Realizácia diela „Inovácia RIS - centrála v ESt Veľké Kapušany a obnova sekundárnej techniky“

  Zadávateľ:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
740.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
10.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.10.2020
  Dátum zverejnenia:
07.10.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829141
Mlynské nivy 59/A , 82484 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Ftáčniková
Telefón: +421 250692357
Email: katarina.ftacnikova@sepsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2644
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.sepsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na adresu: vyššie uvedenej adrese
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Realizácia diela „Inovácia RIS - centrála v ESt Veľké Kapušany a obnova sekundárnej techniky“
II.1.2) Hlavný kód CPV
30214000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je inovácia centrály RIS R400 kV v ESt Veľké Kapušany a obnova sekundárnej techniky.
Bližšie informácie sú uvedené v bode II.2.4) tohto Oznámenia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
740 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42961000-0
42961200-2
45317300-5
51300000-5
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Elektrická stanica Veľké Kapušany, katastrálne územie Krišovská Liesková, okres Michalovce, Košický kraj
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je inovácia centrály RIS R400 kV Veľké Kapušany a obnova sekundárnej techniky.
RIS
Inovácia zariadení centrál RIS bude zahŕňať hlavne výmenu a doplnenie hlavných technologických zariadení v nasledovnom rozsahu:
a. Rozvádzač AWA01:
Výmena SCADA server SICAM PAS.
Výmena Fullserver + DIP server SICAM PAS.
Výmena GPS server.
Výmena Switch RKS.
Doplnenie Switch RKP.
Výmena Router ASDR ZA.
Doplnenie Invertora 220 VDC/230 VAC.
Príslušenstvo a súvisiaca kabeláž.
b. Rozvádzač AWA02:
Výmena SCADA server SICAM PAS.
Výmena Fullserver + DIP server SICAM PAS.
Výmena Switch RKS.
Doplnenie Switch RKP.
Výmena Router PS východ.
Doplnenie Invertora 220 VDC/230 VAC.
Príslušenstvo a súvisiaca kabeláž.
c. Výmena - miestny PC SCADA klient + systémová tlačiareň.
d. Výmena - Vzdialený PC SCADA klient na pracovisku ASDR Žilina.
e. Výmena - Vzdialený PC SCADA klient na pracovisku PS Lemešany.
Pri riešení inovácie RIS v ESt Veľké Kapušany bude potrebné rešpektovať konkrétnu topológiu RIS a konkrétne zapojenia zariadení podľa dokumentácie skutočného vyhotovenia. Tieto zariadenia budú vymieňané a inovované v rámci existujúcich rozvádzačov a pri zachovaní existujúcich interných a externých komunikácií, ďalej bude aktualizovaná a zjednotená databáza procesných signálov (prevádzkových a poruchových), tak aby bola jednotná a v súlade s inými diaľkovo riadenými ESt SEPS a v súlade s dokumentom Zjednotenie názvoslovia poruchovej a pracovnej signalizácie zariadení PS.
Z dôvodu zachovania funkcionality, kompatibility a garancií výrobcu existujúceho RIS-u ESt musí byť zachovaná kontinuita výrobcu. Z toho dôvodu je nutné, aby uchádzači garantovali zachovanie funkcionality, kompatibility a garancií výrobcu existujúceho RIS-u ESt.
Ochrany a sekundárna technika
Vo vývodoch V410, V428, V440 a SPP budú vymenené elektrické ochrany (ochranné terminály) okrem vývodových jednotiek rozdielovej ochrany prípojníc (ROP) a zapisovačov porúch. Nové elektrické ochrany sa osadia do jestvujúcich rozvádzačov.
a. Vývod V410
- Rozvádzač ARA09 výmena jestvujúcich elektrických ochrán a príslušnej kabeláže
b. Vývod V428
- Rozvádzač ARA06 výmena jestvujúcich elektrických ochrán a príslušnej kabeláže
c. Vývod V440
- Rozvádzač ARA07 výmena jestvujúcich elektrických ochrán a príslušnej kabeláže
d. Vývod SPP
- Rozvádzač ARA10 výmena jestvujúcich elektrických ochrán a príslušnej kabeláže
V rámci výmeny elektrických ochrán vývodov V410, V428, V440 a SPP, bude taktiež upravená komunikácia do RIS-u ochranných terminálov jestvujúcich vývodov 400 kV.
