Dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na roky 2021 - 2024

  Zadávateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska
  Predpokladaná hodnota:
2.420.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.09.2020
  Dátum zverejnenia:
30.09.2020
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Rozhlas a televízia Slovenska
Vnútroštátne identifikačné číslo: 47232480
Mlynská dolina , 84545 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Tibor Petrík, MBA
Telefón: +421 260611267
Email: tibor.petrik@rtvs.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/11786
Hlavná adresa(URL): http://www.rtvs.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
činnosť rozhlasu a televízie podľa RTVS
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatí zodpovednosti za odchýlku na roky 2021 - 2024
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je Dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (viď príloha č. 1) na obdobie: od 00:00 hod. SEČ dňa 01. 01. 2021 do 24:00 hod. SEČ dňa 31. 12. 2024 v predpokladanom množstve 44 000 MWh do pevných odberných miest Rozhlasu a televízie Slovenska pre zabezpečenie ich funkčnosti.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 420 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia predmetu zákazky sú odberné miesta verejného obstarávateľa, ktoré sú uvedené v časti. H Špecifikácia odberných miest na roky 2021 - 2024
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom verejného obstarávania je Dodávka elektrickej energie vrátane zabezpečenia distribučných služieb a prevzatí zodpovednosti za odchýlku (viď príloha č. 1) na obdobie: od 00:00 hod. SEČ dňa 01. 01. 2021 do 24:00 hod. SEČ dňa 31. 12. 2024 v predpokladanom množstve 44 000 MWh do pevných odberných miest Rozhlasu a televízie Slovenska pre zabezpečenie ich funkčnosti.

Dodávka elektrickej energie v objeme 11 000 MWh ročne, spolu 44 000 MWh na obdobie štyroch rokov:
pre rok 2021: 11 000 MWh
pre rok 2022: 11 000 MWh
pre rok 2023: 11 000 MWh
pre rok 2024: 11 000 MWh

Ďalšie informácie:
- preddavok max. 50% mesačne z predpokladaného odberu odberného miesta,
- v cenovej ponuke žiadame zohľadniť toleranciu v odbere elektrickej energie:
+ neobmedzene
- 30 %

V predpokladanej hodnote zákazky 2 420 000,- EUR bez DPH nie sú zahrnuté ceny regulovaných poplatkov za distribúciu, prenos, systémové služby, náklady systému a ostatné poplatky, napr. Národný jadrový fond podľa nariadenia vlády č. 426/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výške odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom a spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 420 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Systém elektronického obchodovania (ďalej len "EO") použitý na zadávanie tejto nadlimitnej zákazky je súčasťou
Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS").
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Informácie k preukázaniu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sa nevyžaduje.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Odberateľ vyzve Dodávateľa na predloženie Ceny elektriny pre nasledujúci Kalendárny rok (resp. Kalendárny rok +1, Kalendárny rok +2, Kalendárny rok +3) (ďalej len Výzva), najneskôr však 15 pracovných dní pred jeho začiatkom. Cena elektriny v EUR/MWh počas trvania platnosti zmluvy je určená podľa vzorca P = A + B, pričom: A je cena zverejnená v oficiálnom kurzovom lístku PXE ako produkt Base load s označením P PXE SK BL CAL-YY v burzový deň D pre dodávku elektriny v odberateľom požadovanom Kalendárnom roku (EUR/MWh), pričom YY predstavuje posledné dvojčíslie Kalendárneho roku a B je marža Dodávateľa vo výške ........................ EUR/MWh, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, a bude platná počas celého trvania tejto zmluvy a ktorá a pokrýva všetky náklady Dodávateľa v súvislosti so zabezpečením Združenej dodávky elektriny.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia sa bude realizovať certifikovaným aukčným systémom Aukčný modul Elektronického kontraktačného systému (aktuálna verzia). Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v časti I."Elektronická aukcia" súťažných podkladov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.10.2020 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.10.2020 10:30
Miesto: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, nová administratívna budova RTVS
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie elektronickej aukcie podľa § 54 zákona neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejná súťaž sa realizuje prostredníctvom informačného systému Elektronické obstarávanie (EO), ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej len "EKS"), ktorý je prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle www.eks.sk. Podrobné informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela a nevedie evidenciu záujemcov. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11786 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky uverejnené na adrese (URL) uvedenej v bode I.3) KOMUNIKÁCIA tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

3. Verejný obstarávateľ pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky postupuje podľa § 20 ods. 1 zákona.

4. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že na overenie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzači sú na preukázanie splnenia podmienok týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona povinní predložiť všetky doklady podľa § 32 ods. 2 zákona.

5. Úspešný uchádzač pred podpisom Zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania bude povinný:

5.1) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch (podľa vzoru uvedeného v časti J. označenej ako Prílohy týchto súťažných podkladov, konkrétne v Prílohe č. 3 Zoznam subdodávateľov), v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazy subdodávateľmi,

5.2) mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

5.3) predložiť úradne overené platné povolenie na podnikanie v energetike - dodávke elektriny, ktoré uchádzača oprávňuje podnikať v oblasti dodávky elektriny na území Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ akceptuje aj platné povolenie na podnikanie v energetike dodávka elektriny podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

5.4) predložiť platný doklad, že je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží úradne overené platné rozhodnutie o pridelení EIC kódu a čestné vyhlásenie o tom, že má uzatvorenú zmluvu so zúčtovateľom odchýlok,
s uvedením jeho identifikačných a kontaktných údajov, čísla zmluvy a dátumu jej uzatvorenia,

5.5) predložiť platný doklad o tom, že má v distribučnej sieti v Slovenskej republike (ZSE - Distribúcia, a.s., SSE - Distribúcia, a.s., Východoslovenská - distribučná, a.s.) vytvorenú bilančnú skupinu. Uchádzač predloží čestné vyhlásenie o uzatvorení rámcovej distribučnej zmluvy s uvedením jej čísla a dátumu uzatvorenia.

6. Skutočnosti, týkajúce sa postupu zadávania zákazky, neupravené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona.

7. Predmetné verejné obstarávanie nie je sociálne verejné obstarávanie, zelené verejné obstarávanie ani obstarávanie inovácií.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
24.09.2020