22Production - Technické vybavenie

  Zadávateľ:
W&M Solutions s.r.o.
  Predpokladaná hodnota:
116.932,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
20.10.2020 11:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.09.2020
  Dátum zverejnenia:
30.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
W&M Solutions s.r.o.
IČO: 47378158
Trnavská 47, 90201 Pezinok
Slovensko
Kontaktná osoba: Martin Kubečka
Telefón: +421 911601671
Email: kubecka@wmsolutions.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20475
Hlavná adresa(URL): http://wmsolutions.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. b)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
marketingové stratégie
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
22Production - Technické vybavenie
Referenčné číslo: 22TV28022020
II.1.2) Hlavný kód CPV
32320000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Dodanie technické vybavenia:
Kamera - 1 ks
Čítačka pamäťových kariet - 1 ks
Pevný disk - 2 ks
Monitor/rekordér ku kamere - 1 ks
Napájanie ku kamere - 1 ks
Kompletná ochranná klietka na kameru - 1 ks
Ľahký matte box - 1 ks
Hľadáčik na kameru - 1 ks
Kábel na hľadáčik - 2 ks
Makro objektív - 1 ks
Set fullframe objektívov - 1 ks
V mount batérie na kameru - 10 ks
Nabíjačka na V mount batérie - 1 ks
Stolový počítač - 1 ks
Monitor - 2 ks
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
116 932,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32321100-0
33195100-4
30213300-8
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
W&M Solutions s.r.o., Trnavská 2291/47, 902 01 Pezinok
II.2.4) Opis obstarávania
Dodanie technické vybavenia:
Kamera - 1 ks
Čítačka pamäťových kariet - 1 ks
Pevný disk - 2 ks
Monitor/rekordér ku kamere - 1 ks
Napájanie ku kamere - 1 ks
Kompletná ochranná klietka na kameru - 1 ks
Ľahký matte box - 1 ks
Hľadáčik na kameru - 1 ks
Kábel na hľadáčik - 2 ks
Makro objektív - 1 ks
Set fullframe objektívov - 1 ks
V mount batérie na kameru - 10 ks
Nabíjačka na V mount batérie - 1 ks
Stolový počítač - 1 ks
Monitor - 2 ks

Podrobný opis tovarov je uvedený v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
116 932,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Názov projektu: 22Production
II.2.14) Doplňujúce informácie
Kód projektu v ITMS2014+: 302031G550

Obstarávateľ požaduje predložiť zábezpeku ponuky vo výške 3000 Eur. Pre nedostatok povolených znakov v tomto poli sú informácie k tomuto odseku podrobne uvedené v súťažných podkladoch v časti G. Zábezpeka (str. 36 súťažných podkladov).
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdeny za trestny čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobiných predpisov v Slovenskej republike, alebo v štáte sídla, miesta podnikania,
alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhláseny konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávneny dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečnym rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijnych povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: V súlade s § 33 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky, alebo pobočky zahraničenj banky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre splnenie podmienky účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) uchádzač predloží originál, alebo úradne osvedčené kladné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, v ktorom musí byť uvedené, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje finančné záväzky. V prípade splácania úveru dodržuje voči banke splátkový kalendár.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. b) požaduje sa predložiť zoznam uskutočnenych dodávok tovarov za predchádzajúcich tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania, v zozname bude v každej dodávke uvedená cena bez DPH , miesto a lehota dodania tovarov. Zoznam bude original podpísany uchádzačom. Ďalej sa požaduje predložiť originál, alebo úradne osvedčenú kópiu referenčného listu rovnakého, alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v hodnote min. 70 000,00 eur bez DPH, alebo viac referenčnych listov v súčtovej hodnote min. 70 000,00 eur bez DPH, alebo ekvivalent hodnoty v inej mene. Iné meny ako EUR sa prepočítajú na EUR podľa kurzu NBS (prípadne kurzu ECB Európskej centrálnej banky) aktuálneho v deň zverejnenia vyzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač je zároveň povinny v ponuke zdokumentovať prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
Referenčny list bude obsahovať krátky opis dodávky tovarov, cenu v eur bez DPH , miesto a lehotu dodávky tovarov a potvrdenie objednávateľa o uspokojivom dodaní tovarov podľa obchodnych podmienok. Ďalej bude v referenčnom liste uvedeny kontakt a kontaktná osoba u ktorej si komisia môže preveriť údaje uvedené v referenčnom liste. Za dodávky tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky bude obstarávateľ považovať dodanie výpočtove techniky, filmovej a audio vizuálnej techniky a pod. V prípade ak je referencia zverejnená v registri referencii vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, postačuje uviesť odkaz na zverejnenú referenciu, kde si ju obstarávateľ preverí.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch a jej prílohách.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2020 11:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 20.10.2020 12:00
Miesto: VOLUMA s.r.o., Chorvátska 187, 90081 Šenkvice, kanc. na prízemí
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme IS ÚVO EVO sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti. Splnomocnená osoba štatutárnym zástupcom sa preukáže splnomocnením potvrdeným štatutárnym
zástupcom uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy, to znamená, že uchádzač je povinný predložiť na preukázanie jednotlivých verejným obstarávateľom požadovaných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia doklady/potvrdenia definované v § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Pre nedostatok povolených znakov v tomto poli sú informácie k tomuto odseku podrobne uvedené v súťažných podkladoch (str. 31 súťažných podkladov).

Pravidlá neuvedené v oznámeni a v súťažných podkladoch sa riadia platným zákonom o verejnom obstarávani.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.09.2020