Zariadenia sekundárnej techniky vývodu V042 budú demontované, s ohľadom na demontáž vedenia V042 a primárnej techniky vývodu V042. Taktiež budú demontované zariadenia sekundárnej techniky vývodu V041, na základe stanoviska Technického výboru zo dňa 11.11.2019, ktorý rozhodol o realizácii Varianty č.2 z DVZ.
TIS ochrán
Úpravy týkajúce sa technológie TIS-u ochrán, ktoré súvisia s výmenou ochrán vývodov a SPP.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v ZoD vrátane jej príloh, ktoré sú uverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTAL VO.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
740 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 14
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona alebo zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona.
V zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona sa požaduje, aby mal záujemca zapísaný predmet činnosti, ktorý ho oprávňuje
realizovať daný predmet zákazky - dodávka tovaru s montážou. Ostatné informácie k osobnému postaveniu záujemcu sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
Obstarávateľ podľa § 38 ods. 2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona, tzn. že obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
Obstarávateľ je subjekt, ktorý nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu - § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Z uvedeného dôvodu záujemcovia musia predložiť všetky doklady uvedené v bodoch 1.2.1 až 1.2.6 časti A.2 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
2.1 Finančné a ekonomické postavenie záujemca preukáže v súlade s § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predložením:
2.1.1 Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva, predloží z účtovnej závierky:
2.1.1.1 výkaz ziskov a strát za posledné tri hospodárske roky.
2.1.2 Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, predloží z účtovnej závierky:
2.1.2.1 výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledné tri hospodárske roky.
2.1.3 Účtovné jednotky podľa bodov 2.1.1 a 2.1.2 musia mať tržby, resp. príjmy z predaja tovarov, vlastných výrobkov a služieb vo výške minimálne 1 500 000,00 EUR kumulatívne za posledné tri hospodárske roky, prípadne v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti len za obdobie od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
2.1.4 V prípade, že tržby resp. príjmy z predaja tovarov, vlastných výrobkov a služieb sú uvedené v inej mene ako euro, uvedie ich hodnoty v eurách prepočítaných kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odoslania oznámenia o vyhlásení užšej súťaže do Európskeho vestníka. V prípade, že na tento dátum pripadne deň pracovného pokoja, tak kurzom platným najbližší pracovný deň po dátume tohto oznámenia.
Bližšie informácie k finančnému a ekonomickému postaveniu záujemcu sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú
zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technickú spôsobilosť a odbornú spôsobilosť záujemca preukáže v súlade s § 34 ods. 1 zákona nasledovne:
3.1.1 V súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní záujemca predloží zoznam zmlúv na dodanie tovaru s montážou, ktorých predmetom plnenia je v rámci realizácie novej resp. rekonštrukcie starej elektrickej stanice VVN alebo ZVN dodávka a montáž digitálnych ochrán do rozvádzačov vybavených pomocným a svorkovým materiálom; položenie a zapojenie novej tienenej kabeláže; zapojenie, nastavenie a konfigurácia jednotlivých ochrán a uskutočnenie príslušných skúšok s primárnou technológiou; skúšky komunikácie ochrán s RIS; dodávka, inštalácia, nastavenie a konfigurácia centrálneho zariadenia RIS pre riadenie a kontrolu celej elektrickej stanice; skúšky komunikácie RIS so vzdialeným klientom - dispečing, dodaných za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania. Záujemca v zozname zmlúv preukáže dodanie tovaru s montážou kumulatívne za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania v celkovom objeme minimálne 1 000 000,00 EUR, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
3.1.1.1 Zoznam zmlúv podľa bodu 3.1.1 musí obsahovať údaje, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
Všetky uvedené informácie musia byť podpísané záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky.
V prípade, že platby za dodanie predmetu zákazky boli realizované v inej mene ako euro, uvedie ich hodnoty v eurách prepočítaných kurzom Európskej centrálnej banky platným v deň odoslania oznámenia o vyhlásení užšej súťaže do Európskeho vestníka. V prípade, že na tento dátum pripadne deň pracovného pokoja, tak kurzom platným najbližší pracovný deň po dátume tohto oznámenia.
