Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologického vybavenia tunelov Branisko a Šibenik a informačného systému diaľnice stavby: Diaľnica D1 Jánovce - Fričovce

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
7.296.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.09.2020
  Dátum zverejnenia:
01.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michal simon
Telefón: +421 258311149
Email: michal.simon@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologického vybavenia tunelov Branisko a Šibenik a informačného systému diaľnice stavby: Diaľnica D1 Jánovce - Fričovce
Referenčné číslo: 60304/2019/32
II.1.2) Hlavný kód CPV
50232200-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologickej časti tunelov Branisko a Šibenik a informačného systému diaľnice stavby: Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek - Studenec Beharovce Fričovce pre stredisko SSÚD 10 Beharovce.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
7 296 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50312300-8
50312600-1
50330000-7
50333000-8
50334400-9
50343000-1
50344000-8
50413200-5
50532000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia predmetu zákazky je Diaľnica D1 Jánovce Jablonov spolu s privádzačom (Levoča), II. úsek Studenec Beharovce Fričovce spolu, v správe a údržbe SSÚD 10 Beharovce.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologickej časti tunelov Branisko a Šibenik a informačného systému diaľnice stavby: Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov, II. úsek - Studenec Beharovce Fričovce pre stredisko SSÚD 10 Beharovce.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov..
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 296 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že pred vyhlásením postupu zadávania zákazky dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. Z prieskumu trhu vykonaného verejným obstarávateľom vyplynulo, že na relevantnom trhu v čase vyhlásenia verejného obstarávania existuje viacero subjektov, ktoré dokážu dodať tovar požadovaný verejným obstarávateľom za aktuálne nastavených súťažných podkladov, resp. určených podmienok účasti. Na základe tejto skutočnosti je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž, pričom nerozdelenie predmetu zákazky na časti nespôsobuje obmedzenie hospodárskej súťaže, resp. diskrimináciu hospodárskych subjektov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO"):

1.Podľa § 32 ods. 1 ZVO, ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 ZVO v spojení s § 152 ZVO

2.Ak uchádzač, alebo záujemca má sídlo miesta podnikania, alebo obvyklý pobyt mimo Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5.Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).

6.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom (ďalej len ,,JED") podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej len rozhodné obdobie) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň v príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t. j. v ktorom sa poskytnutá služba realizovala. Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.

2.podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby(ďalej len kľúčový expert). Zoznam kľúčových expertov:
Kľúčový expert č. 1: Špecialista na technologické vybavenie diaľničného tunela
Kľúčový expert č. 2: Špecialista na SW centrálneho riadiaceho systému diaľničného tunela
Kľúčový expert č. 3: Servisný technik

Uchádzač predloží min. jednu osobu za každého požadovaného experta, pričom predkladaná osoba môže vystupovať len v jednej pozícii experta.
Uchádzač preukáže spôsobilosť osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
a)doložením dokladu o odbornej spôsobilosti podľa §23 alebo §24 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení elektrických - uchádzač predloží uvedený doklad ako originál alebo úradne osvedčenú kópiu.
b)predložením oprávnenia na:
- údržbu, opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených v technický elektrických zariadení - uchádzač predloží uvedený doklad ako originál alebo úradne osvedčenú kópiu.
Verejný obstarávateľ príjme aj iný obsahom a rozsahom rovnocenný doklad vydaný príslušnou inštitúciou v inom členskom štáte Európskej únie, predložený uchádzačom preukazujúci požadovanú skutočnosť.
Ďalšie požiadavky na kľúčové osoby sú stanovené v min. požadovanej úrovni štandardov.

3.Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v zmysle § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

4.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti spoločne.

