II.1.2)

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
1.250.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.09.2020
  Dátum zverejnenia:
06.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Úrad pre investície a akvizície MO SR
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav KUČA
Telefón: +421 960317645
Email: jaroslav.kuca@mod.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mosr.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.mosr.sk
Elektronický prístup k informáciám (URL): http://www.uvo.gov.sk
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť (URL): http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom
Opravy LPS techniky
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 1 - Údržbárske a opravárske služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Vybraté útvary OS SR
NUTS kód:
SK
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávka náhradných dielov pre vykonávanie pozáručného servisu (opráv, prestavby, profilaktiky, kalibrácie a overovania) pre LPS techniku letectva VzS OS SR s cieľom zabezpečiť prevádzkyschopnosť uvedenej techniky v súlade s platnou legislatívou SR a odbornými predpismi pre prevádzku, ošetrovanie a údržbu špeciálnej techniky, ktorá je predmetom zákazky.
LPS technika má charakter vojenského materiálu uvedeného pod bodom VM 10) Spoločného zoznamu výrobkov obranného priemyslu Smernice Komisie (EÚ) 2019/514 zo 14. marca 2019 a podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podrobné špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 50110000-9
Doplnkový slovník: FB01-7
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávka náhradných dielov pre vykonávanie pozáručného servisu (opráv, prestavby, profilaktiky, kalibrácie a overovania) pre LPS techniku letectva VzS OS SR s cieľom zabezpečiť prevádzkyschopnosť uvedenej techniky v súlade s platnou legislatívou SR a odbornými predpismi pre prevádzku, ošetrovanie a údržbu špeciálnej techniky, ktorá je predmetom zákazky.
Druh a predbežné počty LPS techniky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 1 250 000,00 EUR bez DPH
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Trvanie v mesiacoch: 36
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Bude sa vyžadovať zábezpeka. Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Preddavky verejný obstarávateľ nebude poskytovať.
Finančné plnenie zo strany verejného obstarávateľa bude realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa na základe vystavených faktúr. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nasledovne:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
a1)záujemca preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu ,
b1)záujemca preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c1)záujemca preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d1)záujemca preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v predmete zákazky,
e1)záujemca preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedajá predmetu zákazky alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
f1)záujemca preukáže doloženým čestným vyhlásením alebo podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, alebo § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením alebo predložením zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenia o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je rovnocenný zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní prípadne informáciou o tom, že spoločnosť je zapísaná v takomto zozname vedenom iným členským štátom;
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
g1)preukazuje verejný obstarávateľ;
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h1) preukazuje verejný obstarávateľ.


Poznámka:
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, preto záujemca preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní tak, ako je uvedené v písm. a1) až f1) týchto súťažných podkladov.

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Záujemca, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1písm. a), g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. d) až g) a ods. 7, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy (netýka sa prípadu, keď bol záujemcovi uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím). Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom. Verejný obstarávateľ posúdi opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom, pričom zohľadní závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené záujemcom bude verejný obstarávateľ považovať za nedostatočné, vylúči záujemcu z verejného obstarávania.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa rozumie
a)Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)Právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)Právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo iný právoplatný rozsudok súdu.

Záujemca, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy, ak je toto rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Záujemca v žiadosti o účasť predloží nasledovný doklad/doklady, ktorým/ktorými preukáže svoje finančné a ekonomické postavenie:
2.1.V zmysle § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
2.1.1.Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, kde má záujemca otvorený účet, o jeho schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie posledných piatich kalendárnych rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) a že nebol po určený čas v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, že záujemca nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. Dňom vyhlásenia verejného obstarávania sa rozumie deň, keď bolo v Úradnom vestníku EÚ zverejnené oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.
2.1.2.Čestné vyhlásenie záujemcu, že má účty len v banke (bankách) alebo v pobočke zahraničnej banky (pobočkách zahraničných bánk), od ktorých predložil vyjadrenie banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (pobočiek zahraničných bánk) podľa bodu 2.1.1. tohto oddielu súťažných podkladov.
2.2.Záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení rámcovej dohody bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej rámcivej dohody musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
2.3.Ak záujemca nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom podľa bodu 2.1. tohto oddielu súťažných podkladov, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
3. 1.podľa § 131 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania tovaru a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť referencie o dodávkach podobného rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, za prechádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania tovaru a odberateľov v súlade s § 131 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, pričom verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie referencií dodania tovaru celkom v nasledujúcej minimálnej úhrnnej hodnote (za všetkých päť rokov spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v EUR alebo v ekvivalentnej výške v cudzej mene minimálne 500 000,- Eur bez DPH.
Referencie budú predložené ako originál alebo úradne overené kópie.
Za rozhodujúce obdobie predchádzajúcich troch rokov sa považuje obdobie posledných troch rokov končiacich dňom predchádzajúcim dňu odoslania oznámenia do vestníka úradu.
Záujemca v aktuálnom prípade hodnoty uvedené v cudzej mene prepočíta na Eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12. priemerného kurzu roku (priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V prípade, že daný rok ešte nebol ukončený, prepočíta sa podľa platného kurzu ECB priemerný mesačný kurz, za mesiac v ktorom došlo k ukončeniu plnenia.

3. 2.podľa § 131 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uvedením opatrení enviromentálneho manažérstva, ktoré záujemca použije pri plnení rámcovej dohody.
Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov preukázať systém environmentálneho manažérstva vo verejnom obstarávaní predložením nasledovných dokladov:
3.2.1.Certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2015 alebo rovnocenné opatrenia na zabezpečenie environmentálneho manažérstva.

4.Ďalšie podmienky účasti
4.1.Verejný obstarávateľ požaduje od záujemcov nasledovné doklady:
4.1.1.Povolenie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu vydané Ministerstvom hospodárstva SR v zmysle zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Opatrením Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2019 z 14. októbra 2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre výrobky zaradené do VM 10) alebo rovnocenný doklad vydaný národnou autoritou príslušného členského štátu/uznaný doklad vydaný príslušným orgánom cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie.
4.1.2.Povolenie na vykonávanie činnosti vo vojenskom letectve vydané Odborom štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR, alebo uznané doklady vydané príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie alebo Čestné vyhlásenie o tom, že požiada/požiadal Odbor štátnej správy vo vojenskom letectve MO SR o vydanie Povolenia na vykonávanie činnosti vo vojenskom letectve.
4.1.3.Čestné vyhlásenie, že súhlasí s vykonaním štátneho overenia kvality pri vykonávaní generálnej opravy na zariadeniach typu SUEZ-M, PANS-20, PANS-10, TO-5, SUEZ-3, SPZ-1M v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov a v súlade so STANAG 4107 vzájomné uznávanie štátneho overovania kvality a používanie spojeneckých publikácií AQAP. Pri iných požadovaných opravách/prehliadkach/skúškach štátne overovanie kvality nie je požadované.

4.2.Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní určené podľa tohto oddielu súťažných podkladov nemôže záujemca predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (nakoľko ide o užšiu súťaž v oblasti obrany a bezpečnosti).
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov
Počet/Minimálny počet: 1
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Referenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
ÚpIA-EL3/1-23/2020
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 09.11.2020 09:00
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.11.2020 09:00
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť vybratým uchádzačom
13.11.2020
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Slovenský jazyk, český jazyk
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.09.2020