Poisťovacie služby

  Zadávateľ:
Košický samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
2.413.975,80 €
  Možnosť prihlásenia do:
04.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
01.10.2020
  Dátum zverejnenia:
07.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Košický samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35541016
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Renáta Rumanová
Telefón: +421 557268399
Email: renata.rumanova@vucke.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3143
Hlavná adresa(URL): http://vucke.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poisťovacie služby
Referenčné číslo: NLZ13_2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
66510000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Cieľom verejného obstarávania je výber poskytovateľa poistných služieb pre Košický samosprávny kraj (ďalej len KSK) a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 413 975,80 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu a zodpovednosti za environmentálnu škodu
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66515200-5
66516000-0
66516400-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Košický samosprávny kraj prípadne miesta uvedené v Článku III. Miesto poskytnutia služby návrhu Rámcovej dohody pre časť 1 predmetu zákazky.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poistenie majetku proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie skla, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu v zmysle ustanovenia §13 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd. Poistenie sa dojednáva pre veci, ktoré sú majetkom verejného obstarávateľa a sú v správe verejného obstarávateľa vedené v jeho účtovníctve alebo v jeho inej evidencii, zverené do správy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa a sú vedené v ich účtovníctve alebo inej evidencií. Ďalej sa poistenie môže vzťahovať aj na veci, ktoré má verejný obstarávateľ alebo organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti v dočasnom užívaní na základe zmluvy a pre cudzie veci, ktoré má vo vlastnej účtovnej alebo inej evidencii v zmysle opisu a rozsahu predmetu zákazky uvedenom v prílohe č. 1-1 súťažných podkladov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1-1 - Opis predmetu zákazky a prílohách č. 2-1, č. 2-1A, č. 2-1B, č. 2-1C týchto súťažných podkladov (samostatné dokumenty, ktoré sa považujú za súčasť súťažných podkladov).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 766 781,16 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku za ponuku podľa § 46 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Poistné bude stanovené podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie služby od DPH oslobodené.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Havarijné poistenie motorových vozidiel
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66514110-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie SR a celé geografické územie Európy. Poistenie a miesto plnenia predmetu zákazky je bližšie uvedené v Článku III. Miesto poskytnutia služby návrhu Rámcovej dohody pre časť 2 predmetu zákazky.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je havarijné poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom a držiteľom je verejný obstarávateľ - Košický samosprávny kraj (ďalej len ,,KSK) alebo vlastníkom je KSK a držiteľom organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia je motorové vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú, povinnú
a doplnkovú výbavu.
Poistenie sa dojednáva pre prípad:
a) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
b) odcudzenia celého vozidla alebo jeho časti,
c) poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
d) úmyselného poškodenia alebo zničenia vandalizmus (zistený nezistený páchateľ).
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1-2 - Opis predmetu zákazky a prílohe č. 2-2, č. 2-2A, č. 2-2B, č. 2-2C týchto súťažných podkladov (samostatné dokumenty, ktoré sa považujú za súčasť súťažných podkladov).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
457 152,48 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku za ponuku podľa § 46 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Poistné bude stanovené podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie služby od DPH oslobodené.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66516100-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Poistenie a miesto plnenia predmetu zákazky je uvedené v Článku III. Miesto poskytnutia služby návrhu Rámcovej dohody pre časť 3 predmetu zákazky.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorých vlastníkom a držiteľom je verejný obstarávateľ - Košický samosprávny kraj (ďalej len ,,KSK) alebo vlastníkom je KSK a držiteľom organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1-3 - Opis predmetu zákazky a prílohe č. 2-3, č. 2-3A, č. 2-3B, č. 2-3C, č. 2-3D týchto súťažných podkladov (samostatné dokumenty, ktoré sa považujú za súčasť súťažných podkladov).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
190 042,16 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku za ponuku podľa § 46 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Poistné bude stanovené podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú poisťovacie služby od DPH oslobodené.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: III.1.1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona). Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
III.1.1.2 Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona.
III.1.1.3 Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
III.1.1.4 Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona.
III.1.1.5 Ak je uchádzačom skupina dodávateľov podmienky účasti preukazuje v súlade s § 37 ods. 3 a ods. 4 zákona.
III.1.1.6 Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, uchádzači v ponuke nepredkladajú doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.1.7 V súvislosti s účinnosťou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla právnickým osobám na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu.
Upozornenie:
V prípade, ak uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ale predkladá doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ upozorňuje, že takýto uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2. písm. a), b), c a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Ak uchádzač nepredkladá doklad resp. doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je povinný na účely preukázania podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Uvedená podmienka podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa netýka registra trestov pre právnické osoby a registra trestov pre fyzické osoby s obvyklým pobytom mimo územia SR, nakoľko tieto doklady nie je verejný obstarávateľ oprávnený získať z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podmienka možnosti získania dokladov, podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), a písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, z informačných systémov verejnej správy sa netýka hospodárskych subjektov so sídlom alebo miestom podnikania mimo Slovenskej republiky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Oprávnenosť poskytovania jednotlivých druhov poistných služieb pre verejného obstarávateľa je vyhradená pre subjekty - poisťovne uvedené v § 4 Zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je viazaná na udelenie povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podrobnosti vykonania zákazky sú uvedené v návrhoch Rámcových dohôd príslušnej časti predmetu zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 04.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.11.2020 13:30
Miesto: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice, zasadačka č. 242.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobnosti o oprávnených osobách a otváraní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3.1 Verejný obstarávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní v súlade s §64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese:
https://ksk.eranet.sk/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
http://ksk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/149.
Verejný obstarávateľ záujemcov zároveň upozorňuje, že súťažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v needitovateľnej podobe. Editovateľná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.
VI.3.2 Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
VI.3.3 Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://ksk.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://ksk.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
VI.3.4 Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies.
VI.3.5 Výnimky z elektronickej komunikácie: viď výkladové stanovisko úradu č. 3/2018 Žiadosti o nápravu a námietky akceptovateľné v listinnej podobe a cez elektronické schránky.
V.3.6 Splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona Jednotným európskym dokumentom (ďalej aj ,,JED"), pričom z predloženého dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované JED-om.
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom dokumentu JED, vyplniť len oddiel časti IV: "Globálny údaj, bez toho, aby vypĺňali ostatné relevantné oddiely predmetnej časti.
VI.3.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods.1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.3.8 Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v súlade s § 28 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní je uvedené v samostatnom dokumente, ktorý tvorí Prílohu č. 7 súťažných podkladov.
VI.3.9 Podmienky a pravidlá neupravené v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a súťažných podkladoch sa v procese verejného obstarávania riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
VI.3.10 Verejný obstarávateľ v súlade s 66 ods. 7 zákona druhá veta rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (super reverzná verejná súťaž).
VI.3.11 Predmetné verejné obstarávanie nie je a) zelené verejné obstarávanie, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
01.10.2020