Inovácia procesu prípravy materiálu v spoločnosti AGM - TRADE s. r. o.

  Zadávateľ:
AGM - TRADE s. r. o.
  Predpokladaná hodnota:
188.540,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.09.2020
  Dátum zverejnenia:
30.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
AGM - TRADE s. r. o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45935068
Strojárenská 195/5, 95801 Partizánske
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Matej Novotný
Telefón: +421 918383390
Fax: +421 918383390
Email: agm@dotacieservis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20454
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20454
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ podľa § 8 ZVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Ostatné služby týkajúce sa inovatívnej technológie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Inovácia procesu prípravy materiálu v spoločnosti AGM - TRADE s. r. o.
Referenčné číslo: 1/202
II.1.2) Hlavný kód CPV
42611000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie Rezacie centrum

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v bode 4. časti B. súťažných podkladov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
188 540,30 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51100000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Čereňany 727, 972 46 Čereňany
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie Rezacie centrum

Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v bode 4. časti B. súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
188 540,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: NFP313030APY6
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. a) až h) ZVO.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie vyššie uvedených podmienok:
-a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
-b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
-c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
-d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
-e)doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
-f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač splnenie podmienky účasti osobného postavenia v zmysle ust. § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 3 a 5 môže preukázať podľa § 152 ods.1 a ods.3 ZVO platným zápisom do hospodárskych subjektov.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým miestom pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať dočasne predložením Jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 ZVO. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá osobe podľa § 8 uchádzač podľa § 39 ods. 6 ZVO v čase a spôsobom, určeným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument je možné stiahnuť z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Osoba podľa § 8 požaduje aby bol Jednotný európsky dokument podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Osoba podľa § 8 odôvodňuje primeranosť podmienky účasti nasledovne: stanovené podmienky účasti vyplývajú priamo z § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.10.2020 10:30
Miesto: BALTEUS spol. s r.o., Robotnícka 1, 036 01 Martin
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Ide o opätovné vyhlásenie verejného obstarávania vzhľadom k zrušeniu predošlého obstarávania (uverejneného v Ú. vestníku EÚ - 2020/S 127-309865) z dôvodu, že obstarávateľ nedostal žiadnu ponuku v zmysle ust. § 57 ods. 1 písm. b)
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.09.2020