Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja

  Zadávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
204.358,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
29.10.2020 10:10

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.09.2020
  Dátum zverejnenia:
29.09.2020
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37836901
Starohájska 10, 91701 Trnava
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Michaela Minárová, Mgr. Peter Hulín
Telefón: +421 335559521
Fax: +421 335933336
Email: vo@trnava-vuc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8297
Hlavná adresa(URL): http://www.trnava-vuc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Tlač a distribúcia tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja
Referenčné číslo: 12488/2020/OVO
II.1.2) Hlavný kód CPV
79824000-6
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu 14 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
204 358,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Tlač a distribúcia v okresoch Senica a Skalica
Časť č.: 1
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Trnavský samosprávny kraj
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače predpokladaného počtu 14 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji a jeho distribúcie v okresoch Senica a Skalica.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
37 856,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 14
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Tlač a distribúcia v okresoch Hlohovec, Piešťany a Trnava a vybraných obciach v okrese Galanta
Časť č.: 2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Trnavský samosprávny kraj
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače predpokladaného počtu 14 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji a jeho distribúcie v okresoch Hlohovec, Piešťany a Trnava a vybraných obciach v okrese Galanta.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
83 720,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 14
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Tlač a distribúcia v okresoch Dunajská Streda a Galanta (okrem vybraných obcí)
Časť č.: 3
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Trnavský samosprávny kraj
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače predpokladaného počtu 14 vydaní informačného tlačového materiálu Trnavského samosprávneho kraja určeného na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji a jeho distribúcie v okresoch Dunajská Streda a Galanta (okrem vybraných obcí).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
82 782,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 14
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
1.1podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona záujemca alebo uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

1.2podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

Podľa § 32 ods. 2 zákona: uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona:
a)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
b)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Podľa § 32 ods. 3 zákona uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Verejný obstarávateľ nevyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ nepožaduje
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač preukáže nasledovne:
- podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona - zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní (samostatne pre každú časť predmetu zákazky)
- podľa § 34 ods. 1 písm. l) zákona uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa (ak je v čase predkladania ponúk známy) uchádzač predloží vyplnenú Prílohu D týchto súťažných podkladov (samostatne pre každú časť predmetu zákazky)
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciu alebo relevantnými odbornými skúsenosťami podľa § 34 ods. 1 písm. g) uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre časť č.1
Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o poskytnutí služieb, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať poskytnuté služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky aspoň jednou zmluvou za predchádzajúce tri roky, t. j. 3 roky spätne od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorej predmetom plnenia boli tlač a distribúcia tlačového materiálu v náklade minimálne 30.000 kusov výtlačkov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre časť č.2
Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o poskytnutí služieb, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať poskytnuté služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky aspoň jednou zmluvou za predchádzajúce tri roky, t. j. 3 roky spätne od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorej predmetom plnenia boli tlač a distribúcia tlačového materiálu v náklade minimálne 90.000 kusov výtlačkov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pre časť č.3
Referenciou je elektronický dokument, obsahujúci potvrdenie o poskytnutí služieb, ktorý obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje preukázať poskytnuté služby rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky aspoň jednou zmluvou za predchádzajúce tri roky, t. j. 3 roky spätne od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorej predmetom plnenia boli tlač a distribúcia tlačového materiálu v náklade minimálne 60.000 kusov výtlačkov.

V prípade, ak služby poskytoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a započíta iba počet a finančný objem, realizovaný ním samotným.

Predložené doklady (referencie) musia jednoznačne obsahovať meno, adresu zmluvného odberateľa, predmet plnenia, lehotu dodania, zmluvnú cenu a meno kontaktnej osoby zmluvného odberateľa s uvedením jej telefónneho čísla.

Ak sa uchádzač na preukázanie splnenia podmienky rozhodne použiť referenciu vedenú v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií, uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu dodania, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.10.2020 10:00
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 29.10.2020 13:00
Miesto: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie sa uskutoční na všetky časti v jednom termíne za umožnenia účasti všetkých uchádzačov, ktorí ponuky predložili.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ nevyžaduje, aby sa záujemcovia v predmetnom verejnom obstarávaní u neho registrovali. Pre
účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v systéme EVO a pre elektronické predkladanie
ponuky prostredníctvom systému EVO je potrebné postupovať v súlade s informáciami uvedenými na stránke
(www.uvo.gov.sk), kde sú prístupné príručky pre záujemcov/uchádzačov.
Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom
doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese : https://www.uvo.gov.sk/viacoisevo/
videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.
V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, vo Výzve na
predkladanie ponúk alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém
EVO. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk v súťažných
podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom
prostredníctvom systému EVO v súlade s § 48 zákona o VO za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne
vopred.
Zákazka bude zadaná postupom podlimitnej zákazky podľa § 112-116 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom
elektronického verejného obstarávania systém EVO, pričom verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk.
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo plnenia zmluvy, predmetné
verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne
aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
28.09.2020