Kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom

  Zadávateľ:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
545.842,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.09.2020
  Dátum zverejnenia:
06.10.2020
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35850370
Prešovská 48, 82646 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Viera Kunová
Telefón: +421 940984689
Email: viera.kunova@bvsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8415
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://bvsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vodárenstvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Kvapalinový chromatograf s hmotnostným detektorom
Referenčné číslo: 428245
II.1.2) Hlavný kód CPV
38432200-4
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je modulárny chromatografický systém pre stanovenie koncentrácie organických mikropolutantov (napr. pesticídov a ich metabolitov,polyfluoróvaných a perfluorovaných alkylových látok (PFAS), bisfenolu A, nonylfenolu, beta estradiolu ), ako aj pre stanovenie prítomnosti organických mikropolutantov vo vzorkách pitných vôd a surových vôd z vodárenských zdrojov, s využitím detekcie trojitého kvadrupólu a lineárnej iónovej pasce. Súčasťou predmetu zákazky je doprava, inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky, vrátane zaškolenia personálu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
545 842,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51430000-5
80531200-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Laboratórium DCHTLČ Bojnícká 6, Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je modulárny chromatografický systém pre stanovenie koncentrácie organických mikropolutantov (napr. pesticídov a ich metabolitov,polyfluoróvaných a perfluorovaných alkylových látok (PFAS), bisfenolu A, nonylfenolu, beta estradiolu ), ako aj pre stanovenie prítomnosti organických mikropolutantov vo vzorkách pitných vôd a surových vôd z vodárenských zdrojov, s využitím detekcie trojitého kvadrupólu a lineárnej iónovej pasce. Súčasťou predmetu zákazky je doprava, inštalácia a uvedenie zariadenia do prevádzky, vrátane zaškolenia personálu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
545 842,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 16
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428245
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ požaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou vo výške 10 000,00 EUR, bližšie informácie sú uvedené v bode 15 súťažných podkladov.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov. Platobné podmienky a podmienky fakturácie sú uvedené v súťažných podkladoch, časť B. Obchodné podmienky.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Osobitné podmienky vykonania zákazky: Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 26.3.2 súťažných podkladov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.11.2020 10:00
Miesto: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v bode 21 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
a)Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b)Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c)Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428245. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
d) Doplňujúce informácie k bodu IV.2.4) oznámenia: Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom
obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (viď tiež ďalej). Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.
e)Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy.
f)Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako reverzný postup v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.09.2020