Služby v odpadovom hospodárstve

  Zadávateľ:
Mesto Kysucké Nové Mesto
  Predpokladaná hodnota:
8.236.959,77 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.11.2020 09:11

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
24.09.2020
  Dátum zverejnenia:
30.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Kysucké Nové Mesto
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314099
Nám. Slobody 94, 02401 Kysucké Nové Mesto
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Lucia Moravčíková
Telefón: +421 414204182
Email: vystavba@kysuckenovemesto.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4850
Hlavná adresa(URL): www.kysuckenovemesto.sk

Obec Lopušné Pažite
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314111
Lopušné Pažite 102 , 02336 Lopušné Pažite
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: obeclopusnepazite@mail.t-com.sk
Hlavná adresa(URL): www.obeclopusnepazite.sk
Obec Dolný Vadičov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314005
Dolný Vadičov 123 , 02345 Dolný Vadičov
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: obec@dolny-vadicov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.dolny-vadicov.sk
Obec Horný Vadičov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314030
Horný Vadičov 160 , 02345 Horný Vadičov
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: urad@hornyvadicov.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.hornyvadicov.sk
Obec Lodno
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314102
Lodno 228 , 02334 Lodno
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: obec-lodno@obec-lodno.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.obec-lodno.sk
Obec Ochodnica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314153
Ochodnica 121 , 02335 Ochodnica
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: obec@ochodnica.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.ochodnica.sk
Obec Povina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314200
Povina 155 , 02333 Povina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: obecpovina@stonline.sk
Hlavná adresa(URL): https://obec-povina.sk
Obec Radoľa
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00623814
Vadičovská cesta 4 , 02336 Radoľa
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: info@radola.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.radola.sk
Obec Rudina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314251
Rudina 442 , 02331 Rudina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: starosta@rudina.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.rudina.sk
Obec Rudinská
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314277
Rudinská 125 , 02331 Rudinská
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: rudinska@rudinska.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.rudinska.sk
Obec Rudinka
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314269
Rudinka 118 , 02331 Rudinka
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: info@rudinka.sk
Hlavná adresa(URL): https://rudinka.sk
Obec Snežnica
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314315
Snežnica 17 , 02332 Snežnica
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: sneznica@obec-sneznica.sk
Hlavná adresa(URL): www.obec-sneznica.sk
Obec Kysucký Lieskovec
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314081
Kysucký Lieskovec 29 , 02334 Kysucký Lieskovec
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Email: obecnyurad@kysuckylieskovec.sk
Hlavná adresa(URL): https://www.kysuckylieskovec.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Enixa, s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 45710252
Ľudovíta Štúra 917 , 01303 Varín
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Topoľská
Telefón: +421 903373414
Email: enixasro@gmail.com
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4850
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.kysuckenovemesto.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby v odpadovom hospodárstve
Referenčné číslo: SO/KNM/20
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území mesta Kysucké Nové Mesto a obcí Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Lodno, Lopušné Pažite, Ochodnica, Povina, Radoľa, Rudina, Rudinka, Rudinská, Snežnica, Kysucký Lieskovec. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90511000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Mesto Kysucké Nové Mesto, Obce Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Lodno, Lopušné Pažite, Ochodnica, Povina, Radoľa, Rudina, Rudinka, Rudinská, Snežnica, Kysucký Lieskovec.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovaním komunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovaného zberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území mesta Kysucké Nové Mesto a obcí Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Lodno, Lopušné Pažite, Ochodnica, Povina, Radoľa, Rudina, Rudinka, Rudinská, Snežnica, Kysucký Lieskovec. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 236 959,77 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Hospodársky subjekt preukazuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 ZVO:
- zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie,
alebo
- predložením dokladov podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 ZVO, vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených
kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len JED).
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu:
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom odporúča postupovať v súlade s upozornením Úradu pre verejné obstarávanie Zmeny súvisiace so zoznamom hospodárskych subjektov,
uverejneným na https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskychsubjektochvedeneuradom/
informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html , ktorým ÚVO dáva hospodárskym subjektom do pozornosti
úpravu podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, vyplývajúcu zo zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18. 4. 2016.
Nevyžaduje sa, aby hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. g) a h) ZVO, dôkazné bremeno dôkazu, že hospodársky subjekt nespĺňa tieto
podmienky účasti, je na verejnom obstarávateľovi.
Podľa § 32 ods. 7 ZVO je podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia podľa ods. 1 písm. b) a c) splnená, ak
uchádzač zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. 4 oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32
ods. 2 písm. b) a c) ZVO.
Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 ZVO uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 38 ods. 1 písm. a) ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Požadované ekonomické a finančné postavenie uchádzač preukáže nasledovne:
- podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO,
- podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona o VO,
- podľa § 33 ods. 1 písm. d) zákona o VO.
Podrobne - viď súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Viď súťažné podklady.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Požadovanú technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:
- podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o VO
- podľa § 34 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 35 zákona o VO
- podľa § 34 ods. 1 písm. f) zákona o VO
- podľa § 34 ods. 1 písm. h) zákona o VO v nadväznosti na § 36 zákona o VO
- podľa § 34 ods. 1 písm. j) zákona o VO.
Podrobne - viď súťažné podklady.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Viď súťažné podklady.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Rámcová dohoda stanovuje predpokladané množstvá; do prípravy bolo zapojených 13 verejných obstarávateľov mikroregiónu Dolné Kysuce, čo predstavuje mimoriadne komplikovaný proces, trvanie presahujúce štyri roky s dôrazom na efektivitu verejných zdrojov, rozsiahlu prípravu a ľudské kapacity je nevyhnutné. Podmienky účasti sú primerané, nastavenie zákazky nebráni korektnej hospodárskej súťaži.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.11.2020 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.11.2020 09:00
Miesto: Mestský úrad Kysucké Nové Mesto
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť oprávnené osoby - bližšie v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.09.2020