OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU CENTRUM I 32, DUBNICA NAD VÁHOM

  Zadávateľ:
Mesto Dubnica nad Váhom
  Predpokladaná hodnota:
209.160,32 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.09.2020
  Dátum zverejnenia:
01.10.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
Bratislavská 434/9, 01841 Dubnica nad Váhom
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Lenická
Telefón: +421 917381833
Email: obstaravanie@studnica-no.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.dubnica.eu/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZÁKLADNEJ ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU CENTRUM I 32, DUBNICA NAD VÁHOM
Referenčné číslo: 2020-Dubnica-športový_areál
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby.
Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby : ŽŠ s MŠ, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom

Projekt Obnova športového areálu pri Základnej škole s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom je zameraná na obnovu športového areálu pri základnej škole s materskou školou Centrum I v Dubnici nad Váhom.
Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad daného územia a vytvorenie nového športového vyžitia. V súčasnosti je športová plocha využívaná na výučbu telesnej výchovy a je v zlom technickom stave, prerastená zelinou a neudržiavaná. V areáli sa momentálne nachádza :
Atletický ovál so škvarovým povrchom v hrúbke cca 15-18 cm v obrubníkoch
Asfaltové ihrisko s basketbalom a zapustenými bránkami
Dve doskočiská do piesku s rozbehovou dráhou
Volejbalové ihrisko Nie je predmetom obnovy
Všetky spomínané existujúce športové prvky sú v dezolátnom stave a nie sú v hodné na výučbu a rozvoj telesných športov, preto sa pristúpilo k ich obnove.
Projekt stavby vychádza z podkladov a požiadaviek stavebníka pričom nebolo dodané geodetické zameranie a môže prísť k posunom alebo úpravám pri realizácii stavby.

Základné údaje o stavbe:
SO-1.01 ATLETICKÁ DRÁHA
Základom pre nové riešenie je rekonštrukcia stávajúceho atletického oválu dlžky cca 350 m.
Nová atletická dráha je navrhovaná so štyrmi dráhami v rovinke a s tromi dráhami v ovály.
Povrch dráhy je navrhovaný s úpravou na športový monolitický polyuretánový povrch, priepustný pre vodu, (10 mm SBR kladené finišerom a 3 mm striekané EPDM) na vrstvu syntetického podkladu (30mm) a konštrukčných vrstiev z drveného kameniva.
Obnova atletickej dráhy z časti kopíruje pôvodnú atletickú škvarovú dráhu a však bude vytvorená do nových obrubníkov s novými vrstvami po odstránení exist. škvárových vrstiev.
Nový ovál bude v meranej stope merať 349m. Po realizácii je potrebné presné meranie dráhy a nastavenie štartu a cieľu na presnú dĺžku.
SO-1.02 MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy je navrhované na existujúcej asfaltovej ploche ktorá je nepravidelného tvaru. Na asfaltovej ploche sa vytvorí nové multifunkčné ihrisko o rozmeroch ihriska 67 mx 35m. Asfaltová plocha sa perforuje pravidelnými vrtmi pre odtok vody. Do pripravenej plochy s obrubníkmi sa vytvoria nové štrkové vrstvy, umelá tráva a čiarovanie. Čiarovanie ihriska bude pre futbal a priečne pre malý futbal a vybíjanú. Existujúce bránky je nutné preosadiť pre nové čiarovanie. Existujúce basketbalové koše sa vybavia novými doskami a ak bude potrebné tak sa preosadia aby vyhovovala ich poloha.
SO-1.03 SKOK DO PIESKU
Skoky do piesku bude vytvorený na existujúcom skoku do piesku z antuky. Skoky sú umiestnené po bokoch exist. asfaltovej plochy. Na ihriskách sa do nových obrubníkov vytvorí nová rozbehová dráha dl. 40m z EPDM povrchu s odrazovou doskou a s plochou doskoku do piesku. Doskočisko je vytvorené obrubníkom so soft povrchom pre bezpečný dopad a bočnými zachytávačmi piesku.
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch časť B.1
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
209 160,32 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
ŽŠ s MŠ, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom, Parcelné č. 101/3 k. ú. Dubnica nad Váhom
II.2.4) Opis obstarávania
Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
209 160,32 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia zadefinované v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1 dokladmi a potvrdeniami v zmysle § 32, ods. 2

1.3Uchádzač alebo záujemca so sídlom na území SR nie je povinný predkladať doklady podľa odseku 2, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

V zmysle Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 11/2019 zo dňa 22.11.2019 nie je uchádzač alebo záujemca (so sídlom na území SR) povinný predložiť nasledovné doklady na preukázanie splnenia podmienok osobného postavenia:

Podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona:
a) výpis z registra trestov fyzickej osoby - ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov fyzickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby - viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
b) výpis z registra trestov právnickej osoby - ak uchádzač nepredloží výpis z registra trestov právnickej osoby, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov právnickej osoby - viď vzor súhlasu, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Bezúhonnosť právnickej osoby môže byť posúdená v zmysle § 10 a § 10a zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov. To znamená, že za výpis z registra trestov právnických osôb sa považuje aj zoznam zverejnený na stránke Generálnej prokuratúry SR a verejný obstarávateľ si overí bezúhonnosť právnickej osoby aj týmto spôsobom.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 je možné nahradiť podľa § 152 ZVO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, resp. čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne v zmysle § 37 ZVO.
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO alebo čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, pričom s uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu lehoty na predkladanie ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.
Kompletné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a spôsob preukázania osobného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33, ods. 1, písm. c) v spojení s § 38, ods.9 zákona č. 343/2015 Z.z.: zadefinované ukazovatele Likvidity 1. stupňa, Likvidity 2. stupňa a Likvidity 3. stupňa a zadefinovaný ukazovateľ Index N05.
Preukázanie splnenia podmienok účasti:
a)v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí majú účtovné závierky zverejnené vo verejnej časti Registra účtovných závierok splnenie podmienok účasti si verejný obstarávateľ overí sám, z verejne dostupných zdrojov.
b)v prípade uchádzačov právnických osôb so sídlom mimo územia SR, fyzických osôb alebo právnických osôb so sídlom na území SR, ktorí nemajú účtovné závierky zverejnené v Registri účtovných závierok, verejný obstarávateľ požaduje predloženie účtovných závierok. Ich rozsah a forma je zadefinovaná v časti A.2 Súťažných podkladov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Odôvodnenie primeranosti a minimálna požadovaná úroveň štandardov sú

rovnako uvedené v časti A2. Súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 1. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,2. Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 2. stupňa: rovná alebo vyššia ako 0,7. Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa Likvidity 3. stupňa: rovná alebo vyššia ako 1,5. Minimálna požadovaná úroveň finančného ukazovateľa INDEX N05: rovná alebo vyššia ako 0,9.

Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom s uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 ZVO.
Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania ekonomického a finančného postavenia sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 34, ods. 1, písm. b), podľa § 34, ods. 1, písm. g), podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona č. 343/2015 Z. z..
Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením dokladov požadovaných v bode:
1.Podľa § 34, ods. 1 písm. b) ZVO
2Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO
3Podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO
Splnenie podmienok účasti môže uchádzač preukázať čestným prehlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO alebo vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. 1 ZVO, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom, obsahom aj spôsobom spĺňa podmienky účasti preukazované jednotným európskym dokumentom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať. Uchádzač môže využiť globálny údaj v oddiely časť IV.
Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu v súlade s § 37 ods. 3 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač predloží zoznam uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu v závislosti od charakteru hlavného predmetu zákazky ( výstavba alebo rekonštrukcia inžinierskych stavieb) v minimálnom objeme v kumulatívnej hodnote 206.000,00 EUR bez DPH za obdobie predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač doplní predložený zoznam potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok a to referenciou, pokiaľ bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v zmysle § 12 ZVO. Pokiaľ bola odberateľom iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení, ktorý potvrdí odberateľ (originál alebo overená fotokópia)
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO:
Uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky prostredníctvom nasledovných riadiacich zamestnancov:
Minimálne požadovaný počet riadiacich zamestnancov a požadovaná pozícia: Stavbyvedúci minimálne 1 osoba
Riadiaci zamestnanec stavbyvedúci (min. 1 osoba) musí spĺňať nasledovné podmienky:
a)preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb účasť na realizácii (realizáciou sa rozumie výstavba alebo rekonštrukcia inžinierskej stavby) v kumulatívnej hodnote 206.000,00 EUR bez DPH (uvedené v životopise). Za účasť sa považuje zotrvanie daného riadiaceho zamestnanca na pozícii stavbyvedúceho počas celej doby realizácie stavby/projektu.
b)doklad o odbornej spôsobilosti Osvedčenie SKSI v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na inžinierske stavby alebo ekvivalent dokladu.
c)Profesijný životopis, ktorý musí obsahovať minimálne informácie uvedené v Časti A.2 Súťažné podklady
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. m) ZVO:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vzorky umelých povrchov použitých uchádzačom na atletickú dráhu a umelú trávu. Umelý povrch musí byť v zozname certifikovaných povrchov WA (IAAF). Vzorky musia zodpovedať špecifikáciám uvedeným v technickej správe a výkaze výmer. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vzorky tovaru určeného k dodaniu o veľkosti min. 0,10 m x 0,10 m. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie súhlasu s nenávratným bezplatným poskytnutím vzorky ponúkaného tovaru. Vzorku/vzorky záujemca/uchádzač doručí na adresu verejného obstarávateľa: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom.
Kompletné podmienky účasti vrátane minimálne požadovanej úrovne štandardov, odôvodnenia primeranosti požiadavky verejného obstarávateľa a spôsobu preukázania technickej a odbornej spôsobilosti sú zadefinované v časti A.2 Súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 14:00
Miesto: MsÚ Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je verejné. Podmienky otvárania ponúk a účasť uchádzačov sú zadefinované v časti VI. Súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v časti B1 Súťažných podkladov.
2.Komunikácia medzi Verejným obstarávateľom a záujemcami sa uskutoční výhradne v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku.
3.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 ZVO.
4.SP sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa zriadeného ÚVO a taktiež sú dostupné priamo, úplne bez obmedzení či poplatkov prostredníctvom systému ERANET na adrese: https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders.
5.Podmienky zádržného viď ZoD.
6.Požaduje sa zábezpeka: výška: 6.000,00 EUR. Podmienky zábezpeky viď súťažné podklady
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.09.2020