Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok

  Zadávateľ:
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
2.554.002,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
05.10.2020
  Dátum zverejnenia:
07.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
IČO: 35555777
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Tomáš Štark
Telefón: +421 557860045
Email: tomas.stark@scksk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8746
Hlavná adresa(URL): http://www.scksk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Právnická osoba financovaná formou príspevku vyšším územným celkom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev vozoviek pre účely veľkoplošných vysprávok
Referenčné číslo: 002/09/ScKSK/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233142-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výkon prác: údržba povrchov vozoviek s poškodenou obrusnou vrstvou súvislými veľkoplošnými vysprávkami výtlkov pokládkou asfaltobetónu finišerom a následným zhutnením cestným valcom a preprava materiálu ( asfaltobetónu ) veľkokapacitnými sklápačmi na stavenisko. Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu údržby ciest na území KSK s poruchami asfaltobetónových vrstiev podľa požiadaviek obstarávateľa, ktoré budú špecifikované v jednotlivých objednávkach.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
2 554 002,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev oblasť Košice okolie.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vybrané úseky ciest II. a III triedy v oblasti Košice - okolie, špecifikované v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výkon prác: údržba povrchov vozoviek s poškodenou obrusnou vrstvou súvislými veľkoplošnými vysprávkami výtlkov pokládkou asfaltobetónu finišerom a následným zhutnením cestným valcom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
94 920,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Celková predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) vo výške 2 554 002,15 EUR bez DPH v sebe zahŕňa:
-uskutočnenie stavebných prác (PHZ) v celkovej výške 442 710,00 EUR bez DPH
-materiál (asfaltobetón) , ktorý poskytuje verejný obstarávateľ na vlastné náklady vo výške 2 030 004,00 EUR bez DPH
-Preprava asfaltobetónu veľkokapacitnými sklápačmi (PHZ) vo výške 81 228,15,EUR bez DPH
Časť: 2
II.2.1) Názov
Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev oblasť Michalovce
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vybrané úseky ciest II. a III triedy v oblasti Michalovce, špecifikované v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výkon prác: údržba povrchov vozoviek s poškodenou obrusnou vrstvou súvislými veľkoplošnými vysprávkami výtlkov pokládkou asfaltobetónu finišerom a následným zhutnením cestným valcom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
67 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Celková predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) vo výške 2 554 002,15EUR bez DPH v sebe zahŕňa:
-uskutočnenie stavebných prác (PHZ) v celkovej výške 442 710,00 EUR bez DPH
-materiál (asfaltobetón) , ktorý poskytuje verejný obstarávateľ na vlastné náklady vo výške 2 030 004,00 EUR bez DPH
-Preprava asfaltobetónu veľkokapacitnými sklápačmi (PHZ) vo výške 81 288,15 EUR bez DPH
Časť: 3
II.2.1) Názov
Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev oblasť Rožňava.
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vybrané úseky ciest II. a III triedy v oblasti Rožňava, špecifikované v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výkon prác: údržba povrchov vozoviek s poškodenou obrusnou vrstvou súvislými veľkoplošnými vysprávkami výtlkov pokládkou asfaltobetónu finišerom a následným zhutnením cestným valcom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
67 800,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Celková predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) vo výške 2 554 002,15 EUR bez DPH v sebe zahŕňa:
-uskutočnenie stavebných prác (PHZ) v celkovej výške 442 710,00 EUR bez DPH
-materiál (asfaltobetón) , ktorý poskytuje verejný obstarávateľ na vlastné náklady vo výške 2 030 004,00 EUR bez DPH
-Preprava asfaltobetónu veľkokapacitnými sklápačmi (PHZ) vo výške 81 288,15 EUR bez DPH
Časť: 4
II.2.1) Názov
Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev oblasť Spišská Nová Ves
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vybrané úseky ciest II. a III triedy v oblasti Spišská Nová Ves, špecifikované v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výkon prác: údržba povrchov vozoviek s poškodenou obrusnou vrstvou súvislými veľkoplošnými vysprávkami výtlkov pokládkou asfaltobetónu finišerom a následným zhutnením cestným valcom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
109 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Celková predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) vo výške 2 554 002,15EUR bez DPH v sebe zahŕňa:
-uskutočnenie stavebných prác (PHZ) v celkovej výške 442 710,00 EUR bez DPH
-materiál (asfaltobetón) , ktorý poskytuje verejný obstarávateľ na vlastné náklady vo výške 2 030 004,00 EUR bez DPH
-Preprava asfaltobetónu veľkokapacitnými sklápačmi (PHZ) vo výške 81 288,15 EUR bez DPH
Časť: 5
II.2.1) Názov
Pokládka a hutnenie asfaltobetónových vrstiev oblasť Trebišov
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233142-6
