Poskytovanie energetických služieb metódou GES v Strednej odbornej škole technickej Dubnica nad Váhom

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
1.530.339,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.11.2020 23:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.09.2020
  Dátum zverejnenia:
06.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A , 91101 Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Denisa Kolpaková
Telefón: +421 948222660
Fax: +421 948222660
Email: obstaravanie@mediinvest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
Hlavná adresa(URL): https://www.tsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poskytovanie energetických služieb metódou GES v Strednej odbornej škole technickej Dubnica nad Váhom
II.1.2) Hlavný kód CPV
71314000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je navrhnutie a realizácia opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti budov Strednej odbornej školy technickej v Dubnici nad Váhom, a to prostredníctvom poskytnutia garantovej energetickej služby (ďalej len GES) v zmysle §17 zákona 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podstatou GES je poskytovanie služby, najmä v podobe garantovanej energetickej úspory pri súčasnom energetickom zhodnotení majetku vo vlastníctve verejného obstarávateľa, za čo Poskytovateľovi GES prináleží dohodnutá odplata.
V rámci plnenia predmetu zákazky Poskytovateľ GES vypracuje návrh energeticky úsporných opatrení (obdobie príprav), ktoré zrealizuje z vlastných finančných zdrojov (obdobie obnovy) a následne bude v zmluvne zaviazanom termíne dosahovať garantované ročné úspory (obdobie garancie).
Garantovaná energetická služba bude poskytovaná na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor (vzor vydaný Ministerstvom financií SR). Zmluvnými stranami Zmluvy o energetickej efektívnosti bude Poskytovateľ GES a Prijímateľ GES (Stredná odborná škola technická Dubnica nad Váhom), na základe ktorej má Poskytovateľ GES právo na platby za GES vrátane odmeny za prebytok úspor podľa toho, či presiahol zmluvne určené hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti.
Predmetom tejto zákazky je realizácia súboru opatrení zameraných na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Strednej odbornej školy technickej Dubnica nad Váhom a energetického hospodárstva tejto budovy a zvýšenie kvality prostredia a faktického stavu budovy s cieľom maximalizovať využitie budúcich úspor energie pri financovaní investícií bez negatívneho dopadu na verejný dlh.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 530 339,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45300000-0
71314200-4
51112000-0
51210000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Stredná odborná škola technická v Dubnici nad Váhom, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 530 339,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
252
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: ak nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov,
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Ďalšie informácie sú uvedené v dokumentoch k obstarávaniu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.11.2020 23:59
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.11.2020 11:00
Miesto: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Sú uvedené v súťažných podkladoch v časti V. Otváranie a vyhodnotenie ponúk, v bode 20.2.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní vo výške 40 000,00 EUR. Podmienky zloženia sú uvedené v súťažných podkladoch.
2. Verejný obstarávateľ sa rozhodol postupovať reverznou verejnou súťažou podľa § 112 ods. 6 (druhá veta) -
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa
uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
3. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie inovácií.
4.Vymedzenie základného obsahu zmluvných podmienok je obsahom návrhu Zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor, tvorí časť D. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky".
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.09.2020