Obstaranie lisovacej techniky pre Hudobné vydavateľstvo Vinyl-LAB

  Zadávateľ:
Ing. Ondrej Slivka Vinyl-LAB
  Predpokladaná hodnota:
186.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
11.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
02.10.2020
  Dátum zverejnenia:
08.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ing. Ondrej Slivka Vinyl-LAB
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50759663
Veľkomoravská 1176/60, 91105 Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Slivka: +421 902318330, mail: yellowbrilla@gmail.com, JUDr. Katarína Mrázová: tel.: 0905/834056, e-mail: katka.mrazova@gmail.com – za VO
Telefón: +421 902318330
Email: yellowbrilla@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20328
Hlavná adresa(URL): http://www.vinyl-lab.com
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (zákon o VO)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok, výroba a predaj vinylových platní
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obstaranie lisovacej techniky pre Hudobné vydavateľstvo Vinyl-LAB
Referenčné číslo: VO 01/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
42636000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov: lisovacej techniky pre Hudobné vydavateľstvo Vinyl-LAB, a to konkrétne:
1 kus lisu na výrobu vinylových platní s príslušenstvom a to s nasledovnými minimálnymi parametrami:
POŽIADAVKY NA KOMPLET ZARIADENIE - vyžaduje sa splnenie všetkých týchto parametrov:
1.cyklový čas výroby jednej platne max. 60 sekúnd
2.možnosť výroby splatter discs /fŕkané farebné platne/
3.možnosť výroby picture discs /platňa s obrázkom na celej svojej ploche/
4.možnosť výroby rôznych farebných prevedení platní
5.možnosť rozšírenia výroby na 7" 10" 12" platní
6.musí obsahovať 12" formy na 180 gramovú a 140 gramovú platňu
7.rozmery celej technológie max. 10 m2 s tým, že max. výška nesmie presiahnuť 3 m
8.súčasťou zariadenia je PVC extruder (napájaný elektricky, tri teplotné zóny, chladenie vzduchom, motor s výkonom: min. 12kW, konštrukcia na oceľovom ráme)
9.súčasťou zariadenia je lis (maximálny vyvíjaný tlak: do 200 ton)
10.súčasťou zariadenia je orezávač zvyškov Trimmer
11.požiadavky na hydrauliku zariadenia: (výkon motora: min. 13kW, prietok čerpadla: 30-40 litrov/minútu, objem nádrže hydraulickej kvapaliny: min. 220 litrov, pracovný tlak do 200 barov)
12.požiadavky na ohrev vody (teplota dodávanej vody: min. 180 stupňov celzia, maximálny prietok: 20m3/h)
13.zariadenie nepotrebuje plynovú prípojku, t.j. spotrebúva len elektrinu.

Predmet zákazky zahŕňa aj dopravu na miesto dodania, inštaláciu predmetu zákazky v mieste dodania, zaškolenie v mieste dodania predmetu zákazky a to max. 4 osôb, pričom dĺžka trvania zaškolenia bude v závislosti od uváženia predávajúceho tak, aby po vykonaní zaškolenia dokázali zaškolené osoby riadne využívať predmet kúpy, min. však bude zaškolenie trvať 4 hodiny.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
186 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Trenčín presná adresa v rámci mesta Trenčín bude upresnená pri podpise zmluvy s úspešným uchádzačom.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovarov: lisovacej techniky pre Hudobné vydavateľstvo Vinyl-LAB, a to konkrétne:
1 kus lisu na výrobu vinylových platní s príslušenstvom a to s nasledovnými minimálnymi parametrami:
POŽIADAVKY NA KOMPLET ZARIADENIE - vyžaduje sa splnenie všetkých týchto parametrov:
1.cyklový čas výroby jednej platne max. 60 sekúnd
2.možnosť výroby splatter discs /fŕkané farebné platne/
3.možnosť výroby picture discs /platňa s obrázkom na celej svojej ploche/
4.možnosť výroby rôznych farebných prevedení platní
5.možnosť rozšírenia výroby na 7" 10" 12" platní
6.musí obsahovať 12" formy na 180 gramovú a 140 gramovú platňu
7.rozmery celej technológie max. 10 m2 s tým, že max. výška nesmie presiahnuť 3 m
8.súčasťou zariadenia je PVC extruder (napájaný elektricky, tri teplotné zóny, chladenie vzduchom, motor s výkonom: min. 12kW, konštrukcia na oceľovom ráme)
9.súčasťou zariadenia je lis (maximálny vyvíjaný tlak: do 200 ton)
10.súčasťou zariadenia je orezávač zvyškov Trimmer
11.požiadavky na hydrauliku zariadenia: (výkon motora: min. 13kW, prietok čerpadla: 30-40 litrov/minútu, objem nádrže hydraulickej kvapaliny: min. 220 litrov, pracovný tlak do 200 barov)
12.požiadavky na ohrev vody (teplota dodávanej vody: min. 180 stupňov celzia, maximálny prietok: 20m3/h)
13.zariadenie nepotrebuje plynovú prípojku, t.j. spotrebúva len elektrinu.

