Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín

  Zadávateľ:
Mesto Trenčín
  Predpokladaná hodnota:
53.700.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
02.10.2020
  Dátum zverejnenia:
08.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trenčín
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00312037
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Marcela Turčanová
Telefón: +421 908225248
Email: turcanova@apuen.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4695
Hlavná adresa(URL): http://trencin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Trenčín
Referenčné číslo: 628/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
60112000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je výber dopravcu, ktorý bude zabezpečovať verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby vo verejnom záujme prostredníctvom pravidelných spojov mestskej autobusovej dopravy na obdobie najbližších 10 rokov v meste Trenčín. Cieľom verejného obstarávateľa je zabezpečiť plynulosť dopravných služieb vo verejnom záujme, vzhľadom na aktuálnu zmluvu končiacu k 31.8.2022.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
53 700 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60130000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Služby vo verejnom záujme budú poskytované na území mesta Trenčín.
II.2.4) Opis obstarávania:
Budúci dopravca bude zabezpečovať dopravné služby v rozsahu od 1 709 000 do 2 283 000 plánovaných výkonových kilometrov za kalendárny rok, čo je od 17 090 000 do 22 830 000 plánovaných výkonových kilometrov po základnú dobu trvania zmluvy. Dopravná obslužnosť bude zabezpečovaná 43 ekologickými autobusmi a min. 3 záložnými ekologickými autobusmi. Vozidlový park bude tvorený min. 5 kĺbovými autobusmi a min. 38 autobusmi štandardnej dĺžky.
Konkrétne podmienky poskytovania služby sú uvedené v návrhu zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v meste Trenčín. Konkrétne technické a prevádzkové požiadavky na autobusy, systém odbavovania cestujúcich, dispečing, označníky, zástavkové tabule, apod. sú uvedené v prílohe zmluvy č. 8 Technické a prevádzkové štandardy MHD v meste Trenčín.

Pri koncipovaní požiadaviek na autobusy verejný obstarávateľ zohľadnil potreby cestujúcich so zdravotným znevýhodnením, preto je možné toto verejné obstarávanie považovať za spoločensky zodpovedné sociálne verejné obstarávanie.

Pri koncipovaní požiadaviek na autobusy verejný obstarávateľ zvážil dopad ich používania na životné prostredie a kvalitu života občanov mesta, a to najmä v požiadavke na 100% ekologických autobusov, v dôsledku čoho je možné toto verejné obstarávanie považovať za spoločensky zodpovedné zelené verejné obstarávanie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
53 700 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
120
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Objednávateľ má právo uplatniť opciu v dĺžke 3 rokov. Podrobné informácie o uplatnení opcie sú uvedené v zmluve.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:
Zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v mestskej autobusovej doprave je vykonávané v jednom dopravnom regióne, a to na území mesta Trenčín. Mestská hromadná doprava predstavuje logický dopravný celok, ktorého výsledkom je funkčná dopravná obslužnosť daného územia podľa potrieb obyvateľstva. Linky MHD sú obsluhované 43 autobusmi, ktoré sa v priebehu dňa presúvajú zo spoja na spoj, podľa pokynov dispečera a organizácie dopravy (spracovaných obehov). Rozdelenie predmetu zákazky na menšie časti by predstavovalo výrazné náklady mesta ako objednávateľa na koordináciu viacerých dopravcov v jednom dopravnom celku, čo v bežných situáciách by mohlo spôsobiť meškanie alebo vynechanie spojov z dôvodu ťažkej koordinácie viacerých dopravcov zabezpečujúcich napr. nadväzné spoje. Zároveň značná časť prevádzkových nákladov nie je priamo naviazaná na počet obsluhujúcich autobusov alebo rozsah poskytovaných výkonov, resp. rast prevádzkových nákladov nie je priamoúmerný rozsahu poskytovaných výkonov, preto delením predmetu zákazky na menšie časti by verejnému obstarávateľovi vznikli zbytočné duplicitné náklady na zabezpečenie jednej služby (najmä v kontexte nákladov spojených s prevádzkovým zázemím dopravcu a správnou réžiou). Z týchto logických, vecných a ekonomických dôvodov, sa verejný obstarávateľ rozhodol nerozdeliť predmet zákazky na menšie časti.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZOVO alebo v zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 odseku 2 zákona č. 343/2015 ZOVO, ak je verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Ak uchádzač nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety je verejný obstarávateľ oprávnený použiť na získanie výpisu z registra trestov. Údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.

UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) k týmto údajom z informačných systémov verejnej správy:
1. k výpisu z registra trestov fyzických osôb a môže nahliadať do zoznamu právoplatne odsúdených právnických osôb vedený GR SR, to zn., že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak fyzické osoby, člen/ovia štatutárneho orgánu; člen/ovia dozorného orgánu alebo prokurista/i uchádzača /čov nie je/sú občanom Slovenskej republiky, a právnická osoba nemá sídlo v Slovenskej republike zapísané v registri .
2. k potvrdeniu o nedoplatkoch na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, t. zn. že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. b) nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby , nemajú sídlo, miesto podnikania ( zapísané v registri) v Slovenskej republike
3. k potvrdeniu miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu, t. zn. že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. c) nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby , nemajú sídlo, miesto podnikania ( zapísané v registri) v Slovenskej republike
4. k dokladu na preukázanie , že je uchádzač oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, t. zn. že doklad podľa § 32 ods. 2 písm. e) nie je povinný uchádzač predkladať. Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby , nemajú sídlo, miesto podnikania ( zapísané v registri) v Slovenskej republike.

