PRODUKČNÉ A POSTPRODUKČNÉ STROJE

  Zadávateľ:
Adamas Alliance, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2020 08:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
07.10.2020
  Dátum zverejnenia:
09.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Adamas Alliance, s.r.o.
IČO: 45724482
Veľká Lehota 232, 96641 Veľká Lehota
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Garaj, PhD.
Telefón: +421 907956210
Email: martin.garaj@adamasalliance.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/17895
Hlavná adresa(URL): www.adamasalliance.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vydavateľská činnosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
PRODUKČNÉ A POSTPRODUKČNÉ STROJE
Referenčné číslo: 1/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
42991200-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia tovarov a poskytovanie služieb v rámci projektu: Odborný časopis VO v kocke.

Zákazka je rozdelená na 8 častí:
1.časť zákazky: Nová automatická tlačiarenská linka pre digitálnu tlač
2.časť zákazky: Nová automatická tlačiarenská linka pre tlač CMYK + ďalšia farba
3.časť zákazky: Nový multifunkčný automatický autonómny dokončovací stroj pre digitálnu tlač
4.časť zákazky: Nový poloautomatický laminovací stroj
5.časť zákazky: Nový automatický flatbed rezací ploter pre digitálnu tlač
6.časť zákazky: Nový autonómny stroj pre väzbu V1
7.časť zákazky: Nový autonómny stroj pre väzbu V2
8.časť zákazky: Nový autonómny baliaci stroj

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Nová automatická tlačiarenská linka pre digitálnu tlač
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42991200-1
60000000-8
48000000-8
79821000-5
42960000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky je okres Žarnovica, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Nová automatická tlačiarenská linka pre digitálnu tlač - 1 ks

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program, výzva číslo: IROP-PO3-SC31-2016-5.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nová automatická tlačiarenská linka pre tlač CMYK + ďalšia farba
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42991200-1
60000000-8
48000000-8
79821000-5
42960000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky je okres Žarnovica, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Nová automatická tlačiarenská linka pre tlač CMYK + ďalšia farba - 1 ks

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program, výzva číslo: IROP-PO3-SC31-2016-5.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Nový multifunkčný automatický autonómny dokončovací stroj pre digitálnu tlač
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42991200-1
60000000-8
48000000-8
79821000-5
42960000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky je okres Žarnovica, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Nový multifunkčný automatický autonómny dokončovací stroj pre digitálnu tlač - 1 ks

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program, výzva číslo: IROP-PO3-SC31-2016-5.
Časť: 4
II.2.1) Názov
Nový poloautomatický laminovací stroj
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42991200-1
60000000-8
79821000-5
42960000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky je okres Žarnovica, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Nový poloautomatický laminovací stroj - 1 ks

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program, výzva číslo: IROP-PO3-SC31-2016-5.
Časť: 5
II.2.1) Názov
Nový automatický flatbed rezací ploter pre digitálnu tlač
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42991200-1
60000000-8
48000000-8
79821000-5
42960000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky je okres Žarnovica, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Nový automatický flatbed rezací ploter pre digitálnu tlač - 1 ks

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program, výzva číslo: IROP-PO3-SC31-2016-5.
Časť: 6
II.2.1) Názov
Nový autonómny stroj pre väzbu V1
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42991200-1
60000000-8
48000000-8
79821000-5
42960000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky je okres Žarnovica, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Nový autonómny stroj pre väzbu V1 - 1 ks

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program, výzva číslo: IROP-PO3-SC31-2016-5.
Časť: 7
II.2.1) Názov
Nový autonómny stroj pre väzbu V2
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42991200-1
60000000-8
48000000-8
79821000-5
42960000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky je okres Žarnovica, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Nový autonómny stroj pre väzbu V2 - 1 ks

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program, výzva číslo: IROP-PO3-SC31-2016-5.
Časť: 8
II.2.1) Názov
Nový autonómny baliaci stroj
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42921320-7
60000000-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky je okres Žarnovica, Slovenská republika.
II.2.4) Opis obstarávania
Nový autonómny baliaci stroj - 1 ks

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
0,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovaný regionálny operačný program, výzva číslo: IROP-PO3-SC31-2016-5.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten záujemca, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Presné definovanie stanovených podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je obsiahnuté v súťažných podkladoch pre tento postup verejného obstarávania.

Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v
zozname hospodárskych subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného
obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, pričom ak v tomto zozname nemá aktualizované všetky údaje, teda v ňom nemá doplnené potrebné doklady, je povinný preukázať splnenie podmienok účasti vyplývajúce z dokladov chýbajúcich v zozname iným spôsobom buď doložením týchto dokladov alebo predložením jednotného európskeho dokumentu.

Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom doklad, resp. doklady nahradené jednotným európskym dokumentom predloží uchádzač obstarávateľskej organizácii do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľská organizácia neurčí dlhšiu lehotu.

Podrobná špecifikácia podmienok účasti na preukázanie osobného postavenia je uvedená v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podrobná špecifikácia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti je uvedená v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podrobná špecifikácia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti je uvedená v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly alebo auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), ktorej obsahom budú aj oprávnené výdavky v zmysle zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok ku Zmluve o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2020 08:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2020 09:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční on-line, spôsobom určeným funkcionalitou EKS.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Obstarávateľská organizácia/Kupujúci uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obstarávania, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona o verejnom obstarávaní základné podmienky používania elektronickej podpory procesov vo verejnom obstarávaní najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku: https://ppvo.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10
2.Obstarávateľská organizácia/Kupujúci poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1709
Z uvedeného dôvodu obstarávateľská organizácia tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň obstarávateľská organizácia v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/17895 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1709
3.Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti, Obstarávateľská organizácia bezodkladne oznámi najneskôr tri pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk zverejnenej na Elektronickej tabuli a v záložke Lehoty predmetných súťažných podkladov v rámci EKS predmetnej zákazky za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie bude doručená elektronicky funkcionalitou EKS dostatočne vopred.
4.Náklady spojené s účasťou v tomto verejnom obstarávaní znášajú uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči obstarávateľskej organizácii.
5.Obstarávateľská organizácia/Kupujúci pri zadávaní tejto podlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní.
6.Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
7.Predmetné verejné obstarávanie je obstarávaním inovácií.
8.Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľskej organizácii zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči obstarávateľskej organizácii spoločne a nerozdielne.
9.Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom doklad, resp. doklady nahradené jednotným európskym dokumentom predloží uchádzač obstarávateľskej organizácii do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľská organizácia neurčí dlhšiu lehotu.
10.Obstarávateľská organizácia v zmysle § 6 ods. 17 zákona o verejnom obstarávaní vo výzve na predkladanie ponúk neuvádza predpokladanú hodnotu zákazky, ale množstvo a rozsah.
11. Zábezpeka sa nevyžaduje.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.10.2020