Vybavenie pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio

  Zadávateľ:
GALEOS, s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
202.152,91 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.09.2020
  Dátum zverejnenia:
05.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
GALEOS, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50653971
Tehelná 2166/85, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Plevza
Telefón: +421 904869336
Email: info@galeos.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18416
Hlavná adresa(URL): http://www.galeos.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Osoba podľa §8 ods. 1 písm. a) ZoVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Realizácia zvukových nahrávok.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vybavenie pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio
II.1.2) Hlavný kód CPV
37300000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybavenie pre pojazdné a statické nahrávacie štúdio. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti:
Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodávka 1ks pracovnej stanice tzv. Digital Audio Workstation, 1ks digitálneho stereo dozvukového procesora a 1ks TV prijímača, vrátane dopravy všetkých uvedených položiek, ich inštalácia a sprevádzkovanie.
Predmetom II. časti predmetu zákazky je dodávka 1ks klavíru do statického nahrávacieho štúdia vrátane jeho dopravy, sprevádzkovania a naladenia.

Bližšia špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
202 152,91 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Dodávka zariadení do pojazdného nahrávacieho štúdia
Časť č.: I.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32300000-6
32320000-2
32324000-0
32330000-5
51500000-7
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Tehelná 2166/85, Nové Mesto nad Váhom 915 01
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodávka 1ks pracovnej stanice tzv. Digital Audio Workstation, 1ks digitálneho stereo dozvukového procesora a 1ks TV prijímača, vrátane dopravy všetkých uvedených položiek, ich inštalácia a sprevádzkovanie.
Bližšia špecifikácia I. časti predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
32 486,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
100
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dodávka klavíru do statického nahrávacieho štúdia
Časť č.: II.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
37311100-2
51500000-7
60000000-8
98396000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Tehelná 2166/85, Nové Mesto nad Váhom 915 01
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom II. časti predmetu zákazky je dodávka 1ks klavíru do statického nahrávacieho štúdia vrátane jeho dopravy, sprevádzkovania a naladenia.
Bližšia špecifikácia II. časti predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
169 666,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
170
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Obstarávateľ odporúča záujemcom využiť zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl.
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe záujemca ich predloží v
elektronickej podobe.

Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vydávajú len v listinnej podobe záujemca ich naskenuje do
formátu pdf.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorý použije JED vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.

UPOZORNENIE:
Verejný obstarávateľ nemá oprávnenia získavať údaje podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Podrobnosti ohľadne požadovaných podmienok účasti sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch v časti D.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a st.prác.kedykoľvek do uplynutia lehôt podľa Zmluvy o posk.NFP, a to opráv. osobami na výkon tejto kontroly/auditu/overovania a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Kupujúci má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zml. vzťahu s Predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluv. vzťahu medzi Kup. a Pred.a výsledky ex-post kontroly Poskyt. neumožňujú financ. výdavkov vznik. z obstarávania.
Opráv. osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním pover.soby,
b) Útvar VA Riad. orgánu alebo SO a nimi poverené osoby,
c) NKÚ SR a ním poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vlád. aud.) a osoby poverené na výkon K/A,
e) Splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu fin. záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s prísluš .práv. pred.SR a práv.aktmiEÚ
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Osoba podľa §8 ods. 1 písm. a) ZoVO použije pri vyhodnotení ponúk elektronickú aukciu podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetom elektronickej aukcie je najnižšia cena v EUR bez DPH, východiskom tejto elektronickej aukcie sú ceny upravované smerom nadol. Ďalšie informácie sú uvedené v aukčnom poriadku, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 05.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.11.2020 09:00
Miesto: GALEOS, s.r.o., Tehelná 2166/85, Nové Mesto nad Váhom 915 01
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk sa uskutoční bez účasti uchádzačov v súlade s §54 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom jazyku.
c) V súlade s ust. § 20 zákona o VO sa bude komunikácia a výmena informácií v predmetnej verejnej súťaži uskutočňovať prostredníctvom elektronických prostriedkov, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO, ktorý spĺňa všetky požiadavky stanovené v ust. § 20 zákona o VO. Podrobnejšie informácie o komunikácii a výmene informácií prostredníctvom elektronických prostriedkov a komunikácie v súvislosti s revíznymi postupmi sú uvedené v súťažných podkladoch(ďalej budeme uvádzať len "SP")
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodov IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v SP, ktoré sú dostupné cez Profil obstarávateľa. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Telefonický kontakt neslúži na poskytovanie vysvetlení.
e) SP sa nezasielajú, sú k dispozícii v priestore zákazky v IS EVO na Profile osoby podľa §8.
f) Informácia k bodu IV.2.4) tohto oznámenia: Ponuky, návrhy, doklady a dokumenty v tomto verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vystavený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka, to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady, dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad.
g) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
h) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy. Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavretá len vtedy, ak bude úspešná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a zároveň bude administratívna kontrola dokumentácie z verejného obstarávania vykonaná Poskytovateľom NFP resp. inej oprávnenej osoby/inštitúcie, úspešná.
i) Všade, kde je uvedené verejný obstarávateľ sa má na mysli osoba podľa §8 ods.1 písm. a) ZoVO.
j) Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nebolo identifikované ako zelené obstarávania, ani ako obstarávanie inovácií, ani ako obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
k) Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tomto oznámení a v SP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
l) Plynutie lehôt v prípade elektronickej komunikácie je počítané odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi cez IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
m) Nakoľko je osoba podľa §8 ods. 1) písm. a) ZoVO platcom DPH, tak aj kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena v EUR bez DPH

Všetky ostatné informácie, údaje, požiadavky, podklady a dokumenty ku predmetu zákazky, slúžiace ku vypracovaniu ponuky, sa nachádzajú v SP, ktoré sú zverejnené na Profile osoby podľa §8 ods.1 písm. a) ZoVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.09.2020