Vzor tabuľky-Zoznam zmlúv, zrealizovaných za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania podľa bodu 3.1.1. a 3.1.1.1 tvorí prílohu č. 2 k súťažným podkladom a v editovateľnej podobe sa nachádza na portáli SEPS PORTÁL VO.
3.1.2 V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) v nadväznosti na § 38 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní záujemca predloží úradne osvedčené fotokópie autorizačných osvedčení/osvedčení alebo fotokópií autorizačných osvedčení/osvedčení s originálom odtlačku pečiatky a podpisom autorizovanej osoby na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 138/1992 Z z. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v platnom znení alebo rovnocenné doklady vydané v štáte sídla alebo miesta podnikania subjektu:
3.1.2.1 inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (I4) podľa aktuálneho členenia platného od 1.1.2005 alebo členenia platného do 31.12.2004 v kategórii / podkategórii - technické, technologické a energetické vybavenie stavieb / elektrotechnické zariadenia (5-3) a
3.1.2.2 stavbyvedúci pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (30) s odborným zameraním - elektrotechnické zariadenia (33).
3.1.2.3 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi odborne spôsobilej osoby podľa bodu 3.1.2 preukáže záujemca predložením profesijného životopisu odborne spôsobilej osoby, ktorého obsah je uvedený v súťažných podkladoch.
3.1.2.4 Odbornú kvalifikáciu odborne spôsobilej osoby podľa bodu 3.1.2 preukáže záujemca predložením príslušného autorizačného osvedčenia/osvedčenia podľa bodov 3.1.2.1 a 3.1.2.2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pokračovanie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:
3.1.3 V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) v nadväznosti na § 38 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní záujemca predloží úradne osvedčené fotokópie platných osvedčení podľa § 21, alebo § 22 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. bez obmedzenia napätia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a zákona č. 124/2006 Z. z. alebo rovnocenný doklad vydaný v štáte sídla, alebo miesta podnikania subjektu - pre 3 pracovníkov.
3.1.3.1 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi odborne spôsobilej osoby podľa bodu 3.1.3 preukáže záujemca predložením
profesijného životopisu odborne spôsobilej osoby, ktorého obsah je uvedený v súťažných podkladoch.
3.1.3.2 Odbornú kvalifikáciu odborne spôsobilej osoby podľa bodu 3.1.3 preukáže záujemca predložením príslušného
osvedčenia podľa bodu 3.1.3.
3.1.4 V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) v nadväznosti na § 38 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní záujemca predloží úradne osvedčenú fotokópiu platného osvedčenia podľa § 23 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. bez obmedzenia napätia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a zákona č. 124/2006 Z. z. alebo rovnocenný doklad vydaný v štáte sídla, alebo miesta podnikania subjektu - pre 1 pracovníka.
3.1.4.1 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi odborne spôsobilej osoby podľa bodu 3.1.4 preukáže záujemca predložením profesijného životopisu odborne spôsobilej osoby, ktorého obsah je uvedený v súťažných podkladoch.
3.1.4.2 Odbornú kvalifikáciu odborne spôsobilej osoby podľa bodu 3.1.4 preukáže záujemca predložením príslušného
osvedčenia podľa bodu 3.1.4.
3.1.5 V súlade s § 34 ods. 1 písm. g) v nadväznosti na § 38 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní záujemca predloží úradne osvedčenú fotokópiu platného osvedčenia podľa § 24 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. bez obmedzenia napätia, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a zákona č. 124/2006 Z. z. alebo rovnocenný doklad vydaný v štáte sídla, alebo miesta podnikania subjektu pre 1 pracovníka.
3.1.5.1 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi odborne spôsobilej osoby podľa bodu 3.1.5 preukáže záujemca predložením profesijného životopisu odborne spôsobilej osoby, ktorého obsah je uvedený v súťažných podkladoch.
3.1.5.2 Odbornú kvalifikáciu odborne spôsobilej osoby podľa bodu 3.1.5 preukáže záujemca predložením príslušného osvedčenia podľa bodu 3.1.5.
Vzory profesijných životopisov, v ktorých odborne spôsobilé osoby uvedú požadované údaje podľa bodov 3.1.2.3, 3.1.3.1, 3.1.4.1 a 3.1.5.1 tvoria prílohy č. 3a), 3b), 3c) a 3d) k súťažným podkladom a zároveň sa v editovateľnej podobe nachádzajú na portáli SEPS PORTÁL VO.