Predmet zákazky zahŕňa aj dopravu na miesto dodania, inštaláciu predmetu zákazky v mieste dodania, zaškolenie v mieste dodania predmetu zákazky a to max. 4 osôb, pričom dĺžka trvania zaškolenia bude v závislosti od uváženia predávajúceho tak, aby po vykonaní zaškolenia dokázali zaškolené osoby riadne využívať predmet kúpy, min. však bude zaškolenie trvať 4 hodiny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
186 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
260
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Kód projektu v ITMS2014+: 302031H862
Kód Výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu: Hudobné vydavateľstvo Vinyl-LAB
Kód projektu v ITMS2014+: 302031H862
Kód Výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5
Operačný program: 302000 - Integrovaný regionálny operačný program
3. Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
3.1 Stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia):
1.1V súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
1.2 V súlade s § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne
príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

1.3 UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ nemá v súčasnosti prístup v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) do informačných systémov verejnej správy.

1.4 Verejný obstarávateľ uplatňuje aj podmienku (dôvod vylúčenia uchádzača) podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.

1.5 Možnosť preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (vedeným UVO v zmysle zákona o VO) a ani ustanovenie § 39 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknutá.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje: § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch (časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI, bod 2 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedené v súťažných podkladoch (časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI, bod 2 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje: § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní, bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch (časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI, bod 3 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedené v súťažných podkladoch (časť A.2 PODMIENKY ÚČASTI, bod 3 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní).
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Sú uvedené v súťažných podkladoch k tejto zákazke.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 11.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.11.2020 15:00
Miesto: Štúdio Men at sound, Kniežaťa Pribinu 22, 911 01 Trečín, prízemie, č. dv. 1. (budova oproti kinu Hviezda).
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri otváraní ponúk bude umožnená účasť všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Uchádzač sa otvárania môže zúčastniť osobne, prostredníctvom osoby oprávnenej konať za uchádzača v zmysle právne relevantného dokladu napríklad výpisu z obchodného registra alebo prostredníctvom osoby, ktorú štatutárny zástupca uchádzača písomne splnomocnil na tento úkon.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zábezpeka sa nevyžaduje. 2. Poskytovanie vysvetlení, odovzdávanie podkladov a komunikácia medzi verejným obstarávateľom/záujemcami a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štát.(slov.) jazyku a spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah týchto údajov uvedených v ponuke, podmienkach účasti a zaručí ochranu dôverných a osob.údajov uvedených v týchto dokumentoch. 3. Verejný obstarávateľ bude pri komun. s uchádzač. resp. záujemc. postupovať v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikač. rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komun. sa týka akejkoľvek komunik. a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujem., resp. uchádz.(ak nie v súť. podkl. uved. inak). JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
4. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení tejto zákazky, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo inej sprievodnej dokumentácie budú zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte pdf. v profile verejného obstarávateľa a v systéme Josephine, pričom súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED) sa budú nachádzať v systéme JOSEPHINE v editovateľnej podobe (verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa link, kde sa budú všetky dokumenty k zákazke zverejnené).
