Rekonštrukcia kina Panorex v Novej Dubnici

  Zadávateľ:
Mesto Nová Dubnica
  Predpokladaná hodnota:
2.097.091,90 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.10.2020
  Dátum zverejnenia:
09.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nová Dubnica
IČO: 00317586
Trenčianska 45/41, 01851 Nová Dubnica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ján Krumpolec
Telefón: +421 424433526
Fax: +421 424431919
Email: krumpolec@novadubnica.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.novadubnica.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia kina Panorex v Novej Dubnici
Referenčné číslo: VO/PZ/1/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212000-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre realizáciu stavby): "Rekonštrukcia kina Panorex v Novej Dubnici", ktorý vypracovala ArRea, projektový ateliér, s.r.o., Braneckého 8, 911 01 Trenčín v septembri 2020.
Požiadavkou investora (verejného obstarávateľa) a zároveň budúceho prevádzkovateľa a užívateľa je z jestvujúceho jednoúčelového objektu kina vytvoriť multifunkčný kultúrny stánok, naplniť ho súčasnými potrebami a zachovať pritom jeho modernistický výraz.
Rekonštrukcia vo vnútorných priestoroch sa bude týkať výmeny nášľapných povrchov podláh vrátane podlahovej krytiny v kinosále a pódiu, výmeny respektíve oprave vnútorných omietok a obkladov, výmeny zavesených podhľadov, výmeny všetkých dverných otvorov vrátane ich zárubní, výmeny okenných otvorov a presklených fasádnych stien pričom sú v niektorých osadené vstupné dvere, výmeny konštrukcií zábradlí, výmeny klampiarskych prvkov, výmeny strešného plášťa. Z dôvodu statického porušenia nosnej oceľovej konštrukcie strešného plášťa nad vstupným priestorom, sociálnymi priestormi, reštauráciou so zázemím a budúcim priestorom knižnice je potrebné pristúpiť ku kompletnej výmene nosnej konštrukcie, tepelnoizolačného a hydroizolačného plášťa a k výmene podhľadu.
Rekonštrukčné práce si vyžiadajú odstránenie niektorých nenosných priečok a to hlavne v priestore jestvujúceho sociálneho vybavenie, zázemia kuchyne a v priestore pôvodnej uhľovej kotolne na 1. P.P. Rekonštrukčné práce si v nevyžiadajú akýkoľvek zásah do pôvodného statického riešenia stavby s výnimkou výmeny nosnej oceľovej konštrukcie strešného plášťa nad vstupným priestorom, sociálnymi priestormi, reštauráciou so zázemím a budúcim priestorom knižnice.
Technické vybavenie stavby pozostáva rozvodov vody, kanalizácie, vykurovania, vzduchotechniky, elektrických rozvodov, rozvodov slaboprúdu, technického vybavenia kinosály divadelnou technikou, merania a regulácie ktoré sú potrebné k správnej prevádzke vykurovania a chodu vzduchotechniky.
Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty:
S.O. 01 Rekonštrukcia kina
S.O. 02 Vodovodná prípojka
Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 097 091,90 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45212150-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Nová Dubnica.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre realizáciu stavby): "Rekonštrukcia kina Panorex v Novej Dubnici", ktorý vypracovala ArRea, projektový ateliér, s.r.o., Braneckého 8, 911 01 Trenčín v septembri 2020.
Požiadavkou investora (verejného obstarávateľa) a zároveň budúceho prevádzkovateľa a užívateľa je z jestvujúceho jednoúčelového objektu kina vytvoriť multifunkčný kultúrny stánok, naplniť ho súčasnými potrebami a zachovať pritom jeho modernistický výraz.
Rekonštrukcia vo vnútorných priestoroch sa bude týkať výmeny nášľapných povrchov podláh vrátane podlahovej krytiny v kinosále a pódiu, výmeny respektíve oprave vnútorných omietok a obkladov, výmeny zavesených podhľadov, výmeny všetkých dverných otvorov vrátane ich zárubní, výmeny okenných otvorov a presklených fasádnych stien pričom sú v niektorých osadené vstupné dvere, výmeny konštrukcií zábradlí, výmeny klampiarskych prvkov, výmeny strešného plášťa. Z dôvodu statického porušenia nosnej oceľovej konštrukcie strešného plášťa nad vstupným priestorom, sociálnymi priestormi, reštauráciou so zázemím a budúcim priestorom knižnice je potrebné pristúpiť ku kompletnej výmene nosnej konštrukcie, tepelnoizolačného a hydroizolačného plášťa a k výmene podhľadu.
Rekonštrukčné práce si vyžiadajú odstránenie niektorých nenosných priečok a to hlavne v priestore jestvujúceho sociálneho vybavenie, zázemia kuchyne a v priestore pôvodnej uhľovej kotolne na 1. P.P. Rekonštrukčné práce si v nevyžiadajú akýkoľvek zásah do pôvodného statického riešenia stavby s výnimkou výmeny nosnej oceľovej konštrukcie strešného plášťa nad vstupným priestorom, sociálnymi priestormi, reštauráciou so zázemím a budúcim priestorom knižnice.
Technické vybavenie stavby pozostáva rozvodov vody, kanalizácie, vykurovania, vzduchotechniky, elektrických rozvodov, rozvodov slaboprúdu, technického vybavenia kinosály divadelnou technikou, merania a regulácie ktoré sú potrebné k správnej prevádzke vykurovania a chodu vzduchotechniky.
Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty:
S.O. 01 Rekonštrukcia kina
S.O. 02 Vodovodná prípojka
Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
2 097 091,90 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 360
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") sa verejného obstarávania môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. V zmysle § 112 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 1 písm. f) zákona verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa odseku 1. z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 33 ods. 1 písm. d) zákona - Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby dosiahnutý obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka spolu za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, bol minimálne 3.000.000,- Euro bez DPH. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie tejto podmienky účasti čestné vyhlásenie o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Ak bude v čestnom vyhlásení uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom hospodárskom roku.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona - Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. V zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1. Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 1.000.000,- € bez DPH (t. z. minimálny objem je 1.000.000,- € bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom roku.
K bodu 2. Uchádzač predloží ako doklad na preukázanie splnenia tejto podmienky Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci pre: kategória pozemné stavby, podkategória: pozemné stavby) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad, preukazujúci predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu - osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky na činnosť stavbyvedúceho alebo ekvivalentného dokladu, preukazujúceho predmetné skutočnosti, vydávaného v inom štáte.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.11.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.11.2020 10:00
Miesto: Mesto Nová Dubnica, Mestský úrad Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, zasadacia miestnosť.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia a výmena informácií bude realizovaná v zmysle § 20 ZVO.
2. Zákazka bude realizovaná prostredníctvom modernizovanej verzie informačného systému IS EVO.
3. Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 30.000,- €. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.10.2020