Rekonštrukcia Michalskej veže

  Zadávateľ:
Generálny investor Bratislavy (GIB)
  Predpokladaná hodnota:
1.312.670,41 €
  Možnosť prihlásenia do:
22.10.2020 09:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.09.2020
  Dátum zverejnenia:
01.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Generálny investor Bratislavy (GIB)
IČO: 00698393
Záporožská 5, 85292 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Sýkorová
Telefón: +421 259356733 / 259356700
Email: jana.sykorova@gib.sk
Webové sídlo (internetová adresa)

Hlavné mesto SR Bratislava
IČO: 00603481
Primaciálne nám. 1 , 81499 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Garaj
Telefón: +421 259356587
Email: michal.garaj@bratislava.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Generálny investor Bratislavy (GIB)
IČO: 00698393
Záporožská 5 , 85292 Bratislava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Sýkorová
Telefón: +421 259356733
Email: jana.sykorova@gib.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Inžinierska a investičná činnosť v stavebníctve
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukcia Michalskej veže
Referenčné číslo: VO 13/2020
II.1.2) Hlavný kód CPV
45212314-0
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
IA27-7 - Obnova
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných, montážnych, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác pamiatkovej obnovy na historickom pamiatkovo chránenom objekte Michalskej veže.
Objekt Michalskej veže je národná kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZPF SR pod číslom 120/1, s názvom NKP: veža bránová Michalská veža. Nachádza sa na exponovanom mieste historického centra Bratislavy, v mestskej zástavbe v centre pešej zóny ako pozostatok bývalého mestského opevnenia. Výška objektu je cca 51 m, vonkajšie pôdorysné rozmery sú 8,7 x 8,5 m, má 7 verejnosti prístupných podlaží, vyhliadkovú ochodzu a plechovú kopulovitú strechu. V obvodových murivách sa nachádzajú okenné otvory a rôzne architektonické články. V exteriéri a interiéri veže sa nachádzajú pamiatkovo chránené prvky, ktoré budú predmetom reštaurovania alebo umelecko-remeselnej obnovy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 312 670,41 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45454100-5
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Bratislava, MČ Bratislava-Staré Mesto, Michalská ul. č. 24
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných, montážnych, reštaurátorských a umelecko-remeselných prác pamiatkovej obnovy na historickom pamiatkovo chránenom objekte Michalskej veže.
Objekt Michalskej veže je národná kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZPF SR pod číslom 120/1, nachádza sa na exponovanom mieste historického centra Bratislavy, v mestskej zástavbe v centre pešej zóny ako pozostatok bývalého mestského opevnenia. Výška objektu je cca 51 m, vonkajšie pôdorysné rozmery sú 8,7 x 8,5 m, má 7 verejnosti prístupných podlaží, vyhliadkovú ochodzu a plechovú kopulovitú strechu. V obvodových murivách sa nachádzajú okenné otvory a rôzne architektonické články. V exteriéri a interiéri veže sa nachádzajú pamiatkovo chránené prvky, ktoré budú predmetom reštaurovania alebo umelecko-remeselnej obnovy.
Predchádzajúca pamiatková obnova objektu bola realizovaná v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. V súčasnosti je Michalská veža dôsledkom zanedbanej údržby a uplynutím životnosti infraštruktúry budovy v zlom technickom stave, je nevyhnutná jej celková rekonštrukcia a pamiatková obnova. Objekt je využívaný ako muzeálna expozícia Múzea mesta Bratislavy, jeho využite po obnove sa nemení.
