 3 cit. zákona. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
V zmysle § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľa uplatňuje v čl. VII. návrhu zmluvy sociálny aspekt pod hrozbou pokuty a to:
a)Zhotoviteľ je povinný sám alebo prostredníctvom svojich subdodávateľov zamestnať aspoň dve osoby dlhodobo nezamestnané a to počas celej doby realizácie stavby. Z tohto zamestnávania môže byť vynechaných maximálne 20 pracovných dní na jedného zamestnanca.
b)Údaje o zamestnaní osôb dlhodobo nezamestnaných (nástup a ukončenie) bude Zhotoviteľ preukazovať zápisom v stavebnom denníku, kópiou pracovných zmlúv a originál potvrdením o dobe evidencie príslušnej osoby na príslušnom úrade.
c)Za osobu dlhodobo nezamestnanú sa považuje osoba, ktorá je nepretržite vedená na príslušnom úrade (v Slovenskej republike na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) dlhšie ako 1 rok k termínu začatia stavby.
Ďalšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.11.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.11.2020 10:00
Miesto: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, trakt E, 1. poschodie, č. dv. 119 a on-line prostredníctvom systému JOSEPHINE.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť osobne oprávnení zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v stanovenej lehote. Pri osobnej účasti je potrebné preukázať sa dokladom totožnosti a v prípade zástupcu aj splnomocnením. Otváranie ponúk bude aj on-line.
Ak bude otváranie iba on-line, verejný obstarávateľ to oznámi najneskôr v deň predkladania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Predmetné verejné obstarávanie nie je:
- zeleným verejným obstarávaním,
- obstarávaním inovácií.
Predmetné verejné obstarávanie je:
- zamerané na sociálny aspekt.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
08.10.2020