Štúdiový zvukový zmiešavací pult

  Zadávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
  Predpokladaná hodnota:
249.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.09.2020
  Dátum zverejnenia:
01.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rozhlas a televízia Slovenska
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47232480
Mlynská dolina , 84545 Bratislava
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Tomáš Barbírik
Telefón: +421 260611102
Email: tomas.barbirik@stv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786
Hlavná adresa(URL): http://www.rtvs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Činnosť rozhlasu a televízie podľa zákona o RTVS.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Štúdiový zvukový zmiešavací pult
Referenčné číslo: V2020408
II.1.2) Hlavný kód CPV
32342420-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom plnenia je dodanie zvukového mixážneho stola, jeho nastavenie, oživenie a zaškolenie obsluhy, poskytovanie technickej podpory v rámci záručnej doby 24 mesiacov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
249 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Rozhlas a televízia Slovenska v skrátenej forme, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Štúdiový zvukový zmiešavací pult.
Základná charakteristika: Digitálny štúdiový zmiešavací pult s integrovanou maticou so štyrmi externými vstupno/výstupnými jednotkami stageboxmi.
Základné prvky systému:
- Ovládacia konzola s motorickými fadermi a dotykovými obrazovkami,
- Digitálna audio matica,
- I/O rozhranie,
- Vstupno výstupné jednotky stageboxy.
Súčasť dodávky:
konfiguračný počítač, PFL monitor, talback mikrofón, servisný a operačný manuál na CD alebo flash disku, projektová dokumentácia, oživenie, konfigurácia, zaškolenie obsluhy v súlade s Bodom č. 4, Článku II. Predmet kúpy, Kúpnej zmluvy, technická podpora v rámci trvania celej záručnej doby (24 mesiacov) v zmysle Bodu 4, Článku II. Predmet kúpy, Kúpnej zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
249 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Systém elektronického obchodovania (ďalej len "EO") použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou
Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS").
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch v časti F. "Podmienky účasti".
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude realizovať certifikovaným aukčným systémom Aukčný modul Elektronického kontraktačného systému (aktuálna verzia). Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v časti I. "Elektronická aukcia" súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.01.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2020 13:00
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: 1. VS sa realizuje prostredníctvom informačného systému Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou
Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS"), ktorý je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle
www.eks.sk. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v SP.

2. Verejný obstarávateľ (ďalej ako "VO") uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky elektronického obst., ktorý
je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona základné podmienky používania elektronickej podpory
procesov vo ver. obst. najmä z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, ako aj podrobnosti
vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Odkaz na webovú stránku:
https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10.

3. Komunikačným jaz. v tejto VS je SJ, VO akceptuje aj český jazyk. VO postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.

4. VO poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prost. el. prost.v, k dokumentom potrebným na
vyprac. ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL) uvedenej v bode I.3)
KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení VO. Z uvedeného dôvodu VO tieto dokumenty záujemcom
nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov. Zároveň VO v Profile verejného obstarávateľa na stránke ÚVO:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/11786 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty
potrebné na vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

5. Vysvetlenie informácií potrebných na vyprac. ponuky a na preukázanie splnenia pod. účasti, VO bezodkladne
oznámi najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že žiadosť o vysvetlenie
bude doručená el. funkcionalitou EKS dostatočne vopred.

6. Náklady spojené s účasťou v tejto VS znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez akéhokoľvek
nároku voči VO.

7. VO upozorňuje uchádzačov, že na overenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia podľa § 32 zákona nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzači
sú na preukázanie splnenia podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona povinní
predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

8. Úspešný uchádzač pred podpisom Kúpnej zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude
povinný:
a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch (podľa vzoru uvedeného v časti J. označenej ako Prílohy
súťažných podkladov, konkrétne v Prílohe č. 2 Zoznam subdod.), v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu
predmetu zákazky subdodávateľmi.
b) mať v registri partnerov ver. sekt. zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom.
c) preukázať autorizované partnerstvo s výrobcom ponúkaného zariadenia, resp. autorizáciu na výkon servisných
činností na ponúkanom zariadení udelenú jeho výrobcom. Dosiahnutú úroveň partnerstva uchádzač preukáže
potvrdením (certifikátom) od výrobcu udelenom uchádzačovi (alebo osobe) vykonávať autorizovaný servis na ním
vyrábanom zariadení na území SR.

9.Odôvodnenie nerozdelenia tejto zákazky na časti: Zákazka nie je rozdelená na časti vzhľadom na to, že predmet
zákazky je homogénny z funkčného, časového, miestneho hľadiska a taktiež z hľadiska typu uzavretej zmluvy.

10. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení ver. obst. a v SP sa
riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

11. Predmetné ver. obst. nie je zelené ver. obst., obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne
aspekty.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.09.2020