Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Ján Vrban – TEMPO

  Zadávateľ:
Ján Vrban - TEMPO
  Predpokladaná hodnota:
145.692,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
25.09.2020
  Dátum zverejnenia:
01.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ján Vrban - TEMPO
Vnútroštátne identifikačné číslo: 34343806
Hlavná 536, 97226 Nitrianske Rudno
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Marko Stanko
Telefón: +421 917365692
Email: marko.stanko@eufc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20579
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/20579
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
osoba podľa §8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
výroba mäsa a mäsových výrobkov
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Ján Vrban – TEMPO
Referenčné číslo: TEMPO 09/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
39711200-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Ján Vrban TEMPO.
Predmet zákazky je rozdelený na šesť častí /šesť logických celkov/:

Časť č. 1 - Logický celok č. 1 - Vákuová plnička
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Časť č. 2 - Logický celok č. 2 - Rezačka mäsa priama
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Časť č. 3 - Logický celok č. 3 - Rezačka mäsa
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Časť č. 4 - Logický celok č. 4 - Udiarenská komora
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Časť č. 5 - Logický celok č. 5 - Kúter s vyhadzovačom
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Časť č. 6 - Logický celok č. 6 - Kockovačka
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
145 692,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Logický celok č. 1 - Vákuová plnička
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39711210-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavná 536, 972 26 Nitrianske Rudno
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť č. 1 - Logický celok č. 1 - Vákuová plnička
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
36 787,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo v ITMS2014+ bude pridelené po odoslaní ŽoNFP.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, výzva OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Časť: 2
II.2.1) Názov
Logický celok č. 2 - Rezačka mäsa priama
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39711211-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavná 536, 972 26 Nitrianske Rudno
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť č. 2 - Logický celok č. 2 - Rezačka mäsa priama
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 945,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo v ITMS2014+ bude pridelené po odoslaní ŽoNFP.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, výzva OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Časť: 3
II.2.1) Názov
Logický celok č. 3 - Rezačka mäsa
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39711211-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavná 536, 972 26 Nitrianske Rudno
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť č. 3 - Logický celok č. 3 - Rezačka mäsa
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 188,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo v ITMS2014+ bude pridelené po odoslaní ŽoNFP.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, výzva OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Časť: 4
II.2.1) Názov
Logický celok č. 4 - Udiarenská komora
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39711300-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavná 536, 972 26 Nitrianske Rudno
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť č. 4 - Logický celok č. 4 - Udiarenská komora
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
29 216,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo v ITMS2014+ bude pridelené po odoslaní ŽoNFP.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, výzva OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Časť: 5
II.2.1) Názov
Logický celok č. 5 - Kúter s vyhadzovačom
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39711210-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavná 536, 972 26 Nitrianske Rudno
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť č. 5 - Logický celok č. 5 - Kúter s vyhadzovačom
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
43 083,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo v ITMS2014+ bude pridelené po odoslaní ŽoNFP.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, výzva OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Časť: 6
II.2.1) Názov
Logický celok č. 6 - Kockovačka
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
39711211-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Hlavná 536, 972 26 Nitrianske Rudno
II.2.4) Opis obstarávania:
Časť č. 6 - Logický celok č. 6 - Kockovačka
Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 472,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Číslo v ITMS2014+ bude pridelené po odoslaní ŽoNFP.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, výzva OPII-MH/DP/2020/11.3-23
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO"), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 ZVO alebo § 152 ZVO. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Podrobné informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch (dokumentoch k obstarávaniu).

Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom, na predmet zákazky definovaný v bode 2 týchto súťažných podkladov, uzavretej v zmysle platnej legislatívy v znení neskorších predpisov a zákona o verejnom obstarávaní.

Zmluva bude uzatvorená samostatne pre Časť 1, Časť 2, Časť 3, Časť 4, Časť 5 a Časť 6.

Osoba podľa § 8 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.11.2020 11:00
Miesto: EUCF SK, s.r.o., Kalnická 8, 934 01 Levice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk, je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 ods. 2 ZVO.

Otvárania sa môžu zúčastniť uchádzači, resp. ich splnomocnení zástupcovia, pričom verejnému obstarávateľovi predložia splnomocnenie a preukaz totožnosti.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie inovácií.
2.Komunikácia a výmena informácií (ďalej len komunikácia) medzi osobou podľa § 8 ZVO a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
3. Komunikácia medzi osobou podľa § 8 ZVO a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené inak.
4. Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie ponúk prostredníctvom systému EVO je potrebné vykonať registráciu do zákazky realizovanej prostredníctvom systému EVO. Záujemca o zákazku sa zaregistruje priamo v príslušnej zákazke, zverejnenej v zozname zákaziek v profile verejného obstarávateľa / osoby podľa § 8 ZVO na adrese: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20579
5. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO v časti Príručky (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html , https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html )
6.Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má Kupujúci uzavretú s
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
7.Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke podľa typu tovaru, najmenej však po dobu 12 mesiacov.
8.Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu postupov v rámci administratívnej kontroly verejného obstarávania na základe schválenej žiadosti Objednávateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.09.2020