5. Pokiaľ sa v týchto súťaž. podkladoch hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokumentov a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elektronické predloženie dokumentov (tak zo strany záujemcu/uchádzača ako aj verejného obstarávateľa). Všetky dokumenty tvoriace obsah ponuky musia byť predložené verejnému obstarávateľovi elektronicky, pričom elektronickú formu dokumentu musí uchádzač vyhotoviť z originálu alebo z úradne overenej fotokópie originálu dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak) s tým, že v prípade žiadosti podľa § 40, resp. § 53 zákona o VO musí uchádzač predložiť (ak o to bude požiadaný) požadované dokumenty v papierovej podobe vo forme originálu alebo úradne overenej fotokópie originálu dokumentu. 6. Verejný obstarávateľ na základe § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o VO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.7. Pri JEDe: Ver. obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podm. účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (Globálny údaj pre všetky podmienky účasti). 8. VO ako Kupujúci poskytne Predávajúcemu zálohu na plnenie zmluvy a to vo výške 50% z kúpnej ceny predmetu kúpy. Záloha bude poskytnutá na základe faktúry, ktorú vystaví Predávajúci a doručí ju Kupujúcemu do 10 dní odo dňa, v ktorom nadobudne zmluva, ktorá bude výsledkom tohto VO účinnosť. Zvyšnú časť kúpnej ceny bude Predávajúci fakturovať až po riadnom dodaní a inštalácii predmetu kúpy, zaškolení podľa zmluvy a odovzdaní dokladov a dokumentov podľa zmluvy.
9. Verejný obstarávateľ uplatňuje aj podmienku (dôvod vylúčenia uchádzača) podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. 10. Predmet zákazky sa nedelí na časti a to najmä z dôvodu, že ide o jedno technologické zariadenie, ktoré je funkčné jedine ako celok. Ponuka predložená len na časť zákazky bude z ďalšieho vyhodnocovania vylúčená.
11. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v podkladoch. 12. Vzhľadom na technické špecifikácie a charakter zákazky sa nejedná o verejné obstarávanie s príznakom zelené verejné obstarávanie, inovatívne partnerstvo, inovácie alebo obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Forma uplatnenia revíznych postupov a termíny pre ich podanie je upravená v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi doručené elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) zákona o verejnom obstarávaní.

Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8, môže podať žiadosť o nápravu proti
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8.
Žiadosť o nápravu sa doručuje verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8 a musí obsahovať náležitosti uvedené v § 164 ods. 2 zákona o VO.
Žiadosť o nápravu sa doručuje v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.
Žiadosť o nápravu doručovaná v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, sa považuje za doručenú dňom jej odoslania.
Lehotu pre podanie žiadosti o nápravu upravuje § 164 ods. 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní.

Námietky je oprávnený podať:
a) uchádzač,
b) záujemca,
c) účastník,
d) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom kontrolovaného alebo
e) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb z Európskej únie.

Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa § 170 odseku 3 písm. c) až g) zákona o VO a na podanie námietok orgánom štátnej správy podľa § 170 odseku 1 písm. e) zákona o VO.

Osoba podľa § 170 ods 1 zákona o VO môže pred uzavretím zmluvy podať námietky proti
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu, proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž, v oznámení o koncesii, v oznámení o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke,
b) podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých kontrolovaným,
c) výberu záujemcov v užšej súťaži, v rokovacom konaní so zverejnením, v súťažnom dialógu, v inovatívnom partnerstve, pri zadávaní koncesie a v súťaži návrhov,
d) vylúčeniu,
e) nezaradeniu do dynamického nákupného systému alebo kvalifikačného systému,
f) vyhodnoteniu ponúk alebo návrhov,
g) úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až f).

Lehotu pre podanie námietok v tejto zákazke upravuje § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.10.2020