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Vybrané úseky ciest II. a III triedy v oblasti Trebišov, špecifikované v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výkon prác: údržba povrchov vozoviek s poškodenou obrusnou vrstvou súvislými veľkoplošnými vysprávkami výtlkov pokládkou asfaltobetónu finišerom a následným zhutnením cestným valcom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
109 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Celková predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) vo výške 2 554 002,15 EUR bez DPH v sebe zahŕňa:
-uskutočnenie stavebných prác (PHZ) v celkovej výške 442 710,00 EUR bez DPH
-materiál (asfaltobetón) , ktorý poskytuje verejný obstarávateľ na vlastné náklady vo výške 2 030 004,00 EUR bez DPH
-Preprava asfaltobetónu veľkokapacitnými sklápačmi (PHZ) vo výške 81 288,15 EUR bez DPH
Časť: 6
II.2.1) Názov
Preprava asfaltobetónu veľkokapacitnými sklápačmi oblasť Košice -okolie
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60181000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Oblasť Košice - okolie
II.2.4) Opis obstarávania
Preprava asfaltového betónu z výrobne asfaltovej zmesi na úsek realizácie veľkoplošných vysprávok veľkokapacitnými sklápačmi s cieľom zabezpečenia nepretržitého prísunu materiálu do finišera minimálne s dvomi veľkokapacitnými sklápačmi zároveň.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
15 018,75 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Celková predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) vo výške 2 554 002,15 EUR bez DPH v sebe zahŕňa:
-uskutočnenie stavebných prác (PHZ) v celkovej výške 442 710,00 EUR bez DPH
-materiál (asfaltobetón) , ktorý poskytuje verejný obstarávateľ na vlastné náklady vo výške 2 030 004,00 EUR bez DPH
-Preprava asfaltobetónu veľkokapacitnými sklápačmi (PHZ) vo výške 81 288,15 EUR bez DPH
Časť: 7
II.2.1) Názov
Preprava asfaltobetónu veľkokapacitnými sklápačmi oblasť Rožňava
Časť č.: 7
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Oblasť Rožňava
II.2.4) Opis obstarávania
Preprava asfaltového betónu z výrobne asfaltovej zmesi na úsek realizácie veľkoplošných vysprávok veľkokapacitnými sklápačmi s cieľom zabezpečenia nepretržitého prísunu materiálu do finišera minimálne s dvomi veľkokapacitnými sklápačmi zároveň.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
10 359,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Celková predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) vo výške 2 554 002,15 EUR bez DPH v sebe zahŕňa:
-uskutočnenie stavebných prác (PHZ) v celkovej výške 442 710,00 EUR bez DPH
-materiál (asfaltobetón) , ktorý poskytuje verejný obstarávateľ na vlastné náklady vo výške 2 030 004,00 EUR bez DPH
-Preprava asfaltobetónu veľkokapacitnými sklápačmi (PHZ) vo výške 81 288,15 EUR bez DPH
Časť: 8
II.2.1) Názov
Preprava asfaltobetónu veľkokapacitnými sklápačmi oblasť Spišská Nová Ves.
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60181000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Oblasť Spišská Nová Ves
II.2.4) Opis obstarávania
Preprava asfaltového betónu z výrobne asfaltovej zmesi na úsek realizácie veľkoplošných vysprávok veľkokapacitnými sklápačmi s cieľom zabezpečenia nepretržitého prísunu materiálu do finišera minimálne s dvomi veľkokapacitnými sklápačmi zároveň.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
18 182,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Celková predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) vo výške 2 554 002,15 EUR bez DPH v sebe zahŕňa:
-uskutočnenie stavebných prác (PHZ) v celkovej výške 442 710,00 EUR bez DPH
-materiál (asfaltobetón) , ktorý poskytuje verejný obstarávateľ na vlastné náklady vo výške 2 030 004,00 EUR bez DPH
-Preprava asfaltobetónu veľkokapacitnými sklápačmi (PHZ) vo výške 81 288,15 EUR bez DPH
Časť: 9
II.2.1) Názov
Preprava asfaltobetónu veľkokapacitnými sklápačmi oblasť Michalovce a Trebišov
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60181000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Oblasti Michalovce a Trebišov
II.2.4) Opis obstarávania
Preprava asfaltového betónu z výrobne asfaltovej zmesi na úsek realizácie veľkoplošných vysprávok veľkokapacitnými sklápačmi s cieľom zabezpečenia nepretržitého prísunu materiálu do finišera minimálne s dvomi veľkokapacitnými sklápačmi zároveň.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
37 727,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 24
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Celková predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) vo výške 2 554 002,15 EUR bez DPH v sebe zahŕňa:
-uskutočnenie stavebných prác (PHZ) v celkovej výške 442 710,00 EUR bez DPH
-materiál (asfaltobetón) , ktorý poskytuje verejný obstarávateľ na vlastné náklady vo výške 2 030 004,00 EUR bez DPH
-Preprava asfaltobetónu veľkokapacitnými sklápačmi (PHZ) vo výške 81 288,15 EUR bez DPH
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v nadväznosti na § 113 ods.2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači v ponuke nepredkladajú doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
1.2 Podľa § 32 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.3 Podľa § 32 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
alebo podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie.
