Rekonštrukcia bytového domu Hostice

  Zadávateľ:
Obec Hostice
  Predpokladaná hodnota:
251.072,46 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.10.2020 23:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
07.10.2020
  Dátum zverejnenia:
09.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Hostice
IČO: 00318761
Hostice 158, 98004 Hostice
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. František Rácz
Telefón: +421 475812252
Email: obstaravam@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5217
Hlavná adresa(URL): www.hostice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia bytového domu Hostice
Referenčné číslo: 1/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia bytového domu nižšieho štandardu po požiari. Rekonštrukcia objektu je potrebná z dôvodu havarijného stavu bytového domu. Jedná sa o 8 nájomných bytov v kategóriách dvojizbové a jednoizbové.
Podrobný opis a vymedzenie predmetu zákazky je uvedený v prílohách č. 1 a č. 2 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
251 072,46 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45210000-2
45321000-3
44221000-5
45261410-1
45232141-2
45310000-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
k.ú. obce Hostice, na parcele č. 414/45, 414/46, 414/47, 414/48, 4 14/49, 414/50, 414/51, 414/52, 414/20- podľa projektovej dokumentácie.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia bytového domu nižšieho štandardu po požiari. Rekonštrukcia objektu je potrebná z dôvodu havarijného stavu bytového domu. Jedná sa o 8 nájomných bytov v kategóriách dvojizbové a jednoizbové.
Podrobný opis a vymedzenie predmetu zákazky je uvedený v prílohách č. 1 a č. 2 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
251 072,46 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti:

Osobné postavenie
1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Uchádzač môže podľa § 114 ZVO predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods.1 ZVO.
2. Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
3. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO: Ich splnenie uchádzač alebo záujemca preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do Zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO.
4. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5.UPOZORNENIE: Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.
6.Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO a v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač predloží doklad/y
1.podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
2a. a 2b. podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní,
3.podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní,
4. podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní,

-Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohladu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzac verejnému obstarávatelovi preukázat, že pri plnení zmluvy bude skutocne používat kapacity osoby, ktorej spôsobilost využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutocnost podla druhej vety preukazuje uchádzac písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázat svoju technickú spôsobilost alebo odbornú spôsobilost. Z písomnej zmluvy musí vyplývat záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity pocas celého trvania zmluvného vztahu. Osoba, ktorej kapacity majú byt použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázat splnenie podmienok úcasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovat dôvody na vylúcenie podla § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; oprávnenie dodávat tovar, uskutocnovat stavebné práce, alebo poskytovat službu preukazuje vo vztahu k tej casti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzacovi poskytnuté.V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávatelov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti podla tohto bodu Výzvy za všetkých čenov skupiny spoločne.
Uchádzač alebo osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona aj čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods.1 zákona. Ak uchádzač použije JED alebo čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených týmto jednotným európskym dokumentom alebo čestným vyhlásením.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzený počet znakov sa podrobnosti o minimálnej požadovanej úrovni štandardov nachádzajú v súťažných podkladoch v časti F. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Všetky informácie o podmienkach vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.10.2020 23:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.10.2020 11:00
Miesto: Obecný úrad Hostice, Hlavná 158, 980 04 Hostice, Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť oprávnený (splnomocnený) zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v tejto podlimitnej zákazke. Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.
2.Súťaž sa realizuje ako elektronická cez portál EVO na https://www.uvo.gov.sk/ a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača alebo uchádzačov sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez systém EVO. Na účasť v súťaži je potrebné si preštudovať potrebné príručky k systému EVO v zmysle usmernení na portáli: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne elektronicky prostredníctvom EVO. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
3. Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky na Profile verejného
obstarávateľa.
4. V prípade, že pred vytvorením príslušného podania - ponuky, používateľ nie je prihlásený do IS UVO, je potrebné sa prihlásiť. Pre podanie ponuky je potrebné, aby prihlásený používateľ bol už registrovaný pre hospodársky subjekt, za ktorý chce podať príslušnú žiadosť.
5.Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.
6. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje v sume 7 000,- EUR (sedemtisíc). Bližšie informácie k zábezpeke sú uvedené v súťažných podkladoch.
7. Verejný obstarávateľ v súvislosti s vyplnením JED dokumentu vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, tzn. umožňuje vyplnenie Globálneho údaju. Aj vzhľadom na to, že sa umožňuje predložiť čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 ZVO.
8. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že uplatňuje reverzný postup podľa § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. komisia bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať v súlade s § 112 ods. 6 a § 53 zákona o verejnom obstarávaní, teda vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa v cit. vyhodnotení ponúk umiestnil ako prvý v poradí.
9. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, ani nie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
10. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
07.10.2020