Multifunkčný modifikovateľný rámový teplotný skener

  Zadávateľ:
Slovenská filharmónia
  Predpokladaná hodnota:
40.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
06.10.2020
  Dátum zverejnenia:
07.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská filharmónia
IČO: 00164704
Medená 3, 81601 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Petrovič
Telefón: +421 259208235
Fax: +421 254435956
Email: referat.vo@filharmonia.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/608
Hlavná adresa(URL): http://www.filharmonia.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Multifunkčný modifikovateľný rámový teplotný skener
Referenčné číslo: 12/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
38520000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Zabezpečenie dodania 1-3 ks multifunkčných modifikovateľných rámových teplotných skenerov pre potreby SF
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
40 000,00 EUR bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2020 09:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.10.2020