V prípade, ak záujemca/uchádzač nepreukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom zo zoznamu hospodárskych subjektov podľa bodu oznámenia, je teda povinný predložiť iba doklady podľa § 32 ods. 2 písm. d) a písm. f), ostatné doklady si verejný obstarávateľ zabezpečí sám z informačných systémov verejnej správy na základe uchádzačom poskytnutých informácií.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predložením vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorej je uchádzač klientom, nie staršie ako 3 mesiace od uplynutia lehoty na predkladanie ponuky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorej je klientom, preukazuje nasledujúce skutočnosti:
- V prípade splácania úveru, potvrdenie o dodržiavaní splátkového kalendára,
- peňažné prostriedky na účte uchádzača, ktorých hodnota presahuje 100 000 €, nie sú blokované príkazom exekútora,
- hodnota fin. prostriedkov čerpaných v nepovolenom debete nepresahuje 100 000 €.

Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie, v ktorom prehlási, že v iných bankách ako tých, ktorých vyjadrenie predložil nemá otvorený účet.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa:
1) § 34 ods. 1 písm. a) - zoznamom poskytnutých služieb v oblasti pravidelnej autobusovej cestnej osobnej dopravy za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky účasti v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

2) § 34 ods. 1 písm. g) zák. č. 343/2018 Z.z. Dopravca preukáže disponovaním aspoň 1 osoby vedúceho dopravy, ktorý je určený na plnenie predmetu zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Min. požadovaná. úroveň k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Dopravca splní podmienku účasti ak preukáže, že v priebehu posledných 3 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania prevádzkoval / poskytoval výkony cestnej autobusovej dopravy v celkovej súhrnnej odplate min. 6. mil. € bez DPH (pre odstránenia akýchkoľvek pochybností uvádzame, že ide o súhrnnú hodnotu všetkých predložených zmlúv a referencií).

Min. pož. úroveň k podmienke účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Vedúci dopravy musí mať min. vysokoškolské vzdelanie v oblasti dopravy, odbornú prax v riadení cestnej verejnej osobnej dopravy na pozícií vedúceho dopravy aspoň 5 rokov a aspoň 1 skúsenosť s logistikou linkovej autobusovej dopravy obsluhujúcou naraz aspoň 10 liniek. Na účely preukázania tejto podmienky sa linkou rozumie pravidelné dopravné spojenie určené východiskovou zastávkou a cieľovou zastávkou.
Preukáže: životopisom (preukazujúcim potrebnú prax a skúsenosť) a diplomom o ukončenom vzdelaní.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Mesto na základe výsledku verejného obstarávania, podpísanej zmluvy a podanej žiadosti o vydanie dopravnej licencie udelí dopravcovi potrebnú dopravnú licenciu v príslušnom správnom konaní.

Podmienky poskytovania služby ako aj využitia subdodávateľov sú uvedené v zmluve a jej prílohách.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 ZVO neumožňuje využívať kapacity subdodávateľov na pozíciu/činnosti vedúceho dopravy, dispečerov a revízorov. Tieto činnosti je Dopravca povinný vykonávať vlastnými kapacitami.
Dopravca môže využívať kapacity iných osôb na zabezpečenie pracovnej pozície vodiča autobusu, nie však viac ako 70% všetkých vodičov, ktorých potrebuje na poskytovanie služby v danom roku.
Verejný obstarávateľ vyžaduje podľa § 41 ods. 1 uviesť v ponuke zoznam subdodávateľov, prostredníctvom ktorých bude dopravca zabezpečovať plnenie predmetu zákazky. Definícia a podmienky využitia subdodávateľov sa nachádzajú v príslušnej prílohe zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 154-379947
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 10.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.11.2020 10:00
Miesto: Ponuky sa budú otvárať v sídle verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že príde iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem ID dokladu aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude ponuky vyhodnocovať tzv. superreverzným postupom podľa § 66 ods. 7 druhá veta.
Ponuky sa predkladajú podľa § 49 prostredníctvom systému Josephine a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch spolu s potrebnými lehotami.

2. Verejný obstarávateľ s cieľom spracovať opis predmetu zákazky jasne, zrozumiteľne a úplne a súčasne zohľadňujúc princíp hospodárnosti a efektívnosti zrealizoval predbežné trhové konzultácie. Súhrnný zápis z predbežných trhových konzultácií je zverejnený tu: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5973/summary
Informácie zistené predbežnými trhovými konzultáciami verejný obstarávateľ zobral na vedomie najmä pri koncipovaní zmluvných podmienok (vrátane typov a rozsahu príloh), predzmluvných požiadaviek a pravidiel nástupu na plnenie. Prípravnými trhovými konzultáciami nebol zvýhodnený žiaden subjekt, nakoľko žiaden subjekt nedostal informáciu, ktorá by ho v procese verejného obstarávania mohla nejako zvýhodniť.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 500 000 EUR. Informácie o tom, akým spôsobom je možné zložiť zábezpeku ponuky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je povinný ho vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ NEPOVOĽUJE vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

6. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tj. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
02.10.2020