Podľa § 152 ods. 3 verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo podľa § 114 ods. 1 vo väzbe na § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
Podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. Podľa § 39 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak sú požadované doklady pre verejného obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, hospodársky subjekt v JED uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy,
alebo
Podľa § 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením - v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ZVO

Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle znenia § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy :- minimálne 1 (jedným) stavbyvedúcim v odbore inžinierskych alebo pozemných stavieb
Za stavbyvedúceho sa považuje osoba disponujúca platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/ 1992 Zb. o autor. architektoch a autor. stavebných inžinieroch v platnom znení, alebo obdobným osvedčením vydaným príslušnými orgánmi jednotlivých štátov pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske alebo pozemné stavby alebo adekvátny ekvivalent vydaný v krajine sídla uchádzača, na základe ktorého môže vykonávať uvedené činnosti v krajine svojho sídla.Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j),
Na preukázanie splnenia tejto podmienky uchádzač predloží zoznam s údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. Zoznam musí obsahovať minimálne nasledujúce informácie: názov a typ stroja resp. zariadenia, rok výroby, počet kusov a informáciu či je príslušný stroj resp. technické zariadenie vo vlastníctve uchádzača alebo je prenajaté. V prípade, že strojné a technické vybavenie má uchádzač v prenájme predloží vo svojej ponuke aj kópie týchto nájomných zmlúv.
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ZVO

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť pre časť č. 6 až časť č. 9
Uchádzač preukáže splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 (tri) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,Uchádzač musí preukázať splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j), Na preukázanie splnenia tejto podmienky uchádzač predloží zoznam s údajmi veľkokapacitných motorových vozidiel, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na prepravu asfaltobetónu. Zoznam musí obsahovať minimálne nasledujúce informácie: názov a typ motorového vozidla, rok výroby, počet kusov a informáciu či je príslušné MV vo vlastníctve uchádzača alebo je prenajaté. V prípade, že motorové vozidlá má uchádzač v prenájme predloží vo svojej ponuke aj kópie týchto nájomných resp. leasingových zmlúv.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa
§ 114 ods. 1 môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Vzhľadom na obmedzený a limitovaný počet znakov sú kompletné podmienky technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v súťažných podkladoch A.2.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť pre časť č. 1 až časť č. 5
Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona bude splnená, ak uchádzač vyššie uvedeným zoznamom preukáže: Uchádzač preukáže, že za posledných 5 (päť) rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako 400 000,00 EUR bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú práce na vrchnej stavbe vozovky, t.j. veľkoplošné vysprávky výtlkov pokládkou a zhutnením asfaltobetónu.
V prípade, ak realizáciu prác realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba finančný objem realizovaný ním samotným.
Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osoby určenej na plnenie zmluvy. Osoba (aspoň 1 stavbyvedúci v odbore inžinierske, pozemné stavby) predloží:
1.doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t. j. Osvedčenie alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky oprávňujúcej ho na výkon predmetnej činnosti s odborným zameraním inžinierske stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie inžinierske stavby),
2.životopis preukazujúci : odbornú prax v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho a minimálne jednu preukázateľnú praktickú skúsenosť v oblasti riadenia výstavby alebo rekonštrukcie inžinierskych stavieb.
Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona bude splnená, ak uchádzač vyššie uvedeným zoznamom preukáže strojové vybavenie, ktoré bude mať k dispozícií na realizáciu predmetu zákazky počas účinnosti rámcovej dohody a to minimálne:
1ks cestný valec minimálne 7 ton
1ks finišer na pokládku asfaltovej zmesi s minimálnou šírkou 300 cm
1 ks cestná fréza so šírkou min. 200 cm vybavená dopravníkom o šírke min. 50 cm

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť pre časť č. 6 až časť č. 9
Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona bude splnená, ak uchádzač vyššie uvedeným zoznamom preukáže vybavenie veľkokapacitnými vozidlami, ktoré bude mať k dispozícií na realizáciu predmetu zákazky počas účinnosti rámcovej dohody a to minimálne v počte 2 ks veľkokapacitných vyklápacích vozidiel s nosnosťou od 16 do 25 ton ( vyklápanie zozadu) vybavené termoplachtou na prikrytie ložnej plochy.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 11:00
Miesto: Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Ostrovského 1, 040 01 Košice
4. poschodie - zasadacie miestnosť.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ v zmysle § 66 ods.7 ZVO, rozhodol, že vyhodnotenie splnenia účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Informácie a pokyny na vyplnenie tohto formulára sú zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny- europsky-dokument-preverejne-obstaravanie-553.html).
V prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti prostredníctvom Jednotného európskeho dokumentu (JED):
Pre preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačmi verejný obstarávateľ pripúšťa vyplnenie : Globálny údaj pre všetky podmienky účasti v časti IV: Podmienky účasti Jednotného európskeho dokumentu. Ak uchádzač vyplní oddiel časti IV Jednotného európskeho dokumentu, nemusí vyplniť iné oddiely časti IV Jednotného európskeho dokumentu.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať podľa § 20 ZVO, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami resp. uchádzačmi.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
05.10.2020