5.Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO. Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a môže vyplniť len oddiel : GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV. JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u.
--
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre účely splnenia podmienky účasti uvedenej:
- v bode III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, podbod 1:
Musí uchádzač preukázať, že v rozhodnom období poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (výkon servisnej činnosti a opráv technologickej časti tunela a informačného systému diaľnice v celkovom objeme v min.hodnote 1.200.000,00 EUR bez DPH, z toho aspoň 1 zákazku v min. hodnote 400.000,00 EUR bez DPH.
V prípade plnenia, ktorého začiatok alebo koniec nespadá do obdobia od vyhlásenia verejného obstarávania, bude uchádzačovi započítaná pre splnenie podmienky podľa bodu 1. len výška nákladov poskytnutých služieb spadajúceho do obdobia od vyhlásenia verejného obstarávania.
- v bode III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, podbod 2:
Kľúčový expert č. 1: Špecialista na technologické vybavenie diaľničného tunela - musí spĺňať:
a) min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa elektrotechnického zamerania v oblasti automatizácie, preukázané vysokoškolským diplomom ako dokladom o absolvovaní akreditovaného štúdia
b) min. 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti výkonu servisu a opráv diaľničných tunelov, preukázaná profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom
c) min. 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti koordinácie realizácie technologického vybavenia diaľničného tunela, uvádzania do prevádzky a vykonávania skúšok technologického vybavenia tunela v pozícii projektového manažéra, preukázané prostredníctvom zoznamu zmlúv príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služby alebo ekvivalentným dokladom
Kľúčový expert č. 2: Špecialista na SW centrálneho riadiaceho systému diaľničného tunela - musí spĺňať:
a) min. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa elektrotechnického zamerania, preukázané vysokoškolským diplomom ako dokladom o absolvovaní akreditovaného štúdia
b) min. 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti implementácie SW riešení centrálneho riadiaceho systému diaľničných tunelov, preukázaná profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom
c) min. 3 profesionálne praktické skúsenosti v oblasti SW riešení centrálneho riadiaceho systému diaľničných tunelov v pozícii experta, preukázané prostredníctvom zoznamu zmlúv príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služby alebo ekvivalentným dokladom
d) doklad vystavený výrobcom komponentov CRS, že expert je oprávnený na implementáciu a údržbu takýchto zariadení.
Kľúčový expert č. 3 Servisný technik - musí spĺňať:
a) min. 2 roky praxe v servisnej a profylaktickej činnosti riadiacich systémov diaľnice alebo rýchlostných ciest, preukázané profesijným životopisom alebo ekvivalentným dokladom.
Z uchádzačom predložených dokladov musí/-ia byť minimálne zrejmé: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi u osôb zodpovedných za poskytnutie služby, čo uchádzač u týchto osôb preukáže predložením zoznamom zmlúv, príslušnými platnými certifikátmi a/alebo platnými potvrdeniami o absolvovaní príslušných školení a osvedčením o odbornej spôsobilosti osôb zodpovedných za poskytnutie služby alebo ekvivalentnými dokladmi.
Z každého z uchádzačom predloženého zoznamu zmlúv príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služby alebo ekvivalentného dokladu musia byť zrejmé nasledovné údaje/skutočnosti: a)meno a priezvisko príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služby,
b)názov a sídlo odberateľa, resp. zamestnávateľa príslušnej osoby zodpovednej za poskytnutie služby,
c)čas realizácie projektu/plnenia zmluvy, t. j. (mesiac, rok),
d)stručný popis predmetu projektu/zmluvy,
e)stručný rozsah činnosti, ktoré príslušná osoba zodpovedná za poskytnutie služby zabezpečovala,
f)tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa, resp. zamestnávateľa, u ktorého si možno overiť tieto údaje.

Verejný obstarávateľ príjme aj iné obsahom a rozsahom rovnocenné doklady vydané príslušnými inštitúciami v inom členskom štáte Európskej únie, predložené uchádzačom preukazujúce požadované skutočnosti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.10.2020 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronickou formou na adrese: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava v zasadačke na I. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Postup vo verejnom obstarávaní: Verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 ZVO druhá veta:
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. V súlade s § 55 ods. 1 sa bude vyhodnotenie týkať uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2.Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:

2.1 Uchádzač si môže prevziať súťažné podklady z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127 , alebo

2.2 Elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8807/summary. Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3.Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8807/summary a
zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky).
Záujemci/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať, sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4.Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 215 000,00 Eur (slovom:
dvestopätnásť tisíc Eur). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 15 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

5.Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6.Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.09.2020