Elektromery IMS, potreba na rok 2021, 2. tranža

  Zadávateľ:
Stredoslovenská distribučná, a. s.
  Predpokladaná hodnota:
1.648.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.10.2020 12:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Rokovacie konanie so zverejnením
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.09.2020
  Dátum zverejnenia:
06.10.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36442151
Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina
Kód NUTS: SK03
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Stasinka
Telefón: +421 415192929
Email: miroslav.stasinka@ssd.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/15063/show
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.ssd.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Elektromery IMS, potreba na rok 2021, 2. tranža
Referenčné číslo: VO2020/004
II.1.2) Hlavný kód CPV
38554000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom EDGE/GPRS (inteligentné meracie systémy, komunikujúce
prostredníctvom GSM siete), ďalej v texte len "IMS elektromery" v príslušnom gramatickom tvare. IMS elektromery budú komunikovať s nadradeným systémom pomocou EDGE/GPRS modemu vo forme vymeniteľného modulu, alebo
interného zabudovaného modemu v zmysle štandardov DLMS/COSEM. Predmetom zákazky bude aj dodávka
konfiguračného softvéru ku predmetnému IMS elektromeru, ktorý umožní jeho plnú konfiguráciu ako aj odpočet dát
prostredníctvom GSM siete alebo optickej hlavy. Bližšie informácie boli stanovené v Kvalifikačnom systéme IMS Elektromery (základná, pokročilá, špeciálna funkcionalita) v časti Technická špecifikácia a priebeh testovania.

Celá dokumentácia k súťaži je k dispozícii na: https://ssd.eranet.sk/#/procurementsList
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 648 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: sídlo obstarávateľa
II.2.4) Opis obstarávania
Trojfázový inteligentný elektromer so základnou funkcionalitou v zmysle špecifikácie uverejnenej v podmienkach kvalifikačného systému, ktorý bol zverejnený dňa 19.11.2018 vo vestníku číslo 227/2018 pod značkou 16524-KST.
Predpokladané počty kusov:
Trojfázový inteligentný elektromer so základnou funkcionalitou 16 000 kusov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 648 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia boli stanovené v Kvalifikačnom systéme na IMS elektromery, ktorý bol zverejnený dňa 19.11.2018 vo vestníku číslo 227/2018 pod značkou 16524-KST. Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatňuje možnosť použiť ustanovenie § 94 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zníži počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Stredoslovenskej distribučnej, a.s.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa ekonomické a finančného postavenia boli stanovené v Kvalifikačnom systéme na IMS elektromery, ktorý bol zverejnený dňa 19.11.2018 vo vestníku číslo 227/2018 pod značkou 16524-KST. Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatňuje možnosť použiť ustanovenie § 94 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zníži počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Stredoslovenskej distribučnej, a.s.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti boli stanovené v Kvalifikačnom systéme na IMS elektromery, ktorý bol zverejnený dňa 19.11.2018 vo vestníku číslo 227/2018 pod značkou 16524-KST. Obstarávateľ si pri obstarávaní zákazky uplatňuje možnosť použiť ustanovenie § 94 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zníži počet záujemcov, ktorých vyzve na predloženie ponuky na kvalifikovaných dodávateľov, ktorí budú v čase zaslania výzvy na predloženie ponuky kvalifikovaní v tomto kvalifikačnom systéme Stredoslovenskej distribučnej, a.s.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa nepožaduje.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov obstarávateľa. Lehota splatnosti faktúr je do 60
dní odo dňa doručenia faktúry, pričom obstarávateľ pripúšťa možnosť rokovať o dĺžke lehoty splatnosti faktúr.
Podrobnejšie platobné podmienky sú uvedené v obchodných a zmluvných podmienkach, ktoré sú súčasťou súťažných
podkladov.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Obstarávateľ nebude vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu v zmysle § 37 ods. 2 ZVO.
Jednotliví členovia skupiny dodávateľov budú zaviazaní spoločne a nerozdielne.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4) Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
Použitie etapového konania na postupné znižovanie počtu riešení, o ktorých sa bude diskutovať, alebo ponúk, o ktorých sa bude rokovať: Áno
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: uvedené v súťažných podkladoch
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.10.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2021
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: v zmysle zákona o VO
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.09.2020