Prestavba rodinného domu na jasle Chrenovec-Brusno

  Zadávateľ:
Detský svet PERINKOVO
  Predpokladaná hodnota:
798.208,82 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
01.10.2020
  Dátum zverejnenia:
02.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Detský svet PERINKOVO
IČO: 51249910
Chrenovec-Brusno 398, 97232 Chrenovec-Brusno
Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havasˇ
Telefón: +421 221025897
Email: klient@tenders.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/20485/order/428374
Hlavná adresa(URL): http://www.perinkovo.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Sociálna starostlivosť
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prestavba rodinného domu na jasle Chrenovec-Brusno
Referenčné číslo: PERINKOVO_10_2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45210000-2
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zakazky bude prestavba existujuceho objektu rodinneho domu na jasle, ktory sa nachadza na p. c. 43/4 v k. u. Brusno, v obci Chrenovec-Brusno. Predmetom navrhu je rozsirenie povodnej casti rodinneho domu o pristavby na p. c. 43/2 a 43/3, pricom objekt bude vyuzity ako zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dietata v zmysle § 32b Zakona c. 448/2008 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (Zakon o socialnych sluzbach).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
798 208,82 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
p. c. 43/2, 43/3 a 43/4 v k. u. Brusno, v obci Chrenovec-Brusno
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zakazky bude prestavba existujuceho objektu rodinneho domu na jasle, ktory sa nachadza na p. c. 43/4 v k. u. Brusno, v obci Chrenovec-Brusno. Jedna sa o trojpodlazny rodinny dom s troma nadzemnymi podlaziami zastreseny stanovou strechou. Objekt je obdlznikoveho podorysneho tvaru s vystupujucim zadverim. Objekt bol postaveny ako murovany. Objekt je v zachovalom technickom stave bez statickych poruch a je mozne, aby bol zacleneny do koncepcie prestavby objektu na jasle. Existujuci objekt vsak nevyhovuje sucasnym tepelno-technickym poziadavkam.
Predmetom navrhu je rozsirenie povodnej casti rodinneho domu o pristavby na p. c. 43/2 a 43/3, pricom objekt bude vyuzity ako zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dietata v zmysle § 32b Zakona c. 448/2008 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (Zakon o socialnych sluzbach).
V objekte sa uvazuje s vytvorenim dvoch oddeleni jasli. Oddelenia jasli budu doplnene pomocnymi priestormi, ktore
funkcne suvisia s poskytovanymi sluzbami bude tu vytvorena samostatna jedalen pre deti s vlastnou kuchynou a
vnutorne ihrisko s bazenom.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
798 208,82 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Integrovany regionalny operacny program, fond: Europsky fond regionalneho rozvoja (EFRR)
II.2.14) Doplňujúce informácie
IROP-PO2-SC211-2018-34
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a kratky opis podmienok: 1.1.Uchadzac musi splnat podmienky ucasti uvedene v § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Ich splnenie preukaze podla § 32 ods. 2, 4, 5, § 152 ods. 1 (zapis do zoznamu hospodarskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.
1.2.Zapis do zoznamu hospodarskych subjektov je ucinny voci kazdemu verejnemu obstaravatelovi a udaje v nom uvedene nie je potrebne v postupoch verejneho obstaravania overovat. Verejny obstaravatel pri vyhodnocovani splnenia podmienok ucasti osobneho postavenia overi zapisanie hospodarskeho subjektu v zozname hospodarskych subjektov, ak uchadzac nepredlozil doklady podla § 32 ods. 2, 4 a 5 zakona o verejnom obstaravani alebo iny rovnocenny zapis alebo potvrdenie o zapise podla § 152 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani.
1.3.V sulade s § 32 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani uchadzac nie je povinny predkladat doklady podla § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani, ak obstaravatel je opravneny pouzit udaje z informacnych systemov verejnej spravy podla osobitneho predpisu. Nakolko verejny obstaravatel nie je opravneny pouzit udaje z informacnych systemov verejnej spravy, uchadzac predlozi vsetky doklady v zmysle § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani. 1.4.Hospodarsky subjekt moze predbezne nahradit doklady na preukazanie splnenia podmienok ucasti urcene verejnym obstaravatelom jednotnym europskym dokumentom v zmysle § 39 zakona o verejnom obstaravani. Suhrnny material obsahujuci zhrnutie zakladnych informacii o Jednotnom europskom dokumente pre verejne obstaravanie je mozne najst na https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-605.html. Verejny obstaravatel umoznuje vyplnit globalny udaj.
