Obnova služieb a licenčnej podpory produktov spoločnosti Microsoft

  Zadávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
  Predpokladaná hodnota:
1.443.670,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.10.2020 12:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.09.2020
  Dátum zverejnenia:
05.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30844789
Imricha Karvaša 1 , 81325 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Anna Zubeková
Telefón: +421 257871215
Email: anna.zubekova@nbs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.nbs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Obnova služieb a licenčnej podpory produktov spoločnosti Microsoft
Referenčné číslo: NBS1-000-052-690
II.1.2) Hlavný kód CPV
72250000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
-obnova predplatných licencií (Subscription Volume License) za prístupy k službám on-line a podpory Software Assurance produktov Microsoft 365 E3, Enterprise Mobility + Security E5 a Power BI PRO po dobu 36 mesiacov, vrátane zabezpečenie výkonu profesionálnych a odborných administratívnych prác spolu s licenčnými konzultáciami certifikovaným špecialistom počas poskytovania podpory,
-nákup nových licencovaných produktov a služieb s podporou Software Assurance.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 443 670,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72261000-2
72266000-7
48000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, pokiaľ verejný obstarávateľ v objednávke neurčí inak.
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobná povaha a rozsah služieb a tovaru je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 443 670,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
1.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
[ak ide o: - fyzickú osobu za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
-právnickú osobu za osoby, ktoré sú štatutárnymi orgánmi uchádzača a členmi štatutárnych orgánov uchádzača, napríklad pri spoločnosti s ručením obmedzeným za všetkých konateľov, ktorí sú zapísaní vo výpise z Obchodného registra ako štatutárny orgán, a pri akciovej spoločnosti za celé predstavenstvo. Pri právnickej osobe je povinnosť predložiť výpis z registra trestov aj za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra SR.].
1.2 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
1.3 potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
1.4 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, ktorým potvrdzuje, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
1.5 dokladom o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorým potvrdzuje, že je oprávnený dodávatať tovar a poskytovať službu,
1.6 čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2 Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa bodu 34.1.5 a 34.1.6 súťažných podkladov, nakoľko verejný obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.
3 Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1 zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
4 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorý sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. Uchádzač nepreukazuje túto podmienku účasti, dôkazné bremeno je na stane verejného obstarávateľa.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Každý uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi vo svojej ponuke potvrdenie majiteľa licencie, že uchádzač je oprávnený dodávať softvér výrobcu v licenčných programoch Microsoft Enterprise Agreement. Toto potvrdenie tvorí prílohu č. 4 zmluvy, ktorá bude súčasťou ponuky.
2. Úspešný uchádzač je povinný zabezpečiť, aby sa v rámci odbornej študijnej praxe v trvaní najmenej jeden mesiac na plnení na základe zmluvy podieľal aspoň jeden študent vysokoškolského štúdia v odbore informatika alebo ďalších príbuzných odborov. Splnenie podmienky uchádzač doloží písomným potvrdením uchádzača o vykonaní odbornej študijnej praxe s uvedením mena študenta vrátane jeho študijného odboru. Písomné potvrdenie podľa predchádzajúcej vety predloží uchádzač verejnému obstarávateľovi bezodkladne po ukončení študijnej praxe alebo do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti verejného obstarávateľa.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 29.10.2020 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.10.2020 14:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky.
Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo komunikovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku.
2 Vrejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať priamym rokovacím konaním pri naplnení podmienky podľa § 81 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to v prípade ak nebude predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia.
3 Verejný obstarávateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
4 V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní a ostatných relevantných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
5 Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 zákona o verejnom obstarávaní požaduje od uchádzačov zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpekou vo výške 50 000,- eur (slovom: päťdesiattisíc eur).
6 Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať podľa druhej vety § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
7 Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií so záujemcami alebo uchádzačmi postupovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi.
8 Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovej stránke úradu pre verejné obstarávanie v záložkách Verejný obstarávateľ/Obstarávateľ - Vestník verejného obstarávania Profily VO/O Vyhľadávanie v profiloch VO/O Vyhľadávanie profilov na webovej adrese: v profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/8643 formou odkazu na systém JOSEPHINE.
9 Verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.09.2020