BOZP a PZS

  Zadávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
  Predpokladaná hodnota:
141.600,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
05.10.2020
  Dátum zverejnenia:
07.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK)
IČO: 37915568
Brnianska 3, 91101 Trenčín
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/427565
Hlavná adresa(URL): http://www.sctsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
BOZP a PZS
Referenčné číslo: SC_TSK/BOZP
II.1.2) Hlavný kód CPV
71317210-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP), Ochrany životného prostredia ( OŽP ) a zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby (PZS).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
141 600,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Cestmajsterstvá SC TSK - Trenčín, Nové Mesto n. Váhom, Myjava, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza, Nitrianske Rudno, Partizánske, Bánovce n. Bebravou, Nitrianske Pravno.
II.2.4) Opis obstarávania
Zabezpečenie komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP), Ochrany životného prostredia ( OŽP ) a zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby (PZS).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
141 600,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 48
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4, 5, podľa § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.2. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3. Vsúlade s § 32 ods. 3 zákona overejnom obstarávaní uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona overejnom obstarávaní, ak obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, uchádzač predloží všetky doklady v zmysle § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
1.4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html. Verejný obstarávateľ umožňuje vyplniť globálny údaj.
1.5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
1.6. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke.
1.7. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov potrebných na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na obmedzený počet znakov sa podrobnosti o požadovaných podmienkach účasti nachádzajú v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzený počet znakov sa podrobnosti o minimálnej požadovanej úrovni štandardov nachádzajú v súťažných podkladoch.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na obmedzený počet znakov sa podrobnosti o požadovaných podmienkach účasti nachádzajú v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vzhľadom na obmedzený počet znakov sa podrobnosti o minimálnej požadovanej úrovni štandardov nachádzajú v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Sociálny aspekt: Podpora zamestnanosti (Zamestnávanie znevýhodnených osôb/Integrácia znevýhodnených osôb)
Cieľ: Vytvorenie alebo udržanie pracovných miest integráciou znevýhodnených osôb do pracovného procesu, udržateľnosť ekonomiky.
Úspešný uchádzač sa zaviaže, že na plnení zákazky sa budú podieľať minimálne 2 osoby (zamestnanci alebo subdodávatelia), ktoré sú držiteľom preukazu ZŤP (preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2020 10:00
Miesto: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie elektronických ponúk v systéme EVO je verejné podľa § 52 ods. 2 ZVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s touto výzvou, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Uchádzači predložia skeny originálov alebo úradne osvedčených kópií požadovaných dokladov. Všetky doklady musia byt platné a odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejnej súťaže. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
6. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.10.2020