1.5.Skupina dodavatelov preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani tykajucich sa osobneho postavenia za kazdeho clena skupiny osobitne.
1.6.Uchadzac preukaze osobne postavenie za kazdu inu osobu podla § 33 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani a podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani a za kazdeho subdodavatela, ktoreho uvedie vo svojej ponuke. 1.7.Ak ma uchadzac alebo zaujemca sidlo, miesto podnikania alebo obvykly pobyt mimo uzemia Slovenskej republiky a stat jeho sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu nevydava niektore z dokladov potrebnych na preukazanie splnenia podmienok ucasti alebo nevydava ani rovnocenne doklady, mozno ich nahradit cestnym vyhlasenim podla predpisov platnych v state jeho sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní - vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky,
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchadzac preukaze vyjadrenie banky, alebo pobocky zahranicnej banky, a to nezavazny uverovy prislub, ktorym banka alebo pobocka zahranicnej banky uchadzacovi prislubi, ze v pripade, ze sa stane uspesnym uchadzacom a poziada banku alebo pobocku zahranicnej banky o poskytnutie uveru, banka alebo pobocka zahranicnej banky mu poskytne uver v objeme minimalne vo výške sumy, ktorá je uvedená v návrhu na plnenie kritéria uchádzača, na ucely financneho plnenia zakazky, ktorej predmetom je ,,Prestavba rodinného domu na jasle, vyhlasenej osobou podľa § 8: Detský svet PERINKOVO (alebo ekvivalent v inej mene podla kurzu ECB, platneho ku dnu odoslania vyzvy do Vestnika).
Z vyjadrenia banky alebo pobocky zahranicnej banky, musia byt z hladiska obsahu jasne a urcito zrejme vsetky skutocnosti a udaje, tak ako je uvedene a pozadovane verejnym obstaravatelom v prvej vete tohto bodu, vsetko pre naplnenie pozadovaneho ucelu, ktorym je preukazanie schopnosti uchadzaca prostrednictvom nezavazneho prislubu banky alebo pobocky zahranicnej banky operativne zabezpecit disponibilne financne prostriedky v case, kedy ma dojst k plneniu Zmluvy, ktora je vysledkom tohto verejneho obstaravania.
Platnost uveroveho prislubu: minimalne pocas lehoty viazanosti ponuk.
Ak uchadzac nedokaze z objektivnych dovodov poskytnut na preukazanie financneho a ekonomickeho postavenia dokument urceny osobou podľa § 8, moze financne a ekonomicke postavenie preukazat predlozenim ineho dokumentu.
V tomto pripade uchadzac okrem ineho dokumentu zaroven predlozi a preukaze objektivne dovody, ktore mu branili poskytnut na preukazanie financneho a ekonomickeho postavenia dokument urceny a pozadovany osobou podľa § 8. Z takto predlozeneho ineho dokumentu musi byt okrem pozadovanych udajov tykajucich sa najma financneho objemu a predmetu prefinancovania, zaroven jasne a urcito zrejmy zavazok a naplnenie hladiska ucelu pozadovaneho dokumentu, ktorym je preukazanie schopnosti uchadzaca prostrednictvom ineho dokumentu operativne zabezpecit disponibilne financne prostriedky v case, kedy ma dojst k plneniu Zmluvy, ktora je vysledkom tohto verejneho obstaravania.
Predlozeny prislub banky, alebo pobocky zahranicnej banky ako aj iny dokument (ak je uplatneny) musi byt nie starsi ako tri mesiace ku dnu predlozenia ponuky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

§ 34 ods. 1 písm. g) zákona - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčového odborníka: stavbyvedúci - min. 1 osoba

§ 34 ods. 1 písm. g) zákona - údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom kľúčového odborníka: revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického - min. 1 osoba
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov - Uchádzač preukáže, že za posledných päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania vo Vestníku uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, pričom minimálne jedna zákazka musí byť vo finančnom objeme 700.000 (sedemstotisíc) eur bez DPH.

