POTRAVINY PRE ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA ŽILINA

  Zadávateľ:
Mesto Žilina
  Predpokladaná hodnota:
249.922,01 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.11.2020 10:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.09.2020
  Dátum zverejnenia:
06.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 01131 Žilina
Kód NUTS: SK03
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr.Zuzana Waczlavová
Telefón: +421 415665265
Email: waczlavova@eurodotacie.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8155
Hlavná adresa(URL): http://www.zilina.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Euro Dotácie, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36438766
Na Šefranci 1280/8 , 01001 Žilina
Kód NUTS: SK03
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr.Zuzana Waczlavová
Telefón: +421 415665265
Email: waczlavova@eurodotacie.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8155
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
POTRAVINY PRE ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA ŽILINA
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie potravín do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Predmet zákazky je rozdelený do 10 samostatných častí:
Časť 1: Mlieko, mliečne výrobky
Časť 2: Hydinové, bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky
Časť 3: Spracované ryby a konzervované ryby
Časť 4: Čerstvé vajcia
Časť 5: Čerstvé ovocie a zelenina
Časť 6: Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
Časť 7: Výrobky z ovocia a zeleniny
Časť 8: Rôzne potravinárske výrobky
Časť 9: Živočíšne, rastlinné oleje a tuky
Časť 10: Mrazené mäso
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
249 922,01 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 10
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Mlieko, mliečne výrobky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15500000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Puškinova 14, 010 01 Žilina
Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Lichardova 44, 010 08 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Predmetom časti 1 je dodávka mlieka a mliečnych výrobkov.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 354,94 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Miesto dodania: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina
Jedáleň, Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Jedáleň, Lichardova 44, 010 08 Žilina
Časť: 2
II.2.1) Názov
Hydinové, bravčové a hovädzie mäso a mäsové výrobky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15111100-0
15112000-6
15113000-3
15130000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Puškinova 14, 010 01 Žilina
Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Lichardova 44, 010 08 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Predmetom časti 2 je dodávka hydinového, bravčového a hovädzieho mäso a mäsových výrobkov.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
94 442,31 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Miesto dodania: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina
Jedáleň, Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Jedáleň, Lichardova 44, 010 08 Žilina
Časť: 3
II.2.1) Názov
Spracované ryby a konzervované ryby
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15200000-0
15235000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Puškinova 14, 010 01 Žilina
Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Lichardova 44, 010 08 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Predmetom časti 3 je dodávka spracovaných ryb a konzervovaných rýb.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
13 148,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Miesto dodania: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina
Jedáleň, Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Jedáleň, Lichardova 44, 010 08 Žilina
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť 4: Čerstvé vajcia
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
03142500-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Puškinova 14, 010 01 Žilina
Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Lichardova 44, 010 08 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Predmetom časti 4 je dodávka čerstvých vajec.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 516,60 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Miesto dodania: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina
Jedáleň, Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Jedáleň, Lichardova 44, 010 08 Žilina
Časť: 5
II.2.1) Názov
Čerstvé ovocie a zelenina
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15300000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Puškinova 14, 010 01 Žilina
Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Lichardova 44, 010 08 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Predmetom časti 4 je dodávka čerstvého ovocia a zeleniny.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
31 595,21 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Miesto dodania: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina
Jedáleň, Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Jedáleň, Lichardova 44, 010 08 Žilina
Časť: 6
II.2.1) Názov
Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15600000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Puškinova 14, 010 01 Žilina
Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Lichardova 44, 010 08 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Predmetom časti 6 je dodávka mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
5 321,21 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Miesto dodania: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina
Jedáleň, Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Jedáleň, Lichardova 44, 010 08 Žilina
Časť: 7
II.2.1) Názov
Výrobky z ovocia a zeleniny
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15300000-1
15331460-9
15331170-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Puškinova 14, 010 01 Žilina
Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Lichardova 44, 010 08 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Predmetom časti 7 je dodávka výrobkov z ovocia a zeleniny.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
38 031,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Miesto dodania: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina
Jedáleň, Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Jedáleň, Lichardova 44, 010 08 Žilina
Časť: 8
II.2.1) Názov
Rôzne potravinárske výrobky
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15800000-6
15321000-4
15981200-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Puškinova 14, 010 01 Žilina
Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Lichardova 44, 010 08 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Predmetom časti 8 je dodávka rôznych potravinárskych výrobkov.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
30 248,86 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Miesto dodania: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina
Jedáleň, Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Jedáleň, Lichardova 44, 010 08 Žilina
Časť: 9
II.2.1) Názov
Živočíšne, rastlinné oleje a tuky
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15400000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Puškinova 14, 010 01 Žilina
Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Lichardova 44, 010 08 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Predmetom časti 9 je dodávka živočíšnych, rastlinných olejov a tukov
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 587,53 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Miesto dodania: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina
Jedáleň, Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Jedáleň, Lichardova 44, 010 08 Žilina
Časť: 10
II.2.1) Názov
Mrazené mäso
Časť č.: 10
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15110000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Puškinova 14, 010 01 Žilina
Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Lichardova 44, 010 08 Žilina
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie potravín do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Predmetom časti 10 je dodávka mrazeného mäsa.
Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 676,01 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Miesto dodania: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, 010 01 Žilina
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, 010 01 Žilina
Jedáleň, Námestie J.Borodáča 1, 010 08 Žilina
Jedáleň, Lichardova 44, 010 08 Žilina
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok:
1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie overí z informačných systémov verejnej správy.
V prípade, že z technických príčin nebude môcť verejný obstarávateľ uvedené doklady získať, je oprávnený ich od uchádzača písomne dožiadať.
Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.
UPOZORNENIE:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO vo forme a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.11.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.11.2020 10:30
Miesto: Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ
neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú
uvedené v súťažných podkladoch.
2. Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe
prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom
doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač
prečítal.
5. Záujemca / uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia
podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.
6. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom
obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
7. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, alebo viacero častí zákazky.
8. Predmetné verejné obstarávanie nie je: zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8 , 01001 Žilina
Slovensko
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.09.2020