Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy

  Zadávateľ:
Mesto Spišské Vlachy
  Predpokladaná hodnota:
1.153.708,66 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
06.10.2020
  Dátum zverejnenia:
07.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Spišské Vlachy
IČO: 00329657
SNP 34, 05361 Spišské Vlachy
Slovensko
Kontaktná osoba: Ľubomír Fifik
Telefón: +421 534174212
Fax: +421 534174218
Email: msuspv@spisskevlachy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.spisskevlachy.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO: 45483078
Volgogradská 9/B , 08001 Prešov
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Júlia Gáborová
Telefón: +421 948222660
Email: gaborova@mediinvest.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.mediinvest.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Novostavba materskej školy v meste Spišské Vlachy
Referenčné číslo: 2
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy na Komenského ulici v meste Spišské Vlachy na parcele 1823/1, v
katastrálnom území Spišské Vlachy. Stavba je navrhovaná na parcele C, ktorej celková výmera je 18 919 m2. Predmetná
parcela je vo vlastníctve investora (mesta). Areál je v zmysle platného územného plánu definovaný ako plocha
občianskej vybavenosti sa nachádza v zastavanom území obytných domov mesta Spišské Vlachy. Na dotknutej časti
parcely sa žiadne stavby nenachádzajú.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 153 708,66 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
45214100-1
39715210-2
45310000-3
45321000-3
45332000-3
45333000-0
45332200-5
45340000-2
34928470-3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK0
SK04
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Spišské Vlachy, parcela reg. C KN č. 1823/1, katastrálne územie Spišské Vlachy, mesto Spišské Vlachy, okres
Spišská Nová Ves.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy na Komenského ulici v meste Spišské Vlachy na parcele 1823/1, v katastrálnom území Spišské Vlachy. Stavba je navrhovaná na parcele C, ktorej celková výmera je 18 919 m2. Predmetná parcela je vo vlastníctve investora (mesta). Areál je v zmysle platného územného plánu definovaný ako plocha občianskej vybavenosti sa nachádza v zastavanom území obytných domov mesta Spišské Vlachy. Na dotknutej časti parcely sa žiadne stavby nenachádzajú.

Členenie stavby na stavebné objekty
SO.100 Stavba
SO.200 Spevnené plochy a komunikácie
SO.300 Prípojky inžinierskych sietí a inžinierske siete
SO.400 Terénne úpravy a drobná architektúra
ZDZ Zvyslé dopravné značenie

Novostavba materskej školy je navrhnutá ako dvojpodlažná s plochou strechou a je určená pre 111 detí (5 tried) s
kompletným zázemím. 1.NP sa skladá zo vstupnej časti, z dvoch tried (23+21 detí) s juhozápadnou a juhovýchodnou
orientáciou s príslušenstvom, kuchyne so zázemím, jedálne so severovýchodnou orientáciou a skladu pre exteriér. Na 2.NP sú navrhnuté tri triedy, jedna (23 detí) s juhozápadnou a dve (23+21 detí) s juhovýchodnou orientáciou. Na tomto podlaží bude situované aj kompletné zázemie zamestnancov, vedenia školy a technické zázemie budovy.

Urbanistická koncepcia vychádza z analýzy širších hmotovo-priestorových a funkčno-prevádzkových vzťahov. Jej cieľom je optimálne využiť a zhodnotiť pozemok. Hmotovo-priestorová kompozícia je založená na rešpektovaní existujúcich vzťahov a merítka štruktúry prostredia a má za cieľ vyplniť prázdny priestor. Architektonické riešenie vychádza z rešpektovaní okolitej zástavby, jej výškového zónovania a usporiadania s optimálnym využitím pozemku.

Pôdorysný tvar budovy je štvorcový o rozmeroch 27,12 x 27,12 m, pričom čelná fasáda je rovnobežná s fasádami
existujúcich objektov základnej školy západne od navrhovanej novostavby, ktoré takisto nachádzajú na predmetnej
parcele. Stavba je odsadená od ulice z dôvodu kolmých parkovacích miest pri ulici a časti vonkajších plôch určených pre deti s juhozápadnou orientáciou.

Konštrukčný systém budovy je skeletový, ktorý je tvorený monolitickými železobetónovými stĺpmi, prievlakmi a
stropnými doskami. V strede pôdorysu sa nachádza monolitické železobetónové schodisko. Konštrukčná výška
jednotlivých podlaží je 3350 mm. Horná výška atiky je vo výške +7,5 m nad podlahou 1.NP. Stavba bude zakladaná na monolitických základových pásoch s vystužením. Výplňové murivo je navrhované z presných pórobetónových tvárnic, podobne ako aj všetky deliace konštrukcie. Všetky konštrukcie obvodového plášťa sú navrhované tak aby splnili tepelnotechnické, akustické a mechanické požiadavky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 153 708,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: Toto obstarávanie môže byť obnovené ak:
1. nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov,
2. ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Kód projektu v ITMS2014+: 312061V343
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ bude zákazku financovaťdiela z prostriedkov EŠIF, spolufinancujúcim fondom: Európsky fond
regionálneho rozvoja, zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2018-1
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

V súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktoré zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §32 ods. 2 písm. a), b), c), e) nakoľko je verejný obstarávateľ
oprávnený použiť na overenie splnenia podmienky účasti informačných systém verejnej správy podľa osobitného
predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákon proti byrokracii). Tieto doklady sa z dôvodu využitia informačných systémov verejnej správy nepredkladajú.
Bližšie informácie možnosti použitia JED formuláru, použitia ustanovení podľa § 32 ods. 4-6 ZVO, čestného vyhlásenia v súlade s § 114 ods. 1 ZVO a zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 sú uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §33 ods. 1 písm. a) uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

§ 33 ods. 1 písm. d):
V súlade s §33 ods. 1 písm. d) uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie predložením prehľadu o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Celkový obrat dosiahnutý v požadovanom období musel byť: najmenej 3 000 000 EUR bez DPH (slovom: tri milióny eur).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 33 ods. 1 písm. a):
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (banka) v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktoré/y musí obsahovať informáciu o tom, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru, dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je a nebol predmetom blokácie (na základe súdneho rozhodnutia) alebo exekúcie za posledné 3 roky.

Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

§ 33 ods. 1 písm. d):
Uchádzač za posledné tri ukončené hospodárske roky (resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) predloží:

ak ide o osobu, ktorá vedie podvojné účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy ziskov a strát s vyznačeným údajom o celkovom obrate alebo
ak ide o osobu, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, z účtovnej závierky výkazy príjmov a výdavkov.

V prípade, ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, verejný obstarávateľ uzná aj ekvivalentné doklady/osvedčenia vydané podľa právnych noriem členského štátu.

Prepočet cudzej meny na euro: Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.

Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického alebo finančného postavenia možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje technickú a odbornú spôsobilosť podľa:
§ 34 ods. 1 písm. b)
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Ak odberateľom stavebných prác:
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

§34 ods. 1 písm. d)
Uchádzač preukáže splnenie podmienky opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti predložením:
- platnej licencie uchádzača na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
- platnej licencie uchádzača na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby.

§34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35:
Uchádzač preukáže splnenie podmienky opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality.

§ 34 ods. 1 písm. g):
Uchádzač preukáže splnenie podmienky ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

§ 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36:
Uchádzač preukáže splnenie podmienky uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k § 34 ods. 1 písm. b)
Uchádzač predloží najmenej 1 alebo viaceré potvrdenia o uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru (pozemná stavba, novostavba alebo rekonštrukcia), pričom potvrdenia o uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru musia byť kumulatívne minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky.
Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

k § 34 ods. 1 písm. d)
Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky platnú licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov, kt. sú predmetom obstarávania podľa výkazu výmer alebo k ich ekvivalentom navrhnutým uchádzačom, ktoré oprávňuje jej držiteľa vykonávať práce pri zhotovovaní vonkajších tepelnoizolačných systémov v zmysle § 43g zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom a aktuálne platnú ku dňu predkladania ponuky uchádzačom alebo ekvivalentnú vydanú v EU. Licenciu je potrebné predložiť vrátane prílohy-podmienok platnosti a zoznamu komponentov tepelnoizolačného systému.

Uchádzač predloží ako súčasť svojej ponuky platnú licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby podľa § 43g stavebného zákona a STN 73 3134 (resp. ekvivalentnej právnej úpravy v platnej v mieste sídla/adresy uchádzača). Uchádzač predloženou licenciou preukáže odbornú kvalifikáciu zhotoviteľa stavebných prác pri zabudovaní vonkajších otvorových konštrukcií do stavby v zmysle Zásad montáže a podľa článku 4.1 normy STN 73 3134:2014: Stavebné práce Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy, Požiadavky, zhotovovanie a skúšanie. Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby potvrdzuje, že jej držiteľ má vytvorené technické, kvalifikačné a organizačné predpoklady na dodržanie predpokladanej kvality vykonávaných prác. Licencia má byť aktuálna a platná ku dňu predkladania ponuky uchádzačom.

k § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35
Platný certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 9001 vydaný pre oblasť: stavebná činnosť vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality uchádzačom alebo záujemcom vrátane dostupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím, odkazuje na systém manažérstva kvality podľa technických noriem, ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou.

Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

k § 34 ods. 1 písm. g)
Uchádzač preukáže, že na plnenie predmetu zákazky má osobu určenú na plnenie zmluvy alebo riadiaceho zamestnanca na výkon činnosti stavbyvedúceho, ktorý má platné Osvedčenie vydané SKSI alebo ekvivalentný o vykonaní odbornej skúšky (s rozsahom oprávnenia pre stavbyvedúci pozemné stavby) a odborná prax stavbyvedúceho pre pozemné stavby. Požadovanú odbornú spôsobilosť preukazuje skenom originálu alebo overenej fotokópie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúci pozemné stavby.
Najmenej 3 (slovom: troj) ročnú odbornú prax stavbyvedúci pozemné stavby preukáže životopisom.
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom.

k § 34 ods. 1 písm. h)
Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením platného certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001 v oblasti: stavebná činnosť.

Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch, časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.

Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického alebo finančného postavenia možno preukázať Jednotným
európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ZVO, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že na počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom projektu povinnosť
Dodávateľa projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: ZM_SEP-IMRK2-2019-002948, a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Všetky informácie o vykonaní elektronickej aukcie sú uvedené v Súťažných podkladoch v časti C. Elektronická aukcia.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2020 09:30
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2020 10:00
Miesto: Otváranie ponúk bude v súlade s § 54 ods. 3 ZVO neverejné, t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk na adrese Mesto Spišské Vlachy, Mestský úrad, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy. Údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

2. Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že na počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa
zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.

3. Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 30 000 EUR. Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 15.

4. V rámci verejného obstarávania sa použije elektronická aukcia.

5. Jedná sa o verejné obstarávanie s využitím sociálneho aspektu, nejedná sa o zelené alebo inovatívne VO.

6. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že v prípade ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné
podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom
dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž vylúči verejný obstarávateľ takéhoto uchádzača z verejného obstarávania.

7. Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk, tzv. reverz podľa § 112 ods. 6, prvá veta.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.10.2020