Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom - zelená stena

  Zadávateľ:
Mesto Žiar nad Hronom
  Predpokladaná hodnota:
186.888,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.10.2020
  Dátum zverejnenia:
07.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Žiar nad Hronom
IČO: 00321125
Š. Moysesa 46, 96519 Žiar nad Hronom
Slovensko
Kontaktná osoba: Martina Klacek
Telefón: +421 456787136
Email: martina.klacek@ziar.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.ziar.sk/profil-verejneho-obstaravatela/
Hlavná adresa(URL): http://www.ziar.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom - zelená stena
Referenčné číslo: 9100/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je vybudovanie vertikálnej zelenej steny na budove Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom, vrátane systému na zavlažovanie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
186 888,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77310000-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
SK0
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Žiar nad Hronom - Mestské kultúrne centrum
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je úprava existujúcej spevnenej plochy pred MsKC na vodopriepustnú spevnenú plochu. Realizácia je limitovaná existujúcou zástavbou v území, tak i existujúcim pozdĺžnym a priečnym riešením okolitej zástavby v aglomerácii. Šírkové usporiadanie spevnenej plochy zahŕňa chodník pre peších, ako i prepojenie medzi existujúcou spevnenou plochou pred Retail Boxom, podľa projektovej dokumentácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
186 888,01 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZOVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZOVO alebo v zápisom v obdobnom registri iného členského štátu).
V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa odseku 2, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk). Ak uchádzač nepredloží doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c), e) je povinný na účely preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie si týchto dokladov.


V prípade preukázania podmienky účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov. Záujemca je povinný najneskôr 7 kalendárnych dní pred skončením platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov preukázať verejnému obstarávateľovi aktualizovaný zápis (napr. predložením žiadosti o aktualizovanie zápisu doručenej na UVO v zákonných lehotách).
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukáže minimálne 1 úspešnú realizáciu stavebných prác rovnakého, alebo podobného charakteru, pričom realizácia musí byť minimálne vo výške 50.000,-€ bez DPH. V prípade realizácie zákazky mimo eurozóny bude prepočtovým kurzom pre zistenie hodnoty zákazky, kurz príslušnej meny voči EURU zverejnený ECB k 31.12. príslušného roka, v ktorom bola zákazka alebo jej konkrétna časť realizovaná. Uchádzač je povinný rozpočítať danú zákazku, podľa príslušných kurzov stanovených ECB v danom roku. Uvedenú požiadavku technickej a odbornej spôsobilosti preukáže v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Odôvodnenie použitia tejto podmienky účasti: Verejný obstarávateľ potrebuje uskutočniť stavebné práce v krátkej lehote, čo si vyžaduje nasadenie a koordináciu väčšieho počtu pracovníkov. Vzhľadom na špecifickosť navrhovaných stavebných prác je nevyhnutné, aby úspešný uchádzač mal dostatočné skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo podobných stavebných prác.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2020 10:10
Miesto: Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 01 Žiar nad Hronom, kancelária č. 8, I. poschodie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Zákazka sa vyhlasuje opaťovne, samostatne, pretože pri vyhlásení zákazky s názvom Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom, kde bola vyhlásená ako časť. I., bola na uvedenú časť prijatá len jedna ponuka, ktorá nespĺňala podmienky účasti, a preto musela byť z tohto dôvodu zrušená.
2. Objednávateľ oboznamuje zhotoviteľa a zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo s názvom Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej oblasti - Žiar nad Hronom zelená stena bude financované z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa určených na tento účel, a z nenávratného finančného príspevku Operačného programu Kvalita životného prostredia Ministerstva životného prostredia, so zameraním :Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62, Prioritná os: 2, Špecifický cieľ 2.1.1.
3.Verejné obstarávanie je vyhlasované k podávaniu žiadosti o NFP a realizácia diela bude len v prípade schválenia príspevku poskytovateľom.
4.Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom alebo českom jazyku
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.10.2020