Modernizácia trate Žilina – Košice, úsek trate Varín – Paludza

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
1.305.621,43 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.11.2020 08:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.09.2020
  Dátum zverejnenia:
05.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dominik Čejka
Email: cejka.dominik@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Hlavná adresa(URL): http://www.zsr.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ podľa § 9 ods. 1 písm. b) vykonávajúci činnosť podľa § 9 ods. 6 ZVO; pre túto súťaž vystupuje ako verejný obstarávateľ. Dobrovoľne uplatnený prísnejší postup podľa ZVO.
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby v železničnej doprave
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Modernizácia trate Žilina – Košice, úsek trate Varín – Paludza
Referenčné číslo: 30307/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
71313400-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
1. Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie EIA a zabezpečenie inžinierskej činnosti pre stavbu "Modernizácia trate Žilina - Košice, úsek trate Varín - Paludza".
2. Verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom dokument "Štúdia realizovateľnosti - aktualizácia, úsek Žilina - Košice - Čierna nad Tisou št. hr." (spracovaná Star EU a. s. z 10/2015), kapitola G. Prílohy, Príloha č. 8 súťažných podkladov.
3. Účelom stavby "Modernizácia trate Žilina - Košice, úsek trate Varín - Paludza" je modernizácia technickej infraštruktúry trate, ktorá je súčasťou koridoru "Rýn - Dunaj" základnej siete TEN-T. Modernizácia vybraných tratí siete ŽSR spočíva v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom zlepšenia jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým zlepšenia jej parametrov.
Na základe súčasných požiadaviek pri projektovaní, výstavbe a modernizácií transeuropských železničných tratí (koridorov) je potrebné vykonať kompletné posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie, ktoré bude ukončené právoplatným záverečným stanoviskom z posúdenia navrhovanej činnosti vydaným príslušným orgánom štátnej správy (ďalej len "Záverečné stanovisko").
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 305 621,43 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71311230-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK03
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom poskytnutia služby a dodania predmetu zákazky je GR ŽSR, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie EIA a zabezpečenie inžinierskej činnosti pre stavbu "Modernizácia trate Žilina - Košice, úsek trate Varín - Paludza".
2. Verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom dokument "Štúdia realizovateľnosti - aktualizácia, úsek Žilina - Košice - Čierna nad Tisou št. hr." (spracovaná Star EU a. s. z 10/2015) kapitola G. Prílohy, Príloha č. 8 súťažných podkladov.
3. Účelom stavby "Modernizácia trate Žilina - Košice, úsek trate Varín - Paludza" je modernizácia technickej infraštruktúry trate, ktorá je súčasťou koridoru "Rýn - Dunaj" základnej siete TEN-T. Modernizácia vybraných tratí siete ŽSR spočíva v prestavbe železničnej dopravnej cesty za účelom zlepšenia jej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moderných a progresívnych prvkov a tým zlepšenia jej parametrov.
Na základe súčasných požiadaviek pri projektovaní, výstavbe a modernizácií transeuropských železničných tratí (koridorov) je potrebné vykonať kompletné posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie, ktoré bude ukončené právoplatným záverečným stanoviskom z posúdenia navrhovanej činnosti vydaným príslušným orgánom štátnej správy (ďalej len "Záverečné stanovisko").
4. Požadovaný termín dodania a uskutočnenia predmetu zákazky je: do 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, z toho:
- vypracovanie a dodanie dokumentácie EIA verejnému obstarávateľovi do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
- zabezpečenie inžinierskej činnosti podľa zákona o posudzovaní vplyvov do 30 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
5. Požaduje sa vypracovanie a dodanie dokumentácie EIA a vykonanie inžinierskej činnosti.
5.1. Dokumentácia EIA
Požaduje sa vypracovanie a dodanie dokumentácie EIA podľa prílohy č. 9 zákona o posudzovaní vplyvov, ktorá obsahuje podrobnosti o obsahu a štruktúre zámeru s variantnými riešeniami navrhovanej činnosti.
Pri vypracovaní dokumentácie EIA sa požaduje zohľadniť závery z dokumentu Štúdia realizovateľnosti aktualizácia, úsek Žilina - Košice - Čierna nad Tisou št. hr. (spracovaná Star EU a. s. z 10/2015).
