Solárny systém na ohrev vody pre tri objekty v meste Trenčín

  Zadávateľ:
Mesto Trenčín
  Predpokladaná hodnota:
392.945,60 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.12.2020 10:12

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.09.2020
  Dátum zverejnenia:
05.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Trenčín
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00312037
Mierové námestie 2, 91164 Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Golejová Ľubica
Telefón: +421 326504265
Fax: +421 326504265
Email: lubica.golejova@trencin.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.trencin.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Plnenie úloh obce ako orgánu samosprávy vrátane preneseného výkonu štátnej správy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Solárny systém na ohrev vody pre tri objekty v meste Trenčín
Referenčné číslo: 41672/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
09332000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Zákazka je rozdelená na 3 časti:

1. časť Krytá plaváreň
2. časť Športová hala
3. časť Zimný štadión

1. časť Krytá plaváreň
Projekt rieši návrh nového fotovoltického solárneho systému na ohrev vody, ktorý bude pozostávať z:
- fotovoltických (FV) panelov na streche administratívnej časti objektu (80 ks);
- káblových prepojení (jednosmerný el. prúd) FV panelov so zariadeniami pre ohrev
vody v kotolni v suteréne (rozvádzače, ohrevné telesá a pod.);
- technologických zariadení a potrubných teplovodných rozvodov pre ohrev pitnej vody
pre potreby prevádzky krytej plavárne (1 ks zásobníkový solárny ohrievač v miestnosti
Strojovňa VZT susediacej s kotolňou, 1 ks tepelný výmenník pre ohrev pitnej vody).

2. časť Športová hala
Projekt rieši návrh nového fotovoltického solárneho systému na ohrev vody, ktorý bude pozostávať z:
- fotovoltických (FV) panelov na streche časti šatní (60 ks);
- káblových prepojení (jednosmerný el. prúd) FV panelov so zariadeniami pre ohrev
vody v kotolni (rozvádzače, ohrevné telesá a pod.);
- technologických zariadení a potrubných teplovodných rozvodov pre ohrev pitnej vody
pre potreby prevádzky športovej haly (1 ks zásobníkový solárny ohrievač, 1 ks tepelný
výmenník pre ohrev pitnej vody).

3. časť Zimný štadión
Projekt rieši návrh nového fotovoltického solárneho systému na ohrev vody, ktorý bude pozostávať z:
- fotovoltických (FV) panelov na južnej časti strechy objektu (375 ks);
- káblových prepojení (jednosmerný el. prúd) FV panelov so zariadeniami pre ohrev
vody v strojovni a v kotolni (rozvádzače, ohrevné telesá a pod.);
- technologických zariadení a potrubných teplovodných rozvodov pre ohrev a distribúciu pitnej vody a pre ohrev a distribúciu úžitkovej vody pre potreby prevádzky zimného štadióna (3 ks zásobníkové solárne ohrievače v strojovni, 2 ks tepelné výmenníky v kotolni jeden pre ohrev pitnej vody, jeden pre ohrev úžitkovej vody, zásobné nádrže ohriatej pitnej vody a ohriatej úžitkovej vody).

Pozn.: stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
392 945,60 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Krytá plaváreň
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09332000-5
31712331-9
09331000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mládežnícka 1447/4, Trenčín, parc. č. 1627/271
II.2.4) Opis obstarávania:
1. časť Krytá plaváreň
Projekt rieši návrh nového fotovoltického solárneho systému na ohrev vody, ktorý bude pozostávať z:
- fotovoltických (FV) panelov na streche administratívnej časti objektu (80 ks);
- káblových prepojení (jednosmerný el. prúd) FV panelov so zariadeniami pre ohrev
vody v kotolni v suteréne (rozvádzače, ohrevné telesá a pod.);
- technologických zariadení a potrubných teplovodných rozvodov pre ohrev pitnej vody
pre potreby prevádzky krytej plavárne (1 ks zásobníkový solárny ohrievač v miestnosti
Strojovňa VZT susediacej s kotolňou, 1 ks tepelný výmenník pre ohrev pitnej vody).

Pozn.: stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
60 591,47 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO4-SC411-2019-61
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Časť: 2
II.2.1) Názov
Športová hala
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
31712331-9
09331000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mládežnícka 1632/1, Trenčín, parc. č. 1632/6
II.2.4) Opis obstarávania:
2. časť Športová hala
Projekt rieši návrh nového fotovoltického solárneho systému na ohrev vody, ktorý bude pozostávať z:
- fotovoltických (FV) panelov na streche časti šatní (60 ks);
- káblových prepojení (jednosmerný el. prúd) FV panelov so zariadeniami pre ohrev
vody v kotolni (rozvádzače, ohrevné telesá a pod.);
- technologických zariadení a potrubných teplovodných rozvodov pre ohrev pitnej vody
pre potreby prevádzky športovej haly (1 ks zásobníkový solárny ohrievač, 1 ks tepelný
výmenník pre ohrev pitnej vody).