Bližšie informácie k technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti záujemcu sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške: 30 000,00 EUR.
Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Financovanie bude realizované z vlastných zdrojov obstarávateľa.
Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok, tak ako je uvedené v súťažných podkladoch v časti B1 "Návrh zmluvy na dodanie predmetu zákazky".
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 súťažných podkladov, určitú právnu formu napríklad podľa § 56 ods. 1 a § 293 a nasl. Obchodného zákonníka alebo § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 10.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Súťažné podklady s prílohami (ďalej len "SP"), ako aj Zmluva o dielo (ďalej len "ZoD") s prílohami sú dostupné v
Profile obstarávateľa:https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2644 a na portáli SEPS PORTÁL VO:
https://obstaravanie.sepsas.sk
2. Obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom
komunikačného rozhrania SEPS PORTÁL VO, ktorý je dostupný na webovej adrese: https://obstaravanie.sepsas.sk
3. Obstarávateľ v bode 29.7 SP v súlade s § 43 ods. 4 v nadväznosti s § 22 ods. 4 zákona uvádza, že príloha č. 3 k ZoD obsahuje dôverné informácie, preto prílohu č. 3 k ZoD poskytne obstarávateľ len záujemcovi, ktorý písomne, podľa bodu 29.7 SP, požiada o jej poskytnutie.
Vzor Dohody o mlčanlivosti tvorí prílohu č. 5 SP a prvá strana dohody v editovateľnej podobe sa nachádza na SEPS
PORTÁL VO.
4. V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení, môže ktorýkoľvek zo zaregistrovaných a prihlásených záujemcov v súlade s § 48 zákona požiadať o ich vysvetlenie písomnou formou prostredníctvom SEPS PORTÁL VO v slovenskom jazyku. Vysvetlenie obstarávateľ oznámi v súlade s § 48 zákona prostredníctvom funkcionality SEPS PORTÁL VO všetkým záujemcom, ktorí sú mu v predmetnej zákazke v SEPS PORTÁL VO známi a zverejní prostredníctvom SEPS PORTÁL VO a v profile obstarávateľa.
5. Žiadosť o účasť - všetky doklady a ostatné dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní musia byť predložené elektronicky prostredníctvom funkcionality systému SEPS PORTÁL VO v lehote na predkladanie žiadostí o účasť podľa bodu IV.2.2) a to ako skeny požadovaných dokladov, vyhotovené z ich originálov alebo ich úradne osvedčených kópií. Obstarávateľ určil pre predloženie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania vo formáte PDF, v strojovo čitateľnom tvare.
6. Obstarávateľ podľa § 38 ods. 2 zákona stanovuje aj podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona, tzn. že
obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania záujemcu/uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že záujemca/uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Prílohou SP je vyplnená Časť I. JED-u, t. j. Príloha č. 2 k Vykonávaciemu nariadeniu Komisie EÚ 2016/7 z 05.01.2016, ktorým sa ustanovuje štandardný formulár pre jednotný európsky dokument pre obstarávanie. Obstarávateľ dáva do pozornosti záujemcom, že vzor formulára JED-u, umožňujúci jeho priame vypĺňanie,
je zverejnený na webovom sídle ÚVO: https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/jednotny-europsky-dokument -
604.html a údaje uvedené v Časti I. JED-u obsahujúce informácie týkajúce sa postupu a identifikácie obstarávateľa, aby si do neho sami preniesli/prepísali.
8. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR bez DPH za celý predmet zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
9. V súlade s § 56 ods. 8 a nasl. zákona obstarávateľ stanovuje, že úspešný uchádzač je povinný poskytnúť
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie ZoD tak, aby mohla byť uzavretá do 45 pracovných
dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona, ak bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.
10. Obstarávateľ bude od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy v rámci súčinnosti požadovať doklady uvedené v bode 32.6. časti A.1 SP.
11. Ďalšie informácie a požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v SP, ktoré sú zverejnené v profile obstarávateľa a na SEPS PORTÁL VO.
12. Štatistická informácia pre ÚVO-vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá a podmienky plnenia zmluvy v predmetnom verejnom obstarávaní sa uplatňujú sociálne aspekty - písm. c)
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.10.2020