Prenájom sypačov na zabezpečenie zimnej údržby ciest

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
875.700,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.09.2020
  Dátum zverejnenia:
05.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37847783
Bulharská 39, 91853 Trnava
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Skácelová, PhD.
Telefón: +421 335531287
Email: vo@spravaciest.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8700
Hlavná adresa(URL): www.spravaciest.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Prenájom sypačov na zabezpečenie zimnej údržby ciest
II.1.2) Hlavný kód CPV
34144400-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je prenájom 28 ks sypačov na zabezpečenie výkonov zimnej údržby ciest I.,II. a III. triedy na území Trnavského samosprávneho kraja. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
875 700,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 9
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
stredisko SÚC TTSK Trnava - prenájom sypačov bez obsluhy a PHM
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
stredisko SÚC TTSK Trnava
II.2.4) Opis obstarávania:
Prenájom sypačov bez obsluhy a PHM v počte 4 ks. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
125 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 15.11.2020
Dátum ukončenia: 31.03.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedenú časť predmetu zákazky vo výške 3 600,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
2
Časť č.: stredisko SÚC TTSK Piešťany - prenájom sypačov bez obsluhy a PHM
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
stredisko SÚC TTSK Piešťany
II.2.4) Opis obstarávania:
Prenájom sypačov bez obsluhy a PHM v počte 2 ks. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
62 550,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 15.11.2020
Dátum ukončenia: 31.03.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedenú časť predmetu zákazky vo výške 1 800,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 3
II.2.1) Názov
stredisko SÚC TTSK Červeník - prenájom sypačov bez obsluhy a PHM
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
stredisko SÚC TTSK Červeník
II.2.4) Opis obstarávania:
Prenájom sypačov bez obsluhy a PHM v počte 2 ks. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
62 550,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 15.11.2020
Dátum ukončenia: 31.03.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedenú časť predmetu zákazky vo výške 1 800,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 4
II.2.1) Názov
stredisko SÚC TTSK Sereď prenájom sypačov bez obsluhy a PHM
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
stredisko SÚC TTSK Sereď
II.2.4) Opis obstarávania:
Prenájom sypačov bez obsluhy a PHM v počte 3 ks. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
93 825,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 15.11.2020
Dátum ukončenia: 31.03.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedenú časť predmetu zákazky vo výške 2 700,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 5
II.2.1) Názov
stredisko SÚC TTSK Galanta - prenájom sypačov bez obsluhy a PHM
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
stredisko SÚC TTSK Galanta
II.2.4) Opis obstarávania:
Prenájom sypačov bez obsluhy a PHM v počte 4 ks. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
125 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 15.11.2020
Dátum ukončenia: 31.03.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedenú časť predmetu zákazky vo výške 3 600,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 6
II.2.1) Názov
stredisko SÚC TTSK Buková - prenájom sypačov bez obsluhy a PHM
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
stredisko SÚC TTSK Buková
II.2.4) Opis obstarávania:
Prenájom sypačov bez obsluhy a PHM v počte 3 ks. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
93 825,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 15.11.2020
Dátum ukončenia: 31.03.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedenú časť predmetu zákazky vo výške 2 700,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 7
II.2.1) Názov
stredisko SÚC TTSK Dunajská Streda - prenájom sypačov bez obsluhy a PHM
Časť č.: 7
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
stredisko SÚC TTSK Dunajská Streda
II.2.4) Opis obstarávania:
Prenájom sypačov bez obsluhy a PHM v počte 4 ks. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
125 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 15.11.2020
Dátum ukončenia: 31.03.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedenú časť predmetu zákazky vo výške 3 600,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 8
II.2.1) Názov
stredisko SÚC TTSK Senica - prenájom sypačov bez obsluhy a PHM
Časť č.: 8
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
stredisko SÚC TTSK Senica
II.2.4) Opis obstarávania:
Prenájom sypačov bez obsluhy a PHM v počte 4 ks. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
125 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 15.11.2020
Dátum ukončenia: 31.03.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedenú časť predmetu zákazky vo výške 3 600,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Časť: 9
II.2.1) Názov
stredisko SÚC TTSK Holíč - prenájom sypačov bez obsluhy a PHM
Časť č.: 9
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144420-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
stredisko SÚC TTSK Holíč
II.2.4) Opis obstarávania:
Prenájom sypačov bez obsluhy a PHM v počte 2 ks. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
62 550,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 15.11.2020
Dátum ukončenia: 31.03.2021
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku na uvedenú časť predmetu zákazky vo výške 1 800,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").
- podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO záujemca ani uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutár.orgánu, ani člen dozor. orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trest. čin korupcie, trest. čin poškodzovania finanč. záujmov Európskych spoločenstiev, trest. čin legalizácie príjmu z trest. činnosti, trest. čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trest. čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trest. čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trest. čin obchodovania s ľuďmi, trest. čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trest. čin machinácie pri verej. obstarávaní a verej. dražbe - preukazuje doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
- podľa § 32 ods. 1 písm. b) ZVO záujemca ani uchádzač nemá evidované nedoplatky na poistnom na soc. poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - preukazuje doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- podľa §32 ods. 1 písm. c) ZVO záujemca ani uchádzač nemá evidované daň. nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením miestne príslušného daň. úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- podľa §32 ods. 1 písm. d) ZVO na majetok záujemcu ani uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky - doloženým čestným vyhlásením,
- podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
podľa §32 ods. 1 písm. g) ZVO záujemca ani uchádzač sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
podľa §32 ods. 1 písm. h) ZVO nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokov od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 ZVO.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečovať.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.10.2020 13:00
Miesto: Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, Trnava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.) Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje elektronicky prostredníctvom informačného systému EVO ver. 18.0 Úradu pre
verejné obstarávanie s využitím jeho funkcionalít, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Systém EVO je dostupný na adrese: https://uvo.gov.sk.

2.) V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok a požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom systému EVO v súlade s § 48 ZVO za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.

3.) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku v súlade s §21 ods. 6 ZVO. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

4.) Doklady a dokumenty sa predkladajú ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. Každý uchádzač je povinný predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v súlade s § 32 a § 34 ZVO. Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia alebo overenia za účelom kontroly splnenia podmienky.

5.) Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že uplatňuje reverzný postup podľa § 66 ods. 7 druhá
veta ZVO, t. j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na
predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ ďalej stanovil, že v zmysle § 55 ods. 1 ZVO splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

6.) V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 a s tým súvisiacich opatrení týkajúcich sa obmedzení návštev v budovách,verejný obstarávateľ informuje, že vykoná mimoriadne opatrenia pre otváranie ponúk podľa situácie platnej v SR v čase lehoty na otváranie ponúk.

7.) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, nerieši inovácie a nie je zamerané na sociálne aspekty.

8.) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.09.2020