Územný generel zelene hlavného mesta Bratislavy

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
221.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.10.2020 13:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.09.2020
  Dátum zverejnenia:
01.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ivan Pudiš
Email: ivan.pudis@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8978/summary
Hlavná adresa(URL): https://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Územný generel zelene hlavného mesta Bratislavy
Referenčné číslo: MAGS OVO 57530/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
71420000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Územný generel zelene hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej ako ÚGZ) ako územnoplánovací podklad v zmysle § 5 stavebného zákona. Verejný objednávateľ obstaráva predmet zákazky ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje výkon územnoplánovacích činností podľa § 2 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
221 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Cieľom ÚGZ je:
analýza súčasného stavu a vytvorenie gridu (priestorového usporiadania) a evidencie jestvujúcich plôch zelene na základe kategórie, druhu a sadovníckej hodnoty;
spracovanie návrhu dlhodobej a strednodobej vízie koncepcie zelene na základe súčasnej potreby adaptácie na zmenu klímy, analýzy zelene, trendov a ekologických, socioekonomických a historicko-spoločenských hodnôt Bratislavy ako súčasti stredoeurópskeho regiónu;
vyhodnotenie dopadov na kvalitu životného prostredia, mikroklimatické podmienky, zlepšenie biodiverzity, redukciu tepelných ostrovov, ekonomické prínosy, udržateľnosť a kvalitu života.

ÚGZ bude slúžiť ako podklad pre:
využitie princípov plánovania zelenej infraštruktúry: multifunkčnosť (sociálne, ekologické funkcie), konektivita, integrácia (s inými typmi infraštruktúr) a viacúrovňové regionálne plánovanie;
využitie plánovacích procesov zelenej infraštruktúry: strategické, medziodborové, sociálna inklúzia a pod.;
využitie konceptuálneho rámca plánovania zelenej infraštruktúry: 1. koncept plánovania (ciele a princípy), 2. proces plánovania (plánovací proces, správa a riadenie), 3. proces implementácie (programy a projekty);
rozvoj plánovacieho konceptu propagácie a integrácie biodiverzity a ekosystémových služieb, adaptácie na klimatické zmeny, zelenej ekonomiky a sociálnej kohézie.

Územný generel bude obsahovať
textovú časť vrátane doplňujúcich tabuliek, grafov
grafickú časť
fotodokumentáciu

Spracovaný bude v členení mesto, okresy, mestské časti, lokality.

Dodanie diela spočíva v činnostiach podľa uvedených etáp spracovania a súčinnosti zhotoviteľa:
a) Prvá etapa: spracovanie analytickej časti: textová časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov, grafická časť, fotodokumentácia v rozsahu Špecifikácie prác opisu predmetu zákazky a ich odovzdanie zhotoviteľovi.
b) Druhá etapa: spracovanie návrhovej časti: textová časť vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov, grafická časť, fotodokumentácia v rozsahu Špecifikácie prác opisu predmetu zákazky a ich odovzdanie zhotoviteľovi.
c) Tretia etapa: dopracovanie textovej časti vrátane doplňujúcich tabuliek a grafov a grafickej časti návrhu územného generelu v rozsahu Špecifikácie prác opisu predmetu zákazky na základe vyhodnotenia stanovísk a pripomienok do čistopisu územného generelu a jeho odovzdanie objednávateľovi, spolupráca pri predkladaní materiálov na rokovanie orgánov samosprávy mesta.

Presná špecifikácia je uvedená v Opise predmetu zákazky ako samostatnej prílohe.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Odborná skúsenosť člena tímu autorizovaný architekt alebo autorizovaný krajinný architekt
Relatívna váha: 10%
Názov: Odbornosť spracovateľského tímu
Relatívna váha: 10%

Cena
Relatívna váha: 80%
II.2.6) Odhadovaná hodnota
221 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
22
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade zrušenia verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 57 ZVO, môže byť verejné obstarávanie obnovené.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO").

Konkrétne ide o nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač
preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar na predmet zákazky;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže doloženým čestným vyhlásením;

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

Spôsob preukazovania splnenia podmienok účasti je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO, t. j. vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti plniť si finančné záväzky voči banke.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti uchádzač predloží kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (postačuje scan), v ktorej má uchádzač otvorený účet, o schopnosti plniť si finančné záväzky. Vo vyjadrení musí byť uvedené, že za obdobie posledných troch rokov odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) nebol uchádzač v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržuje splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.).

Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v ktorom uchádzač
vyhlási, že nemá otvorený účet a záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich
právny vzťah v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 ZVO.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ stanovuje nasledovné podmienky účasti:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre podmienku účasti stanovenú v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) ZVO:
Predložený zoznam musí obsahovať minimálne 1 zákazku s poskytnutým plnením za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, predmetom ktorého bolo vypracovanie materiálov venujúcich sa koncepcii zelene súvisiacich s územnopláovacou dokumentáciou obce (generel zelene alebo urbanistická štúdia). Zoznam musí obsahovať údaje, z ktorých bude overiteľné splnenie tejto požiadavky (názov zákazky, jej predmet, dátum jej realizácie, a pod.), a to vrátane kontaktných údajov na odberateľa (kontaktného e-mailu a telefónu).

Pre podmienku účasti stanovenú v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač musí disponovať minimálne 1 odborníkom - architekt alebo autorizovaný architekt, ktorý musí disponovať
a) VŠ vzdelaním druhého stupňa v odbore architektúra alebo krajinná architektúra;
b) autorizáciou na výkon činnosti architekt alebo krajinný architekt;
c) v posledných 5 rokoch odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania sa aktívne podieľal na spracovaní min. 1 zákazky, predmetom ktorej bolo vypracovanie materiálov venujúcich sa koncepcii zelene súvisiacich s územnopláovacou dokumentáciou obce (generel zelene alebo urbanistická štúdia).

Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa písm. a) a b) predložením autorizačného osvedčenia vydaného SKA, prípadne ekvivalentným dokladom vydaným v zahraničí. Na preukázanie splnenia podmienky podľa písm. c) uchádzač uvedie údaje, z ktorých bude overiteľné splnenie tejto požiadavky (názov zákazky, jej predmet, dátum jej realizácie, a pod.), a to vrátane kontaktných údajov na odberateľa (kontaktného e-mailu a telefónu).

V zmysle zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy je úspešný uchádzač/zhotoviteľ povinný vyhotoviť a dokončiť dielo prostredníctvom osoby, ktorou preukazoval splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti stanovenej podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich
právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 ZVO.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: Architekt alebo krajinný architekt v zmysle § 4 a § 4a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.10.2020 13:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2020 14:00
Miesto: Oddelenie verejného obstarávania
Laurinská 5, Bratislava
4 poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ v záujme zaistenia primeranej úrovne hospodárskej súťaže určil v zmysle § 34 ods. 2 ZVO dlhšiu dobu pri podmienke účasti stanovenej podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.

V zmysle čl. 2 "Rozsah, obsah a spôsob vypracovania predmetu zmluvy" bod 10 zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy je zhotoviteľ povinný zaistiť, aby sa v rámci odbornej študijnej praxe/absolventskej praxe/praxe absolventa vysokej školy (pracovného alebo obdobného pomeru) podieľal na zhotovení diela aspoň jeden študent alebo absolvent vysokej školy v niektorom zo študijných odborov: architektúra a urbanizmus, ekologické a environmentálne vedy, a to v minimálnom rozsahu 200 hodín. Za absolventa vysokej školy sa pre účely tejto zmluvy rozumie osoba, ktorá nadobudla vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v príslušnom študijnom odbore na ktorejkoľvek vysokej škole najneskôr 1 rok spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy (ďalej len študent/absolvent). Splnenie tejto podmienky zhotoviteľ preukáže dokladom, ktorý preukazuje vzťah medzi študentom/absolventom a zhotoviteľom na základe, ktorého sa bude na plnení tejto zmluvy študent/absolvent podieľať (napr. dohoda o brigádnickej práci študenta, dohoda o vykonaní práce, pracovná zmluva) a zároveň dokladom, ktorý preukazuje, že touto osobou je študent/absolvent (napr. potvrdenie o návšteve školy, vysokoškolský diplom), a to v rámci poskytnutia súčinnosti pri uzavretí zmluvy.

Čl. 9 "Licencia" zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy obsahuje ustanovenia o udelení licencie k predmetu diela. Odmena za udelenie tejto licencie je zahrnutá v cene diela.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.09.2020