Kľúčový odborník - stavbyvedúci musí byť držiteľom osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti Stavbyvedúci s odborným zameraním Pozemné stavby alebo ekvivalentného dokladu. Ak niektorá krajina nevydáva daný doklad, uchádzač môže nahradiť uvedený doklad rovnocenným dokladom, z ktorého bude vyplývať splnenie podmienky, že kľúčový odborník je oprávnený vykonávať požadovanú činnosť a v prípade, že niektorá krajina doklad vôbec nevydáva môže sa nahradiť čestným vyhlásením, že kľúčový odborník je spôsobilý vykonávať požadovanú činnosť, pričom toto čestné vyhlásenie musí byť vyhotovené podľa predpisov platných v krajine sídla záujemcu.
Kľúčový odborník - stavbyvedúci zároveň predloží profesijný životopis, ktorý bude obsahovať zoznam stavieb, na ktorých pôsobil v pozícii stavbyvedúci, z ktorých minimálne jedna musí byť v objeme, ktorý sa rovná výške predpokladanej hodnoty tejto zákazky.

Kľúčový odborník - revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického. Za osobu zodpovednú za riadenie a výkon kontroly vyhradeného technického zariadenia je potrebné predložiť overenú kópiu oprávnenia vydaného príslušnou odbornou organizáciou o spôsobilosti na výkon svojej činnosti alebo ekvivalentný doklad.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 10:30
Miesto: E-VO, s.r.o., Budova ROSUM, Bajkalska 19B, 821 01 Bratislava - Ruzinov, 8. poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvaranie elektronickych ponuk v systeme EVO je verejne v zmysle § 52 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Komunikacia medzi osobou podla § 8 a zaujemcami/uchadzacmi sa uskutocnuje v slovenskom jazyku pisomne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani. Zo strany zaujemcu/uchadzaca bude akceptovany aj cesky jazyk. Osoba
podla § 8 pri zadavani zakazky stanovuje elektronicku komunikaciu, ktora sa realizuje prostrednictvom systemu elektronickeho verejneho obstaravania (system EVO) - https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
2. Osoba podla § 8 nesmie uzavriet zmluvu s uchadzacom alebo uchadzacmi, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podla osobitneho predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejneho sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejneho sektora.
3. Vsetky naklady a vydavky spojene s pripravou a predlozenim ponuky, dokladov, ktorymi preukazuje splnenie podmienok ucasti a inych dokladov suvisiacich s touto vyzvou, znasa zaujemca/uchadzac bez financneho naroku voci osobe podla § 8, a to bez ohladu na vysledok verejneho obstaravania.
4. Uchadzaci predlozia skeny originalov alebo uradne osvedcenych kopii pozadovanych dokladov. Vsetky doklady musia byt platne a odrazat skutocny stav v case, v ktorom sa uchadzac zucastnuje verejnej sutaze. Ak je doklad alebo dokument vyhotoveny v cudzom jazyku, predklada sa spolu s jeho uradnym prekladom do statneho jazyka, to neplati pre ponuky, navrhy, doklady a dokumenty vyhotovene v ceskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich obsahu, rozhodujuci je uradny preklad do statneho jazyka.
5. Osoba podla § 8 si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu ponuku a neuzavriet zmluvu so ziadnym uchadzacom v pripade, ak ceny v predlozenych ponukach budu vyssie ako predpokladana hodnota zakazky.
6. Nejde o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.10.2020