Pozn.: stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
46 725,51 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO4-SC411-2019-61
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Časť: 3
II.2.1) Názov
Zimný štadión
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09332000-5
09331000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Považska ulica č. 1705/34 v Trenčíne, parc. č. 1553/55, 1553/111, 1553/112
II.2.4) Opis obstarávania:
3. časť - Zimný štadión:
Projekt rieši návrh nového fotovoltického solárneho systému na ohrev vody, ktorý bude pozostávať z:
- fotovoltických (FV) panelov na južnej časti strechy objektu (375 ks);
- káblových prepojení (jednosmerný el. prúd) FV panelov so zariadeniami pre ohrev
vody v strojovni a v kotolni (rozvádzače, ohrevné telesá a pod.);
- technologických zariadení a potrubných teplovodných rozvodov pre ohrev a distribúciu pitnej vody a pre ohrev a distribúciu úžitkovej vody pre potreby prevádzky zimného štadióna (3 ks zásobníkové solárne ohrievače v strojovni, 2 ks tepelné výmenníky v kotolni jeden pre ohrev pitnej vody, jeden pre ohrev úžitkovej vody, zásobné nádrže ohriatej pitnej vody a ohriatej úžitkovej vody).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
285 628,62 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
5
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO4-SC411-2019-61
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: PLATÍ PRE VŠETKY ČASTI doklady požadované na preukázanie osobného postavenia uvedené v tomto bode (bod 1 - § 32 aj bod 2 - § 32) je postačujúce v ponuke predložiť jedenkrát a to bez ohľadu na to, či uchádzač predkladá ponuku na jednu časť, viac častí alebo na všetky časti zákazky.

1.1V súlade s § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov,47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ má v súčasnosti prístup v súlade so zákonom č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) týmto údajom z informačných systémov verejnej správy:
Bližšie info v SP.

1.4 Verejný obstarávateľ uplatňuje aj podmienku (dôvod vylúčenia uchádzača) podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1. Úspešný uchádzač zloží na účet VO za účelom zabezpečenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy zábezpeku:
pre 1. časť: 3.000 €
pre 2. časť: 3.000 €
pre 3. časť: 6.000 €
a to najneskôr v lehote do 3 prac. dní odo dňa účinnosti Zmluvy.

2. Úspešný uchádzač je povinný mať uzatvorenú platnú a účinnú poistnú zmluvu, kt. predmet. je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom zmluvy na poistnú sumu min. vo výške 100.000 €.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Pri použití elektronickej aukcie je podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.12.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.09.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.12.2020 13:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri použití elektronickej aukcie je podľa § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Požadovaná zábezpeka: 1.časť-1.500 €; 2.časť-1.200 €; 3.časť-8.000 €

2. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo doplnenie súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie budú verejným obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty vo formáte pdf. v profile verejného obstarávateľa v systéme Josephine ako aj súťažné podklady, resp. ich súčasti, ktoré majú zvyčajne uchádzači záujem editovať pri príprave ponuky (napr. JED, podrobná kalkulácia ceny, súťažné podklady) sa budú nachádzať v sys. JOSEPHINE v editovateľnej podobe
Link na systém JOSEPHINE, kde budú zverejnené všetky dokumenty k zákazke: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8890/summary

3. Pokiaľ sa v týchto súťažných podkladoch hovorí o predložení/zaslaní ponuky, dokumentov a pod. má sa za to, že sa jedná výlučne o elektronické predloženie dokumentov (tak zo strany záujemcu/uchádzača ako aj verejného obstarávateľa). V tejto zákazke sa bude v papierovej podobe predkladať len originál bankovej záruky/poistenia záruky, pokiaľ sa nevyužije predloženie formou podľa bodu 18.3 písm. a) alebo b) tejto časti podkladov.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk môže požiadať uchádzača o predloženie dokumentov (originálov alebo overených kópii), ktoré boli obsahom elektronickej ponuky. Forma uplatnenia revíznych postupov je upravená v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení. Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu podľa § 164 zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení.

Všetky dokumenty tvoriace obsah ponuky musia byť predložené verejnému obstarávateľovi elektronicky, pričom elektronickú formu dokumentu musí uchádzač vyhotoviť z originálu alebo z úradne overenej fotokópie originálu dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak) s tým, že v prípade žiadosti podľa § 40, resp. § 53 zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení musí uchádzač predložiť verejným obstarávateľom požadované dokumenty v papierovej podobe vo forme originálu alebo úradne overenej fotokópie originálu dokumentu. Verejný obstarávateľ pristúpi k žiadosti o predloženie papierovej formy dokumentu len výnimočne, napr. v prípade pochybnosti o autenticite alebo nepozmenenia elektronicky predloženého dokladu.

4. Verejný obstarávateľ na základe § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53.

5. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti)

6. V prípade, ak sa zábezpeka realizuje formou bankovej záruky/poistenia záruky má uchádzač možnosť predložiť v ponuke tieto doklady:
a) prostredníctvom zaručenej konverzie týchto listinných dokladov, alebo
b) ak banka a poisťovňa vydávajú aj elektronické bankové záruky, resp. poistenie zábezpeky a na ich uplatnenie sa nevyžaduje predloženie písomného originálu, alebo
c) scan originálu dokumentu a zároveň doručiť v papierovej podobe ako originál do
podateľne verejného obstarávateľa poštou, osobne, prípadne kuriérom a pod. v lehote na predkladanie ponúk.

7. Obstarávanie nie je zelené, nie je obst. inovácií, ani zamerané na soc. aspekty

8. Ostatné info v SP
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.09.2020