Pri vypracovaní dokumentácie EIA sa na jej obsah primerane použijú kritériá uvedené v prílohe č. 10 zákona o posudzovaní vplyvov.
5.2. Inžinierska činnosť
Požaduje sa zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti zahŕňajúcej zisťovacie konanie a rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti, pripomienkovanie a verejné prerokovanie, zabezpečenie vypracovania odborného posudku a zabezpečenie právoplatného Záverečného stanoviska.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
30
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1) Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou vo výške 10 000 (desaťtisíc)
EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa,
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
- poskytnutím poistenia záruky.
V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť bankovú záruku alebo ak sa rozhodne predložiť poistenie záruky podľa §
46 ods. 9 ZVO, verejný obstarávateľ požaduje doručenie originálu bankovej záruky alebo originálu poistenia záruky
najneskôr v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu IV.2.2) tohto oznámenia na adresu verejného obstarávateľa
Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor investorský, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v
samostatnej uzatvorenej obálke s označením "Zábezpeka" a označením názvu reverznej verejnej súťaže a označením
"Neotvárať".
Ak banka umožňuje vydanie a akceptáciu bankovej záruky/poistenie záruky v elektronickom formáte dokumentu
vydanom pomocou zaručenej konverzie, tak verejný obstarávateľ akceptuje aj takto vydanú bankovú záruku/poistenie
záruky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
2) Verejný obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta predmetu zákazky.
3) Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ sa zaoberal ne/možnosťou rozdelenia predmetu zákazky na časti. Nemožnosť deliť zákazku na časti vyplýva z povahy obstarávanej služby. Jednotlivé predmety plnenia je potrebné spracovávať kontinuálne s ohľadom na dodržanie ustanovení zákona o posudzovaní vplyvov. Medzi jeden z najzásadnejších aspektov odôvodňujúcich zadávanie zákazky ako zákazky nerozdelenej na časti patrí nepochybne aj priamo závislé a vykonávané spracovanie dokumentácie EIA s inžinierskou činnosťou. Podrobnejšie je uvedené v kapitole A., v bode 3. Rozdelenie zákazky na časti súťažných podkladov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO").
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady) ich preukáže v zmysle § 32 ods. 2 ZVO v ponuke predložením dokladov požadovaných v bodoch 1.1. až 1.6. kapitoly E. súťažných podkladov.
2. Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, môže splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní podľa § 32 ods. 1 ZVO preukázať zápisom v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO.
3. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.
4. Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne Jednotným európskym dokumentom (ďalej len "JED")) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED-e pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky dokument-pre-verejneobstaravanie-602.html. Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú po vyhodnotení ponúk verejnému obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
6. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov.
Kompletné znenie preukázania splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je uvedené v súťažných
podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.11.2020 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 13.11.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.11.2020 09:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, zasadačka č. 3.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) V tejto verejnej súťaži sa postupuje v zmysle § 66 ods. 7 ZVO (tzv. reverzná súťaž). Verejný obstarávateľ rozhodol, že po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu II.2.5) tohto oznámenia a zostavení poradia predložených ponúk, sa uskutoční vyhodnotenie ponuky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí podľa § 53 ZVO a následne vyhodnotenie splnenia podmienok účasti u tohto uchádzača podľa § 40 ZVO.
2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom (slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom verejný obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.
3) Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému
elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").
4) Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.
5) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Verejný
obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným
elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z..
6) Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s
prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky (ďalej len "ECB") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS") ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Prepočet bude uvedený na samostatnej strane listu, hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.
7) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť predložením Jednotného európskeho dokumentu (ďalej len "JED") podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u.
8) V prípade, že počas procesu verejného obstarávania bude rozhodnuté o financovaní predmetu zákazky z fondov EÚ, po overení verejného obstarávania príslušnými kontrolnými orgánmi, ktoré doručia verejnému obstarávateľovi správu z kontroly verejného obstarávania s vyhlásením, že počas kontroly verejného obstarávania boli zistené len také porušenia ZVO, ktoré nemajú vplyv na výsledok verejného obstarávania, že nebolo zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi prepismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie, verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu s úspešným uchádzačom v súlade s § 56 ZVO.
9) V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží dokument uvedený v bode 28.3. kapitoly A. súťažných podkladov najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa.
10) V bode II.2.7.) je uvedená doba 30 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia Zmluvy, ale odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
11) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.09.2020