Systém pre akumuláciu elektrickej energie

  Zadávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
  Predpokladaná hodnota:
91.973,81 €
  Možnosť prihlásenia do:
19.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
01.10.2020
  Dátum zverejnenia:
05.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
IČO: 00397687
Vazovova 5, 81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: prof. Ing. František Janíček, PhD.
Telefón: +421 260291298
Fax: +421 257294326
Email: frantisek.janicek@stuba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Systém pre akumuláciu elektrickej energie
Referenčné číslo: 2020_EVO_STU_1
II.1.2) Hlavný kód CPV
31400000-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Výber dodávateľa dvoch systémových riešení pre akumuláciu elektrickej energie na báze (1. systém ) bezúdržbových olovených akumulátorov a (2. systém) LiFePo4 akumulátorov.

Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
91 973,81 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI), Ilkovičova 3 a Technická 5, FEI STU Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom obstarávania je dodávka dvoch systémových riešení pre akumuláciu elektrickej energie na báze (1. systém ) bezúdržbových olovených akumulátorov a (2. systém) LiFePo4 akumulátorov. Každý systém má mať výkon minimálne 10 kW, každá akumulátorová batéria má mať kapacitu minimálne 20 kWh, musí byť vybavená vlastným balancerom a ochranami. Každá batéria má mať vlastný nabíjač-striedač (battery management system) s možnosťou plynulej regulácie nabíjacieho a vybíjacieho prúdu s ich automatickým obmedzením v závislosti na teplote článkov do hodnoty max. prúdu udávaného výrobcom akumulátorov. Systémy majú umožniť automatickú kompenzáciu spotreby elektrickej energie odberného miesta a majú byť ovládateľné aj nadradeným riadiacim systémom (master-slave).
Dodaný funkčný systém musí vedieť pracovať v spolupráci s trojfázovou distribučnou sústavou nízkeho napätia, ako aj v ostrove a musí obsahovať všetky potrebné komponenty, projektovú dokumentáciu, prevádzkový predpis, revízne správy a zaškolenie obsluhy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
91 973,81 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 4
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené
Popis obnovy: v prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program integrovaná infraštruktúra
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a štrukturálnych fondov EÚ Operačný program integrovaná infraštruktúra. Projekt: Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov II. Etapa kód projektu: 313021W404, číslo položky 1H3P2
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) , resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 zákona.
Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ods. 4 zákona.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklad podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený
uchádzačom. V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
-výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. a) rozsahu a platnosti v zmysle ZVO

2.Uchádzač môže v zmysle § 34 ods. 3) na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať
kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a
dbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam dodávok tovaru musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie (tj. predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania) uskutočnil dodávku tovarov rovnakého alebo porovnateľného ako je predmet zákazky (Systém pre akumuláciu elektrickej energie) v neobmedzenom rozsahu z predmetov zákazky a nestanovenom počte dodávok v celkovej hodnote min. 80.000,00 Eur bez DPH.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie týkajúce sa elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 19.10.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 19.10.2020 12:00
Miesto: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ použitie elektronickú aukciu, čím postupuje podľa § 54 ZVO, t.j. otváranie ponúk je neverejné a údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Podmienky a pravidlá neupravené v tejto výzve, v súťažných podkladoch (SP) a v procese verejného obstarávania
(VO) sa riadia zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
2.K SP sa poskytuje neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk.
3. Toto VO sa realizuje prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS ÚVO, ktorý je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/
Pre účasť na elektronickom VO, resp. komunikáciu v systéme a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom systému IS ÚVO - EVO je potrebné:
- ak uchádzač nemá konto v IS ÚVO je potrebné vytvoriť si účet
- v prípade ak hospodársky subjekt, za ktorého predkladáte ponuku/realizujete inú komunikáciu podľa ZVO, ešte nie je zaregistrovaný v IS ÚVO, je potrebné ho zaregistrovať link: https://www.uvo.gov.sk/private/hospodarske-subjekty/add
4. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené VO na preukázanie splnenia
podmienok účasti JED-om podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne
prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o
dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu VO postupovať podľa § 39 ods. 6. ZVO
5. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto VO sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou
elektronického nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk.
6. Neyyžaduje sa zloženie zábezpeky podľa §46 zákona č. 343/2015 .
7. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
8. Predzmluvné podmienky: Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi zálohy ani preddavky. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, nie je predmetné VO zelené, je obstarávanie inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.
9. Verejný obstarávateľ nerozdeľuje zákazku na časti. Rozdelenie zákazky by predstavovalo riziko koordinácie dodávateľov ako aj riziko nadmernej technickej obtiažnosti a tým aj riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
10. Ďalšie informácie sú kapacitných dôvodov v SP.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.10.2020