Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba

  Zadávateľ:
Obec Bystré
  Predpokladaná hodnota:
327.766,54 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
02.10.2020
  Dátum zverejnenia:
05.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Bystré
IČO: 00332275
Bystré 98, 09434 Bystré
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Ľubomír Hreha
Telefón: +421 574452144
Fax: +421 574452145
Email: ocu.bystre@slovanet.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/6397
Hlavná adresa(URL): http://www.obecbystre.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prestupové bývanie v obci Bystré – Bytový dom 6 b. j. - nadstavba
Referenčné číslo: 01/10/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212410-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia existujúcej budovy vrátane napojenia objektov na inžinierske siete a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov. Účelom navrhovanej stavby je vytvoriť bývanie pre 6 rodín slabšej sociálnej skupiny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
327 766,54 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45215214-0
45331100-7
45330000-9
45321000-3
45410000-4
45422000-1
45261300-7
45442100-8
45310000-3
45421100-5
45430000-0
45432100-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Prešovský samosprávny kraj, okres Vranov nad Topľou, parc. č. C-KN 441/1, 441/2, 442/1, 1251/1, k. ú. Bystré.
II.2.4) Opis obstarávania
V 1. NP v predajni potravín nebudú žiadne dispozičné zmeny. Z priestoru skladu paliva bude zrealizovaný mezonetový 3-izbový byt. Nákladný výťah bude demontovaný.
V 1.PP budú prepojené existujúce skladové priestory so zázemím zrušenej kotolne.
2.NP bude ako nadstavba nové s dvoma dvojizbovými bytmi a troma trojizbovými bytmi. Vstup
do 2.NP do bytovej časti bude existujúcim samostatným schodišťom z 1.NP, zo schodišťa bude
vstup do spoločnej chodby a z tejto chodby budú vstupné dvere do jednotlivých bytov.
Zo spoločnej chodby sú byty prístupné cez predsieň, na ktorú priamo nadväzuje WC a kúpeľňa.
Z predsiene je zabezpečený vstup do obytných priestorov ktoré pozostávajú z obytnej haly, spálne
a detskej izby. Obytná hala vytvára multifunkčný priestor v ktorom je vymedzená plocha na
varenie, stolovanie a spoločný rodinný život. Z tohto priestoru je prístupný balkón.
Mezonetový byt v 1.NP bude mať samostatný vstup z vonkajšieho prostredia tento byt bude
dvojpodlažný, v prízemí bude obytná hala s kuchynským kútom, schodište, kúpeľňa a WC,
v druhom podlaží bude spálňa a detská izba.
Prístup je existujúci z obecnej verejnej komunikácie. Vstup do bytového domu z chodníka je cez
vonkajšie schodište a cez vonkajšiu existujúcu rampu a je bezbariérový. Parkovanie osobných
motorových vozidiel pre užívateľov bytov bude zabezpečené na existujúcej obecnej spevnenej
ploche počet statí 9 ks. Budova je napojená na verejný rozvod el. energie, na verejný
vodovod, na verejnú kanalizáciu a na verejný plynovod. V rámci stavby dôjde k úprave existujúcej
kanalizačnej prípojky, vodovodnej prípojky, plynovej prípojky a elektrickej prípojky.
Architektonický výraz budovy nízka budova s dvoma nadzemnými podlažiami (čiastočne
podpivničená) s navrhovanou sedlovou strechou so štítom na čelnej fasáde. Pôdorys budovy je
v tvare písmena U. Farebné riešenie: - hnedá strešná krytina z tvarovaného plechu, strešná rímsa
obložená dreveným obkladom vo farbe pínia, fasáda so stierkou v kombinácii svetložltej a sivej
farby, soklík sivej farby, rámy okien a vonkajších dverí bielej farby, oceľové zábradlia
a klampiarske výrobky svetlosivej farby.
Objekt je navrhovaný z tradičných murovaných konštrukcií.
Dvojpodlažná stavba je zastrešená sedlovou strechou s dreveným väznicovým krovom.
Podlažia sú vertikálne prepojené železobetónovým schodiskom.
Na fasáde budú osadené plastové okná a dvere so zasklením izolačným trojsklom, vstupné dvere
budú hliníkovej konštrukcie so zasklením izolačným trojsklom.
Vnútorné omietky sú vápenné štukové , v sociálno-hygienických miestnostiach, kuchyni
a v kuchynských kútoch doplnené belninovým obkladom.
Na obvodové murivo sa prevedie kontaktný zatepľovací systém.
Vonkajšia omietka stien je navrhovaná z farebných omietkovín.
Nášľapné vrstvy podláh sú závislé od účelu miestnosti a sú zrejmé z výkresovej časti.
Objekt bude tepelne izolovaný v strešnej rovine pásmi z minerálnej vaty.
Byty 6 b. j. budú zásobované elektrickou energiou zemnou elektrickou prípojkou, ktorá bude
v rámci stavby rekonštruovaná. Každý byt bude mať samostatné meranie spotreby elektrickej
energie elektromerom umiestneným vo vonkajšej spoločnej skrini, tiež bude samostatné meranie
pre spoločné priestory. Navrhované vykurovanie 6 b.j. bude ako centrálne teplovodné pomocou panelových
vykurovacích telies, dvojrúrkový vykurovací systém. Zdrojom tepla bude kondenzačný turbo kotol
na zemný plyn samostatný pre každý byt s ohrevom teplej úžitkovej vody v zásobníku pripojenom
ku kotlu. Teda bude 6 kotlov s integrovaným zásobníkom TUV.
Celkové množstvo alebo rozsah:podlahová plocha 403,80 m2, obytná plocha 234,50 m2, úžitková plocha 373,0 m2, počet bytov 6, obostavaný priestor bytového domu: 2058,95 m3.
Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v Prílohe č. 1 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
327 766,54 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 360
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: a) nastanú skutočnosti podľa § 57 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
b) ak riadiaci orgán na základe administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania nariadi jeho zrušenie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Ľudské zdroje, názov projektu Prestupné bývanie v obci Bystré, kód Výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2, kód žiadosti o NFP: NFP312060W293
II.2.14) Doplňujúce informácie
Na prepočet ostatnej meny sa prepočítajú ceny na EUR podľa priemerného ročného kurzu ECB (Európskej centrálnej banky) za príslušný kalendárny rok. Za rok 2020 kurzom ECB ku dňu vyhlásenia oznámenia vo vestníku UVO.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len zákon"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
1.4 Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
1.5 Podrobnosti k týmto základným požiadavkám sú uvedené v Súťažných podkladoch.
V súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní sa z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákona proti byrokracii), nepredkladajú tieto doklady:
- výpis/-y z registra trestov uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena/-ov štatutárneho orgánu, člena/-ov dozorného orgánu alebo prokuristu/-ov v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní týmito typmi dokladu.
Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu alebo prokuristu údaje v rozsahu: krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo. V prípade, ak uchádzač tieto údaje neposkytne, predkladá výpis/-y z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena/-ov štatutárneho orgánu, člena/-ov dozorného orgánu alebo prokuristu/-ov podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 3.1 podľa §34, ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

