Chemický posypový materiál na báze MgCl2

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
565.250,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.09.2020
  Dátum zverejnenia:
06.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Ondeček
Telefón: +421 517563713
Email: ondecek.jaroslav@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8722
Hlavná adresa(URL): http://www.sucpsk.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
správa a údržba ciest II. a III. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Chemický posypový materiál na báze MgCl2
Referenčné číslo: 10VS/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
44113910-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu horečnatého s rozmrazujúcim účinkom min. do 34 °C v tuhej forme v predpokladanom množstve cca 1 584 ton a chemický posypový materiál na báze chloridu horečnatého vo forme 30 % roztoku v predpokladanom množstve cca 210 m3 pre jednotlivé cestmajstersvá údržby ciest verejného obstarávateľa na aplikáciu posypu a postreku vozoviek počas zimnej údržby ciest, vrátane naloženia, dopravy, vyloženia a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadnením rizík a nepredvídateľných skutočností, spojených s plnením.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
565 250,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu horečnatého s rozmrazujúcim účinkom min. do 34 °C v tuhej forme v predpokladanom množstve cca 1 584 ton a chemický posypový materiál na báze chloridu horečnatého vo forme 30 % roztoku v predpokladanom množstve cca 210 m3 pre jednotlivé cestmajstersvá údržby ciest verejného obstarávateľa na aplikáciu posypu a postreku vozoviek počas zimnej údržby ciest, vrátane naloženia, dopravy, vyloženia a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadnením rizík a nepredvídateľných skutočností, spojených s plnením.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
565 250,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods.1 resp. § 32 ods.4 a ods.5 zákona o verejnom obstarávaní
1.2 Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) ZVO:
-zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie alebo
-predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO; vyžaduje sa predloženie kópií všetkých dokladov vrátane úradných prekladov, t. j. naskenované originály alebo úradne osvedčené kópie.
1.3 Verejný obstarávateľ nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní preto je potrebné doklady predložiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii v IS EVO verejný obstarávateľ
uvedie termín konania e-aukcie, podmienky a podrobné informácie týkajúce sa e-aukcie, najneskôr dva pracovné dni
pred konaním e-aukcie uchádzačom prostredníctvom IS EVO.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 153-374135
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.11.2020 10:30
Miesto: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk podľa § 54 ods. 3 zákona je pri použití elektronickej aukcie neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom zápisnicu z otváranie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške: 23 000,- € (slovom: dvadsaťtritisíc eur)
Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky a podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.09.2020