Stavba pozostáva z objektu SO 01 Hlavný stavebný objekt Michalská veža v členení:
E 1.1 Architektonické a stavebné riešenie
E 1.2 Statika
E 1.3 Zdravotechnika
E 1.4 Vzduchotechnika
E 1.5 Elektroinštalácia, umelé osvetlenie, bleskozvod, el. vykurovanie
E 1.7 Slaboprúdové rozvody štruktúrovaná kabeláž, EPS, HSP, EZS
Rozsah a obsah zákazky je bližšie určený v zmluve o dielo, kapitole C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii vypracovanej v októbri 2018 Architektonickou kanceláriou G&D, Devín 4283, 841 10 Bratislava, spracovateľmi Ing. arch. Gabriel Drobniak a Ing. arch. Dušan Jurkovič, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 312 670,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 18
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v programe Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy na rok 2020 a rozpočtu hlavného mesta SR Bratislava.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5, § 152 ods. 1 (zápisom v zozname hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil v zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa bodu 1.7 preukazuje člen skupiny vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Podrobne viď súťažné podklady kapitola F. Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 33 zákona o verejnom obstarávaní:
2.1 Prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Uchádzač musí spĺňať podmienku, aby obrat v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, bol v týchto troch hospodárskych rokoch súhrnne vo výške minimálne 2 000 000 € bez DPH.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia stability uchádzača a schopnosti zrealizovať zákazku požadovaného rozsahu, t. j. aby vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, časový harmonogram prác, lehotu splatnosti faktúr a neposkytovanie preddavku, mal k dispozícii dostatočné zdroje na realizáciu zákazky a náklady s tým spojené (nákup stavebného a montážneho materiálu potrebného k zabudovaniu do stavby, zabezpečenie prevádzky strojov a mechanizácie, mzdy zamestnancov a odvody do ZP a SP, odvody DPH a pod.).
Podrobne viď súťažné podklady kapitola F. Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí v ponuke predložiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 34 zákona o verejnom obstarávaní:
3.1 Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania a zložitosti s uvedením cien, miest, lehôt a odberateľov; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a ich zhodnotení podľa obchodných podmienok;
ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dokladom je referencia podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje v evidencii referencií vedenej Úradom pre verejné obstarávanie overí verejný obstarávateľ.
Z tohto zoznamu musí byť minimálne jedna zákazka na realizáciu objektu podobného charakteru v hodnote nad 400 000 € bez DPH.
3.2 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (Prílohy F 2, F 2.1);
zoznam osôb, ktorých údaje sa predkladajú musí byť podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
3.3 Odbornú spôsobilosť vyžadovanú právnymi predpismi na vykonávanie hlavných činností súvisiacich s predmetom zákazky preukáže dokladom:
3.3.1 osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na SKA/SKSI podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s rozsahom oprávnenia na výkon činnosti
stavbyvedúci v odbore pozemné stavby;
3.3.2 oprávnenie uskutočňovať prípravu a realizáciu reštaurovania osobou s odbornou spôsobilosťou podľa § 33 ods. 7 zákona č. 238/2014 o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) a podľa § 5 ods. 2 písm. a) až d) zákona NR SR č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov so špecializáciou na:
reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a exteriéroch historickej architektúry (M1)
reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry (S6) alebo reštaurovanie kamenných architektonických článkov (S8),
reštaurovanie kovových plastík a kovových prvkov v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry (S12)
Verejný obstarávateľ uznáva odborné kvalifikácie iných členských štátov Spoločenstva podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES, ktorá bola prevzatá do zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
3.4 Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľmi, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Subdodávateľ musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie uvedených dokladov za účelom preverenia technickej a odbornej spôsobilosti, oprávnenia uchádzača na realizovanie zákazky na území SR a zabezpečenia kvality prác.
Podrobne viď súťažné podklady kapitola F. Podmienky účasti uchádzačov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Sú stanovené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 22.10.2020 09:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 22.10.2020 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční sprístupnením elektronických ponúk v IS EVO na adrese verejného obstarávateľa.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní ponúk za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Komunikácia a predkladanie ponúk bude realizované elektronicky v IS EVO na portáli Úradu pre verejné obstarávanie prístupnom na webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
Viazanosť ponuky zábezpekou sa vyžaduje vo výške 20 000,00 €. Podmienky jej zloženia a podmienky jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v súťažných podkladoch, kapitola B. Zábezpeka.
Predmetné verejné obstarávanie vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie zamerané
na sociálne aspekty; je za písm.d) žiadne z uvedených; zákazka sa realizuje za účelom celkovej rekonštrukcie a pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.09.2020