3.2Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

3.3Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.

3.4Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne.

3.6Za stavebné práce, ako je predmet zákazky, sa považujú stavebné práce na realizácií budov.

3.7 Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: verejný obstarávateľ vyžaduje predmetné doklady na preukázanie skúseností s realizáciou obdobných zákaziek a tým k zabezpečeniu predpokladu stabilného a bezproblémového plnenia predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: k bodu 3.1): Uchádzač musí preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil stavebné práce s celkovým objemom uskutočnených prác vyšším ako:
300 000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Zhotoviteľ (ako úspešný uchádzač) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác mal najneskôr ku dňu prevzatia staveniska uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH).
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2020 11:00
Miesto: Obecný úrad Bystré, Šarišská 98/20, Bystré, 1. NP, miestnosť. zasadačka. Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom obstarávaní
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom) jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho (slovenského) jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
2.Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky požaduje dodržiavať Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnení na http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html..
3. Verejný obstarávateľ podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
4. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
5. Predmetné obstarávanie patrí medzi obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
6. Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
7. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazujú vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje aj uvedenie podielu, ktorú má subdodávateľ plniť.
8. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude uskutočňovaná písomne v elektronickej podobe prostredníctvom systému pre VO JOSEPHINE (ďalej aj "JOSEPHINE").
Záujemca/uchádzač je povinný predkladať obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému JOSEPHINE, kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš, +421 905127229, halgas@stonline.sk. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude obstarávateľ uverejňovať v systéme JOSEPHINE. Obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému JOSEPHINE.
9. Pravidlá pre doručovanie zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE a to v súlade s funkcionalitou systému.
10. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto zákazky v súlade s ustanovením § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní aplikuje sociálny aspekt. Úspešný uchádzač je povinný zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) počas celej doby realizácie stavebných prác minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.
11. Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
02.10.2020