Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov

  Zadávateľ:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
443.380,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
25.09.2020
  Dátum zverejnenia:
01.10.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35946024
Tomášikova 22, 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Danka Vrtochová
Telefón: +421 335315294
Email: vrtochova.danka@javys.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9542
Hlavná adresa(URL): http://www.javys.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa §7 ods.1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, nakladanie s vyhoretým palivom.
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov
Referenčné číslo: 428280
II.1.2) Hlavný kód CPV
50531400-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú plánované a neplánované opravy a údržba elektrických a ručných žeriavov a kladkostrojov v JAVYS, a.s., ktoré pozostávajú z nasledovných činností :
1.Plánované bežné opravy a údržba
-Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti žeriavov
-Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti kladkostrojov
-Plánované geodetické zamerania žeriavových dráh
-Plánované opravy žeriavov
2.Neplánované (korektívne) opravy
-Neplánované opravy strojnej a elektrickej časti žeriavov a kladkostrojov a ich príslušenstva
3.Hotovosť pracovníka na mieste bez vykonávania prác
4.Dodávka materiálu a náhradných dielov potrebných pre vykonanie opráv alebo údržby
-Dodávka nešpecifikovaných náhradných dielov
5.Rektifikácia žeriavových dráh
-Rektifikácia žeriavových dráh mimo kontrolovaného pásma
-Rektifikácia žeriavových dráh v kontrolovanom pásme
6.Geodetické zameranie žeriavových dráh
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
443 380,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
50710000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., poskytované na pracoviskách : pracovisko 919 31 Jaslovské Bohunice, pracovisko RÚ RAO Mochovce, pracovisko FS KRAO Mochovce, pracovisko Trnava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Plánované a neplánované opravy a údržba elektrických a ručných žeriavov a kladkostrojov v JAVYS, a.s., ktoré pozostávajú z nasledovných činností :
1.Plánované bežné opravy a údržba
-Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti žeriavov
-Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti kladkostrojov
-Plánované geodetické zamerania žeriavových dráh
-Plánované opravy žeriavov
2.Neplánované (korektívne) opravy
-Neplánované opravy strojnej a elektrickej časti žeriavov a kladkostrojov a ich príslušenstva
3.Hotovosť pracovníka na mieste bez vykonávania prác
4.Dodávka materiálu a náhradných dielov potrebných pre vykonanie opráv alebo údržby
-Dodávka nešpecifikovaných náhradných dielov
5.Rektifikácia žeriavových dráh
-Rektifikácia žeriavových dráh mimo kontrolovaného pásma
-Rektifikácia žeriavových dráh v kontrolovanom pásme
6.Geodetické zameranie žeriavových dráh
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
443 380,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.01.2021
Dátum ukončenia: 31.12.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Objednávateľ má právo, ale nie povinnosť predĺžiť trvanie Zmluvy o tri (3) nasledujúce mesiace a to aj opakovane v prípade, ak cena podľa tejto Zmluvy nebude vyčerpaná do uplynutia dohodnutej alebo následne prolongovanej doby trvania Zmluvy. Objednávateľ si musí svoje právo na prvé predĺženie platnosti Zmluvy uplatniť písomne u Poskytovateľa najneskôr do 31.12.2023, následné opakované predĺženie platnosti Zmluvy o ďalšie tri (3) mesiace je automatické, pokiaľ Zmluva nie je vypovedaná jednou zo Zmluvných strán s výpovednou lehotou jeden mesiac. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane, pričom maximálna doba trvania Zmluvy pri jej opakovanom predĺžení je najviac do 30.06.2024.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428280
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňujú sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: V súlade s §38 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní viď zverejnenie podmienok v Súťažných podkladoch dostupných vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428280
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie: v zmysle bodu D.2.1.1 a D.2.1.2 súťažných podkladov
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
1.Podmienky súvisiace s identifikáciou subdodávateľov bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 súťažných podkladov.
2. Podmienky súvisiace s výkonovou zárukou bližšie informácie sú uvedené v bode 27.3.2 súťažných podkladov.
3. Podmienky súvisiace s financovaním a úhradami bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 a) súťažných podkladov.
4. Podmienky súvisiace s možnou úpravou plnenia zmluvy bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 b) súťažných podkladov.
5. Podmienky súvisiace s poskytnutím nevyhnutne potrebných osobných ochranných pracovných prostriedkov v kontrolovanom pásme bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 c) súťažných podkladov.
5. Podmienky súvisiace s platnosťou oprávnení alebo odborných osvedčení bližšie informácie sú uvedené v bode 27.6 d) súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2020 10:00
Miesto: Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o., Farská 8, 949 01 Nitra
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční podľa § 52 ods. 1-3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sú uvedené v bode 22 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
a) Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byt zároveň členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá inú ponuku.
b) Komunikácia na účely vysvetľovania sa realizuje výlučne v slovenskom, prípadne českom jazyku.
c) Verejného obstarávateľa pri realizácii verejného obstarávania zastupuje spoločnosť Inštitút poradenstva a obstarávania KLIENT, s.r.o.
d) Súťaž sa realizuje ako elektronická cez IS EVO. Na účasť v súťaži je potrebné postupovať podľa pokynov, príručiek a videonávodv IS EVO zverejnených na web stránke ÚVO, v časti Viac o IS EVO (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html ), ktoré je potrebné poznať a ďalej v zmysle usmernení v Súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné cez Profil verejného obstarávateľa vo verejnej zóne zákazky na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/428280. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO. Súťažné podklady sa nezasielajú. Telefonický kontakt slúži len na potvrdenie doručenia písomností alebo na informácie o funkčnosti zariadení písomnej komunikácie, nie na poskytovanie vysvetlení.
e) Ak vo vyhlásení verejného obstarávania alebo v ostatnej súťažnej dokumentácii existuje odkaz na národnú legislatívu, má sa za to, že vždy platí aj ekvivalentný právny predpis podľa európskeho práva, ak to nie je jednoznačne vylúčené.
f) Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 17 000,- EUR.
g) Reálny začiatok plnenia predmetu zákazky závisí od podpisu zmluvy. Zmluva bude uzavretá na dobu určitú najskôr však od 01.01.2021.
h) Verejné obstarávanie sa bude realizovať ako reverzný postup v súlade s § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.09.2020