Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.

  Zadávateľ:
Mesto Košice
  Predpokladaná hodnota:
1.260.730,83 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.10.2020
  Dátum zverejnenia:
02.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Košice
IČO: 00691135
Trieda SNP 48/A, 04011 Košice-Západ
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
Telefón: +421 948490081
Email: gabriela.heribanova@tatratender.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915
Hlavná adresa(URL): www.kosice.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Tatra Tender s.r.o.
IČO: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
Telefón: +421 948490081
Email: gabriela.heribanova@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6915
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.kosice.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II.
Referenčné číslo: MK/A/2020/15558
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233252-0
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii pozemnej komunikácie, objekt SO 113-00 Jána Pavla II. podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 260 730,83 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233253-7
45233330-1
45233340-4
45233221-4
45233290-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Okres Košice II., mestská časť Košice Sídlisko KVP. Podrobnosti týkajúce sa miesta realizácie predmetu zákazky sú uvedené v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. B.1 súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky sú stavebné práce uskutočňovanie stavby Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, stavebný objekt SO 113-00 Jána Pavla II. na základe dokumentov, ktoré tvoria prílohy Časti B. súťažných podkladov.

Predmetom zákazky sú všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce potrebné na vykonanie rekonštrukcie pozemnej komunikácie - výmena konštrukčných vrstiev vozovky a dotknutých priľahlých chodníkov, výšková úprava/zriadenie odvodňovacích zariadení, výmena obrubníkov, výšková úprava jestvujúcich povrchových znakov inžinierskych sietí, úprava priechodov pre chodcov, spätná úprava dotknutých plôch, výmena zvislých dopravných značiek/zariadení, vodorovné značenie krytu, a. i. súvisiace stavebné práce, dodávky stavebných výrobkov a materiálov vrátane dopravy na miesto použitia, služby a činnosti nevyhnutné na riadne a včasné uskutočnenie predmetu zákazky a jeho odovzdanie verejnému obstarávateľovi, a to v rozsahu dokumentov, ktoré tvoria prílohy Časti B. súťažných podkladov.

Podrobný opis predmetu zákazky tvorí (i) projektová dokumentácia vrátane stavebného povolenia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov ako Príloha č. B.1; (ii) Špecifikácia požiadaviek na vykonanie diela, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov ako Príloha č. B.2 a (iii) Špecifikácia diela, technické požiadavky, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov ako Príloha č. B.3.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 260 730,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 6
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Splnenie podmienok účasti možno preukázať Jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO (ďalej ako JED), pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods. 1 ZVO v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

2. Uchádzač môže podľa § 114 ZVO predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Uchádzač môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Vzor čestného vyhlásenia tvorí prílohu č. A.2 týchto súťažných podkladov. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 55 ods.1 ZVO.

3. Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.

4. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
4.1 .Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
4.2 .Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

5. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.3.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

6. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

7. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že je oprávnený použiť niektoré údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uchádzač, ak nie je zapísaný v ZHS alebo ak doklady dočasne nenahrádza predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO, nie je povinný predkladať nasledovné doklady - doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO (Výpis z registra trestov) a § 32 ods. 1 písm. e) ZVO (doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu). Ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, je povinný na účely preukázania uvedenej podmienky poskytnúť verejnému obstarávateľovi všetky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní stratil možnosť prístupu k daným údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov aj predloženie aj uvedených dokladov.

8. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v Časti D. Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 12:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 10.000 EUR (slovom desaťtisíc tisíc EUR). Zábezpeku je možné zložiť formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa, predložením bankovej záruky alebo predložením poistenia záruky. Podrobnosti o podmienkach zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi Verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu Verejného obstarávania.

3. Návod na používanie systému je dostupný na webovom sídle portálu JOSEPHINE (http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Skrateny_navod_ucastnik.pdf).

4. Záujemcovia môžu vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky: verejne prístupné územie.

5. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 6 ZVO.

6. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je a) zeleným verejným obstarávaním, b) obstarávanie inovácií, c) obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

8.Verejný obstarávateľ v zmysle § 40 ods. 6 písm. g) ZVO vylúči